Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1391, Number 93 (2012-11)


تعیین ضرایب سیمان شدگی(m) سازندهای مخزنی ایلام و سروک، با استفاده از روابط تجربی مختلف، برای محاسبۀ اشباع آب در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیچیدگی های ساختاری و پتانسیل هیدروکربوری زون ایذه، کمربند چین خورده- تراست شدۀ زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع روش های مشبک کاری و تأثیر گلولۀ انتخابی در بهره دهی چاه های یکی از میادین جنوبی ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز SPAN
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص بهره دهی و چگونگی استفاده از آن در مخازن گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار تزریق گاز بر خصوصیات سیال مخزن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن بر روند تولید مخزن آسماری میدان مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حداقل سازی پسماند در عملیات تولید و تعمیرات چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قراردادهای توسعه و تولید میادین نفت عراق نمونۀ موردی میدان بدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعۀ فنّاوری در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیرساخت دادۀ مکانی یک ضرورت، یک نیاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرکز نمایش سه بعدی, واقعیت مجازی
| [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای مدیریت اکتشاف در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و آموزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین استاندارد تهیۀ نقشه های زمین شناسی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخچۀ اکتشافات هیدروکربوری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات راهبردی توسعه بخش اکتشاف منابع هیدروکربوری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت، خط مقدم مقاومت و ایثار در دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles