Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1392, Number 102 (2013-7)


ماده کاهش دهنده اصطکاک (DRA1 ) جهت استفاده در خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی در شبیه سازی فرازآوری با گاز به وسیله نرم افزار PIPESIM در یکی از میادین جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد شکاف هیدرولیکی در یکی از مخازن شکاف‌‌دار میدان پارس‌‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگین کربناته ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وجودشواهد چینه ای یخبندان از اردویسین پسین (هیرنانتین) در سلسله جبال زاگرس ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد پلیمر1PHPA در سیالات حفاری چاه‌‌های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از جریان سنج فراصوتی جهت اندازه گیری جریان چند فازی در چاه های مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایعاد توسعه منابع نامتعارف نفتی در آمریکا و کاهش وابستگی به واردات نفت‌‌خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بازارهای مختلف صنعت حفاری فراساحل جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بزرگ‌‌ترین پروژه تزریق نیتروژن دنیا؛ موفق یا ناموفق؟!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ایجاد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی بخش بالادستی نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles