Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1395, Number 135 (2016-9)


آخرین فناوری های نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام و مسیر توسعه فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سریع مخازن ناهمگن با استفاده از تکنیک گام های زمانی چندگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانوسیالات اکسیدآلومینیوم و کربنات کلسیم در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ایجاد نرم افزار شبیه ساز جریان گل حفاری در چاه های عمودی و جهت دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی بین شبیه سازی آزمایشگاهی و نرم افزاری مشکلات حمل خرده ها در حفاری اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش جنگل تصادفی برای یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان های نفتی کوشک و حسینیه (فروافتادگی دزفول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین شمال غرب خلیج فارس با استفاده از نمودارهای تصویری FMI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرم افزار ایرانی ROCSEL؛ اولین نرم افزار آنالیز داده های معمولی و پیش مطالعه آنالیز ویژه مغزه های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

واکاری وضعیت موجود طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر توسعه همکاری های بین المللی
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
| [PDF-FA] | [XML] |

جستاری تحلیلی بر مدل قراردادهای بالادستی و وشعیت موجود
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles