تحت نظارت وف ایرانی

Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific-Propagative Journal of Exploration & Production Oil & Gas

ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گازVolume 1397, Number 154 (2018-6)


مروری بر انواع شبکه های محاسباتی جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی
مروری بر انواع شبکه های محاسباتی جهت شبیه سازی عددی جریان اطراف چاه در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
مطالعه ی هرزروی گل حفاری و عوامل مؤثر بر آن در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود محاسبه ی اشباع آب با استفاده از داده های فشار موئینگی در یکی از مخازن گازی جنوب غربی ایران
بهبود محاسبه ی اشباع آب با استفاده از داده های فشار موئینگی در یکی از مخازن گازی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در یکی از چاه های میدان بینک (چاه-A)
ارزیابی پتروفیزیکی سازندهای فهلیان و گدوان در یکی از چاه های میدان بینک (چاه-A)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مرز کانال ها در داده های لرزه نگاری سه بعدی بر مبنای تبدیل شیرلت
شناسایی مرز کانال ها در داده های لرزه نگاری سه بعدی بر مبنای تبدیل شیرلت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازندهای آب دراز و کلات در برش چینه شناسی زیارت در شمال شرق بجنورد
بررسی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازندهای آب دراز و کلات در برش چینه شناسی زیارت در شمال شرق بجنورد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ذینفعان پروژه ی ارتقاء و نوسازی دکل حفاری جک آپ؛ مطالعه ی موردی: دکل سینا
تحلیل ذینفعان پروژه ی ارتقاء و نوسازی دکل حفاری جک آپ؛ مطالعه ی موردی: دکل سینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر قراردادهای فارم اوت در صنعت نفت
درآمدی بر قراردادهای فارم اوت در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به آینده ی صنعت جهانی انرژی در افق 2060
نگاهی به آینده ی صنعت جهانی انرژی در افق 2060
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بین المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فن آوری در تحقق آن
لزوم بین المللی شدن صنعت نفت ایران و جایگاه فن آوری در تحقق آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت،توسعه،کالای ایرانی
نفت،توسعه،کالای ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل واکنش بازار به خروج آمریکا از برجام
تحلیل واکنش بازار به خروج آمریکا از برجام
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل واکنش بازار به خروج آمریکا ار برجام
تحلیل واکنش بازار به خروج آمریکا ار برجام
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1397, Number 153 (2018-5)


شبیه سازی فرآیند سیلاب زنی ASP به منظور افزایش بازیافت نفت در مخازن نفتی
شبیه سازی فرآیند سیلاب زنی ASP به منظور افزایش بازیافت نفت در مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت آب تولیدی در شرکت های نفتی (مطالعه موردی شرکت شل)
مدیریت آب تولیدی در شرکت های نفتی (مطالعه موردی شرکت شل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عارضه یابی علل خرابِی المان های فیلتر گاز ترش ورودی واحد شیرین سازی یکی از کارخانجات فرآوری گاز
عارضه یابی علل خرابِی المان های فیلتر گاز ترش ورودی واحد شیرین سازی یکی از کارخانجات فرآوری گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تزریق آب هوشمند و آب با شوری کم در سنگ های کربناته
مروری بر تزریق آب هوشمند و آب با شوری کم در سنگ های کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تست های ردیاب تک چاهی و بین چاهی در پایش و ارزیابی عملکرد پروژه های ازدیاد برداشت نفت
کاربرد تست های ردیاب تک چاهی و بین چاهی در پایش و ارزیابی عملکرد پروژه های ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالینواستراتیگرافی و پالئوبایوژئوگرافی نهشته های کربونیفر پیشین در جنوب غرب ایران (خلیج فارس)
پالینواستراتیگرافی و پالئوبایوژئوگرافی نهشته های کربونیفر پیشین در جنوب غرب ایران (خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود کیفیت داده های میدان نفتی سه قنات با استفاده از یک روش آماری پایدار با نقطه شکست بالا برای پردازش داده های مگنتوتلوریک
بهبود کیفیت داده های میدان نفتی سه قنات با استفاده از یک روش آماری پایدار با نقطه شکست بالا برای پردازش داده های مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جدایش واحدهای زمینشناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به کمک تصاویر رادار روزنه مصنوعی
جدایش واحدهای زمینشناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به کمک تصاویر رادار روزنه مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزهای در شبکه عصبی مصنوعی جهت شناسایی دودکش گازی در یکی از میادین خلیج فارس
استفاده از ترکیب نشانگرهای لرزهای در شبکه عصبی مصنوعی جهت شناسایی دودکش گازی در یکی از میادین خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایداری دیواره چاه با داده های ژئومکانیکی به روش تبدیل موجک پیوسته
بررسی پایداری دیواره چاه با داده های ژئومکانیکی به روش تبدیل موجک پیوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین میزان استخراج بهینه از مخازن نفتی و گازی در پروژه های بالادستی (با رویکرد منطق فازی)
تعیین میزان استخراج بهینه از مخازن نفتی و گازی در پروژه های بالادستی (با رویکرد منطق فازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش بالادستی صنعت نفت ایران
چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه در بخش بالادستی صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی رفتار با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار در زمان مذاکره در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران
چگونگی رفتار با هزینه های توسعه اظهاری پیمانکار در زمان مذاکره در چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی زنجیره ارزش بالادستی نفت و گاز
آسیب شناسی زنجیره ارزش بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای موثر جهت حفظ ایمنی الکرتیکی کارکنان در دکل های حفاری و اکتشاف نفت
راهکارهای موثر جهت حفظ ایمنی الکرتیکی کارکنان در دکل های حفاری و اکتشاف نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

پایان خوش سال با امضای قرارداد توسعه چهار میدان نفتی
پایان خوش سال با امضای قرارداد توسعه چهار میدان نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست هم اندیشی هیات تحریریه ماهنامه اکتشاف و تولید
نشست هم اندیشی هیات تحریریه ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی برخی از موانع مهم مذاکراتی در مدل جدید قراردادهای IPC
بررسی برخی از موانع مهم مذاکراتی در مدل جدید قراردادهای IPC
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 152 (2018-3)


آنالیز پایداری محلول های نانو ذرات گاما آلومینا و تاثیر آن ها در تغییر ترشوندگی سنگ های کربناته
آنالیز پایداری محلول های نانو ذرات گاما آلومینا و تاثیر آن ها در تغییر ترشوندگی سنگ های کربناته
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شرایط احیای سود سوزآور از واحد شیرین سازی LPG پالایشگاه گازی با استفاده از کاتالیست
بررسی شرایط احیای سود سوزآور از واحد شیرین سازی LPG پالایشگاه گازی با استفاده از کاتالیست
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی مدل جهت طراحی بهینه نقطه جداری گذاری و کاهش زمان حفاری در یکی از میادین جنوبی کشور
معرفی مدل جهت طراحی بهینه نقطه جداری گذاری و کاهش زمان حفاری در یکی از میادین جنوبی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات مخزنی سازندهای ایلام و سروک با تبدیل داده های لرزه ای به تخلخل و تراوایی از طریق سیستم هوشمند در میدان جفیر
بررسی خصوصیات مخزنی سازندهای ایلام و سروک با تبدیل داده های لرزه ای به تخلخل و تراوایی از طریق سیستم هوشمند در میدان جفیر
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در تخمین سرعت موج برشی از روی سرعت موج فشاری
بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در تخمین سرعت موج برشی از روی سرعت موج فشاری
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش تجزیه جزئی ژئوشیمیایی آنزیم لیچ در مطالعات اکتشافی مخازن پنهانی
کاربرد روش تجزیه جزئی ژئوشیمیایی آنزیم لیچ در مطالعات اکتشافی مخازن پنهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران
استراتژی بازاریابی شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اصلی خروج از خدمت کارکنان کارآمد و با تجربه از دیدگاه منابع انسانی
بررسی عوامل اصلی خروج از خدمت کارکنان کارآمد و با تجربه از دیدگاه منابع انسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

سیرتحول تشکیلات در شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت
سیرتحول تشکیلات در شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری مایع سازی شناور؛فرصت ها و چالش ها
فن آوری مایع سازی شناور؛فرصت ها و چالش ها
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر مبادلات نفت و گاز روسیه-اتحادیه اروپا
بررسی عوامل موثر بر مبادلات نفت و گاز روسیه-اتحادیه اروپا
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فن آوری
اخبار فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

خلق ارزش افزوده قابل توجه برای صنعت نفت با راه اندازی مجتمع فرآورش گازهنگام
خلق ارزش افزوده قابل توجه برای صنعت نفت با راه اندازی مجتمع فرآورش گازهنگام
| [PDF-FA] | [XML] |

کارنامه سال 1396 خورشیدی در بخش بالادستی
کارنامه سال 1396 خورشیدی در بخش بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 151 (2018-2)


بررسی خواص بین سطحی اسفالتین در میان رویه آب و نفت مصنوعی
بررسی خواص بین سطحی اسفالتین در میان رویه آب و نفت مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثرفشار بخار ازدیادبرداشت از مخازن نفت سنگین
بررسی آزمایشگاهی اثرفشار بخار ازدیادبرداشت از مخازن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله گاز با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله گاز با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت فنی خط لوله انتقال جریان سه فازی گاز ترش میعان معکوس
حفاظت فنی خط لوله انتقال جریان سه فازی گاز ترش میعان معکوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد پلاسما در صنعت حفاری
کاربرد پلاسما در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های تخمین حجم شیل در سازندهای مخزنی هیدروکربنی
روش های تخمین حجم شیل در سازندهای مخزنی هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های هم عمق سازی داده های مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی
روش های هم عمق سازی داده های مغزه و نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیوزون بندی رسوبات کربونیفر براساس پالینو مورف ها و روزن بران
بیوزون بندی رسوبات کربونیفر براساس پالینو مورف ها و روزن بران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتقال فناوری چالش ها و موانع و راه های ارتقای صنعت
انتقال فناوری چالش ها و موانع و راه های ارتقای صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید
نگاهی به حوزه های مهم در زنجیره ارزش اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت بازار و کاربرد فن آوری شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری
وضعیت بازار و کاربرد فن آوری شکافت هیدرولیکی در مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی صحت نتایج گزارش های دریافتی از آزمایشگاه های PVT
بررسی صحت نتایج گزارش های دریافتی از آزمایشگاه های PVT
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش و فناوری وزارت نفت دربیان معاون محترم وزیر نفت
پژوهش و فناوری وزارت نفت دربیان معاون محترم وزیر نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

افزایش طول عمر پمپ های درون چاهی با راندن توری در یکی از میادین شرکت نفت فلات قاره ایران
افزایش طول عمر پمپ های درون چاهی با راندن توری در یکی از میادین شرکت نفت فلات قاره ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

آنچه در رگ سفید محقق شد
آنچه در رگ سفید محقق شد
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه گام به گام شرکت ملی نفت به سبک نروژ
توسعه گام به گام شرکت ملی نفت به سبک نروژ
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 150 (2018-1)


غربال گری و امکان سنجی اقتصادی روش های بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی مشترک جنوب غربی ایران
غربال گری و امکان سنجی اقتصادی روش های بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی مشترک جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین گونه های سنگی سازند آسماری با تلفیق رخساره های الکتریکی و روش وینلند با استفاده از نرم افزار ژئولاگ در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
تعیین گونه های سنگی سازند آسماری با تلفیق رخساره های الکتریکی و روش وینلند با استفاده از نرم افزار ژئولاگ در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تغییر شعاع مارپیچ و تغییر قطر لوله در شبیه سازی جداسازی نفت–آب درون جداکننده با لوله های مارپیچ
اثر تغییر شعاع مارپیچ و تغییر قطر لوله در شبیه سازی جداسازی نفت–آب درون جداکننده با لوله های مارپیچ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین پنجر ی گل مناسب و آنالیز حساسیت پایداری دیواره ی چاه افقی با استفاده از مدلسازی عددی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
تعیین پنجر ی گل مناسب و آنالیز حساسیت پایداری دیواره ی چاه افقی با استفاده از مدلسازی عددی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ناحیه بندی مخزنی و ساخت مدل استاتیک سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول
ناحیه بندی مخزنی و ساخت مدل استاتیک سازند سروک در یکی از میادین فروافتادگی دزفول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی روشی نوین در استخراج خط‎واره‎های زمین شناسی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای
ارائه ی روشی نوین در استخراج خط‎واره‎های زمین شناسی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی اثر کیفیت سیمان شدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه بر کیفیت داده های VSP با استفاده از نمونه ی داده های واقعی
بررسی تجربی اثر کیفیت سیمان شدگی لوله ی جداری به دیواره ی چاه بر کیفیت داده های VSP با استفاده از نمونه ی داده های واقعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های تأمین مالی پروژه ها و طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و ارائه ی راهکار بهینه (مطالعه ی موردی؛ شرکت نفت و گاز پارس)
بررسی روش های تأمین مالی پروژه ها و طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و ارائه ی راهکار بهینه (مطالعه ی موردی؛ شرکت نفت و گاز پارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین شاخص های مدل مالی؛ همسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
تبیین شاخص های مدل مالی؛ همسو با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ظرفیت های فنآوری زنجیره ی بلوکی در صنعت نفت و گاز
ظرفیت های فنآوری زنجیره ی بلوکی در صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بهینه سازی تولید چاه های گازی با استفاده از روش Large Wellbore Completion
بررسی بهینه سازی تولید چاه های گازی با استفاده از روش Large Wellbore Completion
| [PDF-FA] | [XML] |

در چهارمین اجلاس GECF چه گذشت؟
در چهارمین اجلاس GECF چه گذشت؟
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تحلیلی بر روند توسعه میدان پارس جنوبی
میزگرد تحلیلی بر روند توسعه میدان پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقشه ی راه همکاری گازی و مشارکت در پروژه ی ایران ال ان جی
نقشه ی راه همکاری گازی و مشارکت در پروژه ی ایران ال ان جی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات آندوسفریک و اگزوسفریک بر تعلیق و سکون صنعت بالادستی کشور
بررسی اثرات آندوسفریک و اگزوسفریک بر تعلیق و سکون صنعت بالادستی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 149 (2017-12)


مطالعه و بررسی توالی های ماسه شیلی لای های در میدان نفتی اهواز با استفاده از روش نمودارهای مربعی با رزولوشن بالا
مطالعه و بررسی توالی های ماسه شیلی لای های در میدان نفتی اهواز با استفاده از روش نمودارهای مربعی با رزولوشن بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های بهینه سازی و افزایش بازده اسیدکاری در مخازن هیدروکربنی
روش های بهینه سازی و افزایش بازده اسیدکاری در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر واکنش های شیمیایی حاصل از تزریق1 گاز بر رفتارسنگ مخزن و پوش سنگ
تأثیر واکنش های شیمیایی حاصل از تزریق1 گاز بر رفتارسنگ مخزن و پوش سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تمیزکاری چاه بر نرخ نفوذ حفاری با استفاده از نرم افزار شبیه ساز حفاری
تأثیر تمیزکاری چاه بر نرخ نفوذ حفاری با استفاده از نرم افزار شبیه ساز حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین الکتروفاسیس 6های مخزن A در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش MRGC
تعیین الکتروفاسیس 6های مخزن A در یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش MRGC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک و فیلتر فرکانس-عددموج در تضعیف نوفه زمین غلت
مقایسه برانبارش سطح بازتاب مشترک دورافت مشترک و فیلتر فرکانس-عددموج در تضعیف نوفه زمین غلت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایوستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه شناسی مراوه تپه در غرب حوضه کپه داغ
بایوستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه شناسی مراوه تپه در غرب حوضه کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بیوزون های نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش یزدان آباد در مقایسه با برش قلعه زو (حوضه کپه داغ)
بررسی بیوزون های نانوفسیلی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش یزدان آباد در مقایسه با برش قلعه زو (حوضه کپه داغ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک دهه پژوهش در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
یک دهه پژوهش در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شرایط عمومی پیمان صنعت نفت و نشریه-4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راهکارهای رفع نواقص و مشکلات آن
مقایسه شرایط عمومی پیمان صنعت نفت و نشریه-4311 سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راهکارهای رفع نواقص و مشکلات آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل
چالش ها و ریسک های صنعت حفاری فراساحل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کاربردهای فن آوری واقعیت مجازی در صنایع نفت و گاز
معرفی کاربردهای فن آوری واقعیت مجازی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبارفناوری
اخبارفناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تکنولوژی اکتشاف آب‎های عمیق در خدمت توسعه خزر/ مطالعات نروژی‎ها آغاز شد
تکنولوژی اکتشاف آب‎های عمیق در خدمت توسعه خزر/ مطالعات نروژی‎ها آغاز شد
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبری ساختارهای سایه مدلی چابک و پویا در توسعه امور بالادستی
راهبری ساختارهای سایه مدلی چابک و پویا در توسعه امور بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 148 (2017-11)


پیش بینی ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت خام با استفاده از مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی
پیش بینی ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت خام با استفاده از مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه ی روند افزایش تولید با عملیات اسیدکاری در یکی از میادین جنوب غربی ایران
بررسی و مقایسه ی روند افزایش تولید با عملیات اسیدکاری در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 بررسی تجربی اثر اضافه کردن نانو ذرات بر لزجت، خاصیت قلیایی و چگالی گل حفاری پایه آبی 
 بررسی تجربی اثر اضافه کردن نانو ذرات بر لزجت، خاصیت قلیایی و چگالی گل حفاری پایه آبی 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در محدوده ی سایت حفاری چاه A با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
پهنه بندی حساسیت زمین لغزش در محدوده ی سایت حفاری چاه A با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‬ سازی سه ‬بعدی زمین‬ شناسی سازندهای ایلام و سروک دریکی از میادین نفتی
مدل‬ سازی سه ‬بعدی زمین‬ شناسی سازندهای ایلام و سروک دریکی از میادین نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ژئوشیمیایی نفت مخزن گدوان در میادین منطقه ی دشت آبادان؛ جنوب غربی ایران
بررسی ژئوشیمیایی نفت مخزن گدوان در میادین منطقه ی دشت آبادان؛ جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توصیف گسل هندیجان-ایذه با استفاده از داده های لرزه نگاری دوبعدی، داده های زمین لرزه و اطلاعات زمین شناسی
توصیف گسل هندیجان-ایذه با استفاده از داده های لرزه نگاری دوبعدی، داده های زمین لرزه و اطلاعات زمین شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در تأثیر آن بر کارکنان شرکت ملی نفت ایران
بررسی رابطه ی هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی در تأثیر آن بر کارکنان شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 الزامات تحقق سیاست های برنامه ی ششم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز 
 الزامات تحقق سیاست های برنامه ی ششم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه، نقش و آثار محرمانگی اطلاعات و داده ها در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
جایگاه، نقش و آثار محرمانگی اطلاعات و داده ها در قراردادهای بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه میادین نفتی با سناریوهای مختلف
ارزیابی اقتصادی استفاده از گازهای همراه میادین نفتی با سناریوهای مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای توسعه ی در صنعت نفت
راهبردهای توسعه ی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

برآورد هزینه طرح ها و پروژه ها
برآورد هزینه طرح ها و پروژه ها
| [PDF-FA] | [XML] |

 بخش خصوصی قوی با توان سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی در انتظار صنعت نفت ایران 
 بخش خصوصی قوی با توان سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی در انتظار صنعت نفت ایران 
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت شمال، امنیت، توسعه و اقتصاد؛ بازی بزرگ جدید
نفت شمال، امنیت، توسعه و اقتصاد؛ بازی بزرگ جدید
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 147 (2017-10)


تأثیر پیکربندی لوله بر انتشار شعله مخلوط های گازی هیدروژن و هیدروکربنی در یک حجم ثابت
تأثیر پیکربندی لوله بر انتشار شعله مخلوط های گازی هیدروژن و هیدروکربنی در یک حجم ثابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در پیشبینی و بهینه سازی فرآیند نمک زدایی
کاربرد شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک در پیشبینی و بهینه سازی فرآیند نمک زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی عملکرد تولید چاه نفت با استفاده از مدل چشمه-خط
مدل سازی عملکرد تولید چاه نفت با استفاده از مدل چشمه-خط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر میزان هم ترازی چشمه و آشکارساز بر روی عملکرد سیستم اسکن گامای برج تقطیر
بررسی اثر میزان هم ترازی چشمه و آشکارساز بر روی عملکرد سیستم اسکن گامای برج تقطیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شیل های و مارن های سازند داریان و پیشنهاد زبانه گرو
مطالعه شیل های و مارن های سازند داریان و پیشنهاد زبانه گرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگرشی برگستره روش های تخمین مقدار کل کربن آلی، از روابط تجربی تا محاسبات هوشمند ترکیبی
نگرشی برگستره روش های تخمین مقدار کل کربن آلی، از روابط تجربی تا محاسبات هوشمند ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم های هوشمند در GIS
مدل سازی مکانی اکتشافات مناطق نفتی با الگوریتم های هوشمند در GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واهمامیخت کور چندکاناله داده لرزه ای بر مبنای تُنُکی
واهمامیخت کور چندکاناله داده لرزه ای بر مبنای تُنُکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش های مالی در قراردادهای نفتی: رویکرد کوشش های موفق و بهای تمام شده کامل
مقایسه روش های مالی در قراردادهای نفتی: رویکرد کوشش های موفق و بهای تمام شده کامل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها
طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعمال کُد مدیریت ایمنی بین المللی بر واحدهای حفاری متحرک فراساحلی
اعمال کُد مدیریت ایمنی بین المللی بر واحدهای حفاری متحرک فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش مراکز علم و فناوری در توسعه صنعت نفت با تمرکز بر ادبیات نظام ملی نوآوری
بررسی نقش مراکز علم و فناوری در توسعه صنعت نفت با تمرکز بر ادبیات نظام ملی نوآوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بازیافت 95 درصدی گاز مشعل پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از فناوری روز دنیا، فناوری در خدمت محیط زیست
بازیافت 95 درصدی گاز مشعل پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از فناوری روز دنیا، فناوری در خدمت محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی حفاری ایران ... شاید تولدی دیگر در سایه برنامه ریزی استراتژیک
شرکت ملی حفاری ایران ... شاید تولدی دیگر در سایه برنامه ریزی استراتژیک
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 146 (2017-9)


کاربردها و فرآیند شبیه سازی کوپل مدل ژئومکانیک و دینامیکی مخزن
کاربردها و فرآیند شبیه سازی کوپل مدل ژئومکانیک و دینامیکی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری کسر فازی در مخلوط آب-گازوئیل با استفاده از چگالی سنج گاما در تلفیق با دو مکانیزم همگن سازی متفاوت استاتیک و دینامیک
اندازه گیری کسر فازی در مخلوط آب-گازوئیل با استفاده از چگالی سنج گاما در تلفیق با دو مکانیزم همگن سازی متفاوت استاتیک و دینامیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگیری از تشکیل هیدرات گازی توسط میدان مغناطیسی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با استفاده از روش فرازآوری با گاز
پیشگیری از تشکیل هیدرات گازی توسط میدان مغناطیسی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با استفاده از روش فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پایداری چاه و تعیین بازه ی وزن گل حفاری با استفاده از روش NYZA در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
بررسی پایداری چاه و تعیین بازه ی وزن گل حفاری با استفاده از روش NYZA در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف نفت و گاز بر مبنای 1Play؛ نگاهی نو به موضوعی کهن
اکتشاف نفت و گاز بر مبنای 1Play؛ نگاهی نو به موضوعی کهن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الگوریتم نقشه های خودسازمانده1 جهت شناسایی رخساره های کانالی در یکی از میادین نفتی ایران
استفاده از الگوریتم نقشه های خودسازمانده1 جهت شناسایی رخساره های کانالی در یکی از میادین نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی فشار سیال منفذی و فشار شکست سازندهای مخزنی؛(مطالعه ی موردی: گروه دهرم در ناحیه ی فارس)
مطالعه و بررسی فشار سیال منفذی و فشار شکست سازندهای مخزنی؛(مطالعه ی موردی: گروه دهرم در ناحیه ی فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی نو به اهمیت جمع ‌آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفت
نگاهی نو به اهمیت جمع ‌آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های نظام حقوقی- قراردادی حاکم بر موافقت نامه های توسعه ی یکپارچه در میادین مشترک؛ مطالعه ی تطبیقی قراردادهای نفتی دریای شمال و خلیج فارس
چالش های نظام حقوقی- قراردادی حاکم بر موافقت نامه های توسعه ی یکپارچه در میادین مشترک؛ مطالعه ی تطبیقی قراردادهای نفتی دریای شمال و خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دریای خزر، گل آلود ادعاهای همسایه های تازه؛ درآمدی بر مواضع دول ساحلی
دریای خزر، گل آلود ادعاهای همسایه های تازه؛ درآمدی بر مواضع دول ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخزن؛ بایسته ی فراموش شده
مدیریت مخزن؛ بایسته ی فراموش شده
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین تفاهم‎نامه ی خدمات نوسازی پس از برجام امضاء شد؛ ژاپنی‎ها در مسیر نوسازی تأسیسات دریایی ایران
نخستین تفاهم‎نامه ی خدمات نوسازی پس از برجام امضاء شد؛ ژاپنی‎ها در مسیر نوسازی تأسیسات دریایی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نقشه برداری در عملیات برداشت داده های لرزه نگاری
کاربرد نقشه برداری در عملیات برداشت داده های لرزه نگاری
| [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی مدیریت مخازن هیدروکربنی؛ بزنگاه تحولات سیاسی تاریخ معاصر
استراتژی مدیریت مخازن هیدروکربنی؛ بزنگاه تحولات سیاسی تاریخ معاصر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 145 (2017-8)


بررسی و مقایسه مدل های ریزش ثقلی آزاد به منظور پیشبینی نمودار تولید در شرایط مختلف
بررسی و مقایسه مدل های ریزش ثقلی آزاد به منظور پیشبینی نمودار تولید در شرایط مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی کنترل آب تولیدی با استفاده از تکمیل های مرسوم و دوگانه در مخازن همگن و ناهمگن
شبیه سازی کنترل آب تولیدی با استفاده از تکمیل های مرسوم و دوگانه در مخازن همگن و ناهمگن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سیستم دینامیکی همگن ساز و کاربرد آن دراندازه گیری درصد حجمی مخلوط دوفازی آب-گازوئیل با استفاده از تکنیک تضعیف باریکه گاما
معرفی سیستم دینامیکی همگن ساز و کاربرد آن دراندازه گیری درصد حجمی مخلوط دوفازی آب-گازوئیل با استفاده از تکنیک تضعیف باریکه گاما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ارتباط شاخص تولید و دبی چاه ها با هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تحلیل ارتباط شاخص تولید و دبی چاه ها با هرزروی سیال حفاری در مخزن آسماری یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پارامترهای اثرگذار در مطالعات تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی حمل کنده های حفاری در فضای دالیزی چاه
مروری بر پارامترهای اثرگذار در مطالعات تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی حمل کنده های حفاری در فضای دالیزی چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه هندسه چین خوردگی و نقش افق گسسته میانی دشتک بر ساختمان گشتاسب (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)
مطالعه هندسه چین خوردگی و نقش افق گسسته میانی دشتک بر ساختمان گشتاسب (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گرادیان فشار شکست سازند با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یکی از میدان های اکتشافی ایران
پیش بینی گرادیان فشار شکست سازند با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یکی از میدان های اکتشافی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سیستم هیدروکربوری میادین سعادت آباد و سروستان(ناحیه ی فارس داخلی)
ارزیابی ژئوشیمیایی سیستم هیدروکربوری میادین سعادت آباد و سروستان(ناحیه ی فارس داخلی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد امواج فراصوت در صنعت نفت
مروری بر کاربرد امواج فراصوت در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران
بررسی وضعیت افزایش ضریب بازیافت و ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش جاسک در افق آینده ایران با تکیه بر انرژی
نقش جاسک در افق آینده ایران با تکیه بر انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل قرارداد توسعه بخش فرا ساحل فاز -11 پارس جنوبی
تحلیل قرارداد توسعه بخش فرا ساحل فاز -11 پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل جدید قراردادهای نفتی به فاز 11 پارس جنوبی رسید/تکنولوژی روز در اختیار ایرانی ها
مدل جدید قراردادهای نفتی به فاز 11 پارس جنوبی رسید/تکنولوژی روز در اختیار ایرانی ها
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت اعمال بنگاه داری اقتصادی نوین در صنایع بالادستی نفت
ضرورت اعمال بنگاه داری اقتصادی نوین در صنایع بالادستی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

افزایش بهره وری در سایه مدیریت اطلاعات
افزایش بهره وری در سایه مدیریت اطلاعات
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 144 (2017-7)


بهینه سازی در جداسازی نفت همراه آب زائد واحدهای نمک زدایی با تغییر در تانک ذخیره سازی آب زائد
بهینه سازی در جداسازی نفت همراه آب زائد واحدهای نمک زدایی با تغییر در تانک ذخیره سازی آب زائد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه برای پیش بینی تراوایی نسبی
کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه برای پیش بینی تراوایی نسبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تزریق نانوذره ی اکسید سیلیسیم بر مهاجرت ذرات ریزسازندی حین تزریق آب کم شور
بررسی تأثیر تزریق نانوذره ی اکسید سیلیسیم بر مهاجرت ذرات ریزسازندی حین تزریق آب کم شور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی اثرگذاری استفاده از دندانه های الماسه مخروطی در مته های الماسی پلی کریستال برای حفاری با سرعت زیاد در سازندهای بسیار سخت
مطالعه ی اثرگذاری استفاده از دندانه های الماسه مخروطی در مته های الماسی پلی کریستال برای حفاری با سرعت زیاد در سازندهای بسیار سخت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نسبت طیفی V/H در روش لرزه ای با چشمه ی طبیعی؛ (مطالعه ی موردی: میدان نفتی مارون)
بررسی نسبت طیفی V/H در روش لرزه ای با چشمه ی طبیعی؛ (مطالعه ی موردی: میدان نفتی مارون)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت مخزنی و عوامل کنترل کننده ی آن در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران
بررسی کیفیت مخزنی و عوامل کنترل کننده ی آن در بخش مخزنی سازند سروک در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سبک چین خورردگی و پیچیدگی های ساختاری در زیرپهنه ی لرستان مرکزی؛ (مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی ناحیه)
سبک چین خورردگی و پیچیدگی های ساختاری در زیرپهنه ی لرستان مرکزی؛ (مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی ناحیه)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی رسوبات پالئوزوئیک در ساختمان های دارنگ، کوه سیاه و زیره
بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی رسوبات پالئوزوئیک در ساختمان های دارنگ، کوه سیاه و زیره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
بررسی اصل همکاری در بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام
بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر ادبیات انتقال فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ لوازم و پیش نیازها
مروری بر ادبیات انتقال فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ لوازم و پیش نیازها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند توسعه ی سیستم های چاه های هوشمند
فرآیند توسعه ی سیستم های چاه های هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت داده های اصلی (کاتالوگینگ) در صنعت نفت (MESC)
مدیریت داده های اصلی (کاتالوگینگ) در صنعت نفت (MESC)
| [PDF-FA] | [XML] |

تحقق انتقال دانش فنی و فن آوری با قرارداد ساخت لوله‎های CRA
تحقق انتقال دانش فنی و فن آوری با قرارداد ساخت لوله‎های CRA
| [PDF-FA] | [XML] |

صنعت بالادستی اکتشاف و تولید و چالش بین المللی شدن
صنعت بالادستی اکتشاف و تولید و چالش بین المللی شدن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 143 (2017-6)


بررسی عوامل موثر بر اختلاط در فرایند جایگزینی گاز پایه با گاز خنثی در یک مخزن ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی
بررسی عوامل موثر بر اختلاط در فرایند جایگزینی گاز پایه با گاز خنثی در یک مخزن ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین ضریب انتقال حرارت میان یک سطح غوطه ور و بستر سیال شده گاز- جامد
تخمین ضریب انتقال حرارت میان یک سطح غوطه ور و بستر سیال شده گاز- جامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر شکاف اسیدی بر IPR چاه های افقی
بررسی اثر شکاف اسیدی بر IPR چاه های افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعمال الگوی برداشت گسترش یافته نامتقارن در عملیات لرزه نگاری سه بُعدی یکی از میادین نفتی جهت بهبود کیفیت داده ها
اعمال الگوی برداشت گسترش یافته نامتقارن در عملیات لرزه نگاری سه بُعدی یکی از میادین نفتی جهت بهبود کیفیت داده ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی سه بعدی داده های گرانی منطقه دهنو به روش زمینآماری کوکریجینگ
مدل سازی سه بعدی داده های گرانی منطقه دهنو به روش زمینآماری کوکریجینگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند مهاجرت نمک و مارن در سازند گچساران در میدان آغاجاری با استفاده از مدل سازی لرزه ای و تکتونیک نمک در حوضه خلیج فارس و میدان پارس جنوبی
روند مهاجرت نمک و مارن در سازند گچساران در میدان آغاجاری با استفاده از مدل سازی لرزه ای و تکتونیک نمک در حوضه خلیج فارس و میدان پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخساره ها و محیط های رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی بیگان، کپه داغ غربی
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند تیرگان در برش چینه شناسی بیگان، کپه داغ غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گام های اساسی جهت تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید
گام های اساسی جهت تبدیل شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های استات اویل در مسیر توسعه
چالش های استات اویل در مسیر توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه تفکر خلاق در اکتشاف منابع نفت و گاز
جایگاه تفکر خلاق در اکتشاف منابع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به نمایشگاه بین المللی صنعت نفت؛ برگ بیست و دوم ورق خورد
نگاهی به نمایشگاه بین المللی صنعت نفت؛ برگ بیست و دوم ورق خورد
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات فشار منفذی و کاربرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای
مطالعات فشار منفذی و کاربرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای
| [PDF-FA] | [XML] |

مهندسی توسعه اقتصاد بالادستی، مهندسی یک زیست موجود
مهندسی توسعه اقتصاد بالادستی، مهندسی یک زیست موجود
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1396, Number 142 (2017-5)


اصلاح سطح نانوذرات SiO2 و TiO2 و کاربرد آن در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
اصلاح سطح نانوذرات SiO2 و TiO2 و کاربرد آن در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی فنی و اقتصادی به کارگیری ایستگاه تقویت فشار در یک میدان دریایی
مطالعه ی فنی و اقتصادی به کارگیری ایستگاه تقویت فشار در یک میدان دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تهیه ی گل حفاری فوق سبک جهت استفاده در مخزن آسماری
بررسی آزمایشگاهی تهیه ی گل حفاری فوق سبک جهت استفاده در مخزن آسماری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف در سازند کربناته ی ایلام واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش های مختلف در سازند کربناته ی ایلام واقع در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی توان هیدروکربورزایی واحدهای شیلی اواخر اردویسین–اوایل سیلورین (سازند سرچاهان) در جنوب ایران
مطالعه ی توان هیدروکربورزایی واحدهای شیلی اواخر اردویسین–اوایل سیلورین (سازند سرچاهان) در جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند سرچشمه در چاه-A، شرق کپه داغ، ایران
پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند سرچشمه در چاه-A، شرق کپه داغ، ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد محاسبات نرم جهت بهینه سازی انتخاب مته با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک
کاربرد محاسبات نرم جهت بهینه سازی انتخاب مته با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی بینالود، خارگ، بینک، گلخاری و کیلورکریم
چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در میادین نفتی بینالود، خارگ، بینک، گلخاری و کیلورکریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات حفاظت فیزیکی سامانه های هیدروکربنی از دیدگاه پدافند غیرعامل؛ مطالعه ی موردی: پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
اقدامات حفاظت فیزیکی سامانه های هیدروکربنی از دیدگاه پدافند غیرعامل؛ مطالعه ی موردی: پالایشگاه های گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتباط و مفهوم شناسی فسخ، انفساخ، تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
ارتباط و مفهوم شناسی فسخ، انفساخ، تفاسخ و آثار و تبعات آن در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی
تعهد به وسیله یا به نتیجه بودن شرط انتقال فنآوری در قراردادهای بالادستی نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارس جنوبی؛ کلید گشایش دروازه های تمدن صنعتی در قلب عسلویه است
نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارس جنوبی؛ کلید گشایش دروازه های تمدن صنعتی در قلب عسلویه است
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره برداری از مرحله ی نخست تولید زودهنگام یک میدان پیچیده ی نفتی؛ توسعه ی میدان آذر در ایلام شتاب می‎گیرد
بهره برداری از مرحله ی نخست تولید زودهنگام یک میدان پیچیده ی نفتی؛ توسعه ی میدان آذر در ایلام شتاب می‎گیرد
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 141 (2017-3)


مانیتورینگ سامانه های تولید و توزیع نفت و گاز در سیستم های کنترلی توزیع شده با به کارگیری الگوهای طراحی نرم افزار
مانیتورینگ سامانه های تولید و توزیع نفت و گاز در سیستم های کنترلی توزیع شده با به کارگیری الگوهای طراحی نرم افزار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری و کنترل میزان ترکیبات کلرایدآلی در نفت خام و مطالعه تأثیرات آن بر روی فرآورده های استحصالی
اهمیت اندازه گیری و کنترل میزان ترکیبات کلرایدآلی در نفت خام و مطالعه تأثیرات آن بر روی فرآورده های استحصالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روش کاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب کشور
ارائه روش کاری نوین جهت تعیین حداقل فشار امتزاجی گاز دی اکسید کربن در یکی از مخازن نفتی جنوب کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری معیارها، طراحی و بهینه سازی روش های فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
غربالگری معیارها، طراحی و بهینه سازی روش های فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین فواصل تولیدی/تزریقی چاه های گازی بر اساس مقایسه تغییرات نمودار اشعه گامای برداشت شده در زمان حفاری با نمودار گاما پس از بهره برداری از چاه
تعیین فواصل تولیدی/تزریقی چاه های گازی بر اساس مقایسه تغییرات نمودار اشعه گامای برداشت شده در زمان حفاری با نمودار گاما پس از بهره برداری از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی داده های عملیات لرزه نگاری
کاهش بازتاب های مصنوعی در مدل سازی عددی داده های عملیات لرزه نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دشت ابادان A, B  ارزیابی خصوصیات مخزنی بخش سروک بالایی در چاه های 
دشت ابادان A, B  ارزیابی خصوصیات مخزنی بخش سروک بالایی در چاه های 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 حذف بازتاب های چندگانه و درون یابی داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل رادون با وضوح بالا  
 حذف بازتاب های چندگانه و درون یابی داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل رادون با وضوح بالا  
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

(قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت
(قرارداد یکپارچه سازی درخصوص منابع مشترک نفت و گاز (مفهوم و ماهیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه
جایگاه فناوری بخش بالادستی صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 تحولات روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر بازار نفت 
 تحولات روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر بازار نفت 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

 تشریح آخرین دستاوردهای ملی برای توسعه صنعت نفت در دو نشست مهم 
 تشریح آخرین دستاوردهای ملی برای توسعه صنعت نفت در دو نشست مهم 
| [PDF-FA] | [XML] |

 Macondo ،مراحل کنترل و هدایت جریان نفت و گاز به سطح و کشتن چاه 
 Macondo ،مراحل کنترل و هدایت جریان نفت و گاز به سطح و کشتن چاه 
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد "درباره فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت" با حضور مدیران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری در وزارت علوم و صنعت نفت  
میزگرد "درباره فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت" با حضور مدیران مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری در وزارت علوم و صنعت نفت  
| [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت ، ایران ، آمریکا جستاری بر سیاست مداخله 1953 تا به حال  
صنعت نفت ، ایران ، آمریکا جستاری بر سیاست مداخله 1953 تا به حال  
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 140 (2017-2)


نظام بین المللی تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر توسعه و تولید از میادین نفتی ایران؛ محدودیت ها و اقدامات
نظام بین المللی تغییرات آب و هوایی و تأثیر آن بر توسعه و تولید از میادین نفتی ایران؛ محدودیت ها و اقدامات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین نرخ جریان و تخصیص تولید در چاه های یکی از میادین گازمیعانی کشور در حوزه ی خلیج فارس با استفاده از شیرهای کنترلی چند اریفیسی
تخمین نرخ جریان و تخصیص تولید در چاه های یکی از میادین گازمیعانی کشور در حوزه ی خلیج فارس با استفاده از شیرهای کنترلی چند اریفیسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی رابطه ای تجربی جهت تخمین مقدار جذب سطحی گاز دی اکسیدکربن روی محیط متخلخل
ارائه ی رابطه ای تجربی جهت تخمین مقدار جذب سطحی گاز دی اکسیدکربن روی محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر متغیرهای رئولوژی و نرخ جریان سیال بر افت فشار در سیستم گردش سیال حفاری
تأثیر متغیرهای رئولوژی و نرخ جریان سیال بر افت فشار در سیستم گردش سیال حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بایوزوناسیون سازند کژدمی بر مبنای آمونیت ها در تنگ ماغر (شمال غرب بهبهان)
بایوزوناسیون سازند کژدمی بر مبنای آمونیت ها در تنگ ماغر (شمال غرب بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تفسیر داده های لرزه ای به کمک روش اتوماتیک بازترکیب طیفی
بهبود تفسیر داده های لرزه ای به کمک روش اتوماتیک بازترکیب طیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه ی زمین غلت در داده ی لرزهای با استفاده از روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی و مقایسه ی آن با روش f-k
تضعیف نوفه ی زمین غلت در داده ی لرزهای با استفاده از روش بانک فیلتر جهتی هرمی با ساختار درختی دوتایی و مقایسه ی آن با روش f-k
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوترموبارومتری سنگ های آتش فشانی دشت مغان و هیدروکربن زایی
ژئوترموبارومتری سنگ های آتش فشانی دشت مغان و هیدروکربن زایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل خوشه ای برای تعریف عدد ناهمگنی در مدل های زمین شناسی
کاربرد تحلیل خوشه ای برای تعریف عدد ناهمگنی در مدل های زمین شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصت ها و چالش های به کارگیری فن آوری میادین هوشمند در ایران
فرصت ها و چالش های به کارگیری فن آوری میادین هوشمند در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انعطاف پذیری قراردادهای حفاری با تغییرات جهانی قیمت نفت
انعطاف پذیری قراردادهای حفاری با تغییرات جهانی قیمت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک
فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک
| [PDF-FA] | [XML] |

همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی برای مطالعه ی پنج میدان
همکاری مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت ایرانی برای مطالعه ی پنج میدان
| [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر اکتشاف و استخراج پیشرفته ی ذخایر غیرمتعارف هیدروکربنی بر صنعت نفت در ده سال آینده
تأثیر اکتشاف و استخراج پیشرفته ی ذخایر غیرمتعارف هیدروکربنی بر صنعت نفت در ده سال آینده
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشنهاد مدل تشکیل یک ابرشرکت بین المللی بالادستی نفت از درون شرکت ملی نفت ایران
پیشنهاد مدل تشکیل یک ابرشرکت بین المللی بالادستی نفت از درون شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 139 (2017-1)


تحلیل علل ریشه ای از کارافتادگی تجهیزات در صنعت نفت
تحلیل علل ریشه ای از کارافتادگی تجهیزات در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر افت فشار بر سایش در زانوهای ایستگاه تقلیل فشار
اثر افت فشار بر سایش در زانوهای ایستگاه تقلیل فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت تولید داخلی مواد شیمیایی پُرمصرف در صنایع بالادستی نفت و اولویت بندی توسعه فناوری های شیمیایی مرتبط
اهمیت تولید داخلی مواد شیمیایی پُرمصرف در صنایع بالادستی نفت و اولویت بندی توسعه فناوری های شیمیایی مرتبط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود وارون سازی لرزه ای پس از برانبارش مبتنی بر نشانگر AVO عرض از مبدا
بهبود وارون سازی لرزه ای پس از برانبارش مبتنی بر نشانگر AVO عرض از مبدا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی فرامنیفرهای کرتاسه پسین در چاه های A و B
شناسایی فرامنیفرهای کرتاسه پسین در چاه های A و B
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور(ماستریشتین) در یکی از میادین نفتی در دشت آبادان
تحلیل رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تاربور(ماستریشتین) در یکی از میادین نفتی در دشت آبادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی
توسعه صنعت نفت و گاز شیل آمریکا و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن بر بازار جهانی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر توسعه فناوری شکست هیدرولیکی بر منابع آب
تأثیر توسعه فناوری شکست هیدرولیکی بر منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک در صنعت نفت و گاز با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری(ISM) (موردمطالعه: شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران(IOEC))
عوامل موثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک در صنعت نفت و گاز با رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری(ISM) (موردمطالعه: شرکت مهندسی وساخت تأسیسات دریایی ایران(IOEC))
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل علل ریشه ای از کارافتادگی تجهیزات در صنعت نفت
تحلیل علل ریشه ای از کارافتادگی تجهیزات در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار فناوری
اخبار فناوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملیات تعمیر تاج چاه فرونشسته
بررسی عملیات تعمیر تاج چاه فرونشسته
| [PDF-FA] | [XML] |

دو تفاهم نامه همکاری با روسیه و مالزی امضا شد/ مطالعه برای توسعه آزادگان جنوبی، چنگوله و چشمه خوش
دو تفاهم نامه همکاری با روسیه و مالزی امضا شد/ مطالعه برای توسعه آزادگان جنوبی، چنگوله و چشمه خوش
| [PDF-FA] | [XML] |

شاخص ارزش آفرینی (Value Creation Index) و شرکت های نفت ملی(NOC)
شاخص ارزش آفرینی (Value Creation Index) و شرکت های نفت ملی(NOC)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 138 (2016-12)


توسعه ی مدل تحلیلی برای محاسبه ی ضریب بهره دهی چاه مایل در مخازن گازمیعانی
توسعه ی مدل تحلیلی برای محاسبه ی ضریب بهره دهی چاه مایل در مخازن گازمیعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی تولید و تخصیص گاز بالابر به چاه های در حال بهره برداری یکی از مخازن غرب کشور در فرآیند فرازآوری با گاز
بهینه سازی تولید و تخصیص گاز بالابر به چاه های در حال بهره برداری یکی از مخازن غرب کشور در فرآیند فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی رفتار جریان در محیطی با تخلخل دوگانه با استفاده ازالگوریتم عددی استفست و اصل برهم نهی
پیش بینی رفتار جریان در محیطی با تخلخل دوگانه با استفاده ازالگوریتم عددی استفست و اصل برهم نهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت خوردگی سطوح خارجی تجهیزات تحت فشار سکوهای نفت و گاز
مدیریت خوردگی سطوح خارجی تجهیزات تحت فشار سکوهای نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی ساختارهای هیدروکربنی یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از داده های مگنتوتلوریک
مطالعه ی ساختارهای هیدروکربنی یکی از میادین جنوب غرب ایران با استفاده از داده های مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف تکراری ها با استفاده از تبدیل رادون سهموی روی داده ی لرزه ای دوبعدی
تضعیف تکراری ها با استفاده از تبدیل رادون سهموی روی داده ی لرزه ای دوبعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش رشد و پیشروی گنبدهای نمکی زمین‎شناسی به‎منظور تعیین شدت فعالیت آنها با استفاده از تصاویر SAR (مطالعه‎ی موردی؛ گنبد نمکی گچین)
پایش رشد و پیشروی گنبدهای نمکی زمین‎شناسی به‎منظور تعیین شدت فعالیت آنها با استفاده از تصاویر SAR (مطالعه‎ی موردی؛ گنبد نمکی گچین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزینش زمان نخستین رسید با دقت زیاد و الگوریتم تصحیح
گزینش زمان نخستین رسید با دقت زیاد و الگوریتم تصحیح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف
بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی چارچوب کلی مدل قراردادهای نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مدل مصوب هیأت وزیران
مقایسه ی چارچوب کلی مدل قراردادهای نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مدل مصوب هیأت وزیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چرایی نیاز صنعت نفت به بستر فن آورانه ی مدیریت دانش
بررسی چرایی نیاز صنعت نفت به بستر فن آورانه ی مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصویری از وضعیت کنونی پژوهش و فنآوری در صنعت نفت ایران
تصویری از وضعیت کنونی پژوهش و فنآوری در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

رئیس جمهور در آئین افتتاحیه ی پروژه ی بزرگ نفتی منطقه ی غرب کارون
رئیس جمهور در آئین افتتاحیه ی پروژه ی بزرگ نفتی منطقه ی غرب کارون
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه ی شرکت های نفتی (دولتی و بین المللی) و سیاست کوچک سازی و کاهش تصدی گری
اندازه ی شرکت های نفتی (دولتی و بین المللی) و سیاست کوچک سازی و کاهش تصدی گری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 137 (2016-11)


ساخت و تحلیل مدل کوپل ژئومکانیکی مخزن
ساخت و تحلیل مدل کوپل ژئومکانیکی مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گل پایه فیبری مهندسی؛ راه حلی نوین در کنترل هرزروی گل حفاری
گل پایه فیبری مهندسی؛ راه حلی نوین در کنترل هرزروی گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بررسی توان تولید هیدروکربن ازسنگ منشاء احتمالی سازند کژدمی در یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول با استفاده از داده های ژئوشیمیایی
ارزیابی و بررسی توان تولید هیدروکربن ازسنگ منشاء احتمالی سازند کژدمی در یکی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول با استفاده از داده های ژئوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین رخساره الکتریکی با استفاده از روش های خوشه سازی دریکی ازمخازن کربناته جنوب ایران
تعیین رخساره الکتریکی با استفاده از روش های خوشه سازی دریکی ازمخازن کربناته جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل بعد و امتداد ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی با استفاده از داده های مگنتوتلوریک، مثال موردی از میدان نفتی سه قنات
تحلیل بعد و امتداد ساختارهای زمین شناسی زیرسطحی با استفاده از داده های مگنتوتلوریک، مثال موردی از میدان نفتی سه قنات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استخراج گسل های زمین شناسی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی: منطقه کپه داغ- شمال استان خراسان شمالی )
استخراج گسل های زمین شناسی با استفاده از داده های سنجش از دور ( مطالعه موردی: منطقه کپه داغ- شمال استان خراسان شمالی )
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده های لرزه ای
تعیین گسل و ریزگسل با استفاده از روش تابع خود همبسته کمینه/ بیشینه و منطق فازی بر روی داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای شیشتو و سردر در حوضه طبس بر اساس داده های کروماتوگرافی گازی (GC)
ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای شیشتو و سردر در حوضه طبس بر اساس داده های کروماتوگرافی گازی (GC)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی درآمدهای نفتی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه ی درآمدهای نفتی و برخی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نسل جدید قراردادهای نفتی و بررسی ضرورت ایجاد مرکز "رصدخانه فناوری" در صنعت نفت
نسل جدید قراردادهای نفتی و بررسی ضرورت ایجاد مرکز "رصدخانه فناوری" در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درآمدهای نفتی در کشور نروژ
مدیریت درآمدهای نفتی در کشور نروژ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای جدید نفتی به پارس جنوبی رسید؛ امضای توافق نامه 4/8 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11
قراردادهای جدید نفتی به پارس جنوبی رسید؛ امضای توافق نامه 4/8 میلیارد دلاری برای توسعه فاز 11
| [PDF-FA] | [XML] |

پیوند میان نفت و سازندگان داخلی تقویت می شود
پیوند میان نفت و سازندگان داخلی تقویت می شود
| [PDF-FA] | [XML] |

از تشکیل شورای عالی مخازن تا ایجاد ساختار سیستماتیک مدیریت مخازن
از تشکیل شورای عالی مخازن تا ایجاد ساختار سیستماتیک مدیریت مخازن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 136 (2016-10)


تأثیر پدیده ی مارانگونی در ازدیاد برداشت نفت و تفاوت آن با پدیده ی جریان متقاطع موئینه
تأثیر پدیده ی مارانگونی در ازدیاد برداشت نفت و تفاوت آن با پدیده ی جریان متقاطع موئینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه در مشخصه سازی بهتر مخازن؛ مزایا و چالش ها
کاربرد آنالیز دیجیتال مغزه در مشخصه سازی بهتر مخازن؛ مزایا و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح برونراند نرمال بدون کشیدگی با استفاده از الگوریتم Matching-Pursuit
تصحیح برونراند نرمال بدون کشیدگی با استفاده از الگوریتم Matching-Pursuit
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات و چالش های سیستم های حفاری با هوا در میادین زاگرس جنوبی
بررسی مشکلات و چالش های سیستم های حفاری با هوا در میادین زاگرس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی روش هم پوشانی و AHP در بررسی زمین ساخت جنبا با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی (مطالعه ی موردی؛ تاقدیس اناران)
مقایسه ی روش هم پوشانی و AHP در بررسی زمین ساخت جنبا با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی (مطالعه ی موردی؛ تاقدیس اناران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین خصوصیات مخزنی سازندهای کنگان و دالان بالایی در چاه های-A و B با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
ارزیابی پتروفیزیکی و تعیین خصوصیات مخزنی سازندهای کنگان و دالان بالایی در چاه های-A و B با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساختار، خواص رئولوژی، فیلتراسیون و کنترل هرزروی سیالات حفاری افرونی
ساختار، خواص رئولوژی، فیلتراسیون و کنترل هرزروی سیالات حفاری افرونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گسل دارنگ و تأثیر آن بر مخازن هیدروکربنی منطقه ی کاکی در جنوب غرب ایران
گسل دارنگ و تأثیر آن بر مخازن هیدروکربنی منطقه ی کاکی در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی هندسه ی عمقی گروه دهرم در تاقدیس خانه خبیز در غرب شیراز
ارزیابی هندسه ی عمقی گروه دهرم در تاقدیس خانه خبیز در غرب شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل تولیدی سازندهای پابده و گورپی در میادین جنوب غربی ایران
ارزیابی پتانسیل تولیدی سازندهای پابده و گورپی در میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرح توسعه ی یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فن آورانه
طرح توسعه ی یک میدان نفتی مبتنی بر راهبرد فن آورانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی نظرات و اشکالات وارده به قراردادهای جدید نفتی
واکاوی نظرات و اشکالات وارده به قراردادهای جدید نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای گسترش همکاری پایدار صنعت و دانشگاه بررسی شد
راهکارهای گسترش همکاری پایدار صنعت و دانشگاه بررسی شد
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
| [PDF-FA] | [XML] |

مفهوم نوین قابلیت های دینامیکی (پویا) در مدیریت بخش بالادستی و تجارت اکتشاف و تولید نفت و گاز
مفهوم نوین قابلیت های دینامیکی (پویا) در مدیریت بخش بالادستی و تجارت اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 135 (2016-9)


آخرین فناوری های نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام و مسیر توسعه فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت
آخرین فناوری های نمک زدای الکتروستاتیک نفت خام و مسیر توسعه فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سریع مخازن ناهمگن با استفاده از تکنیک گام های زمانی چندگانه
شبیه سازی سریع مخازن ناهمگن با استفاده از تکنیک گام های زمانی چندگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانوسیالات اکسیدآلومینیوم و کربنات کلسیم در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانوسیالات اکسیدآلومینیوم و کربنات کلسیم در تغییر ترشوندگی سنگ مخزن نفت دوست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ایجاد نرم افزار شبیه ساز جریان گل حفاری در چاه های عمودی و جهت دار
طراحی و ایجاد نرم افزار شبیه ساز جریان گل حفاری در چاه های عمودی و جهت دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف
بررسی شیل ها به عنوان منابع نامتعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی بین شبیه سازی آزمایشگاهی و نرم افزاری مشکلات حمل خرده ها در حفاری اکتشافی
مقایسه ی بین شبیه سازی آزمایشگاهی و نرم افزاری مشکلات حمل خرده ها در حفاری اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش جنگل تصادفی برای یکی از مخازن نفتی ایران
تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی با استفاده از روش جنگل تصادفی برای یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان های نفتی کوشک و حسینیه (فروافتادگی دزفول)
تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در میدان های نفتی کوشک و حسینیه (فروافتادگی دزفول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین شمال غرب خلیج فارس با استفاده از نمودارهای تصویری FMI
بررسی تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین شمال غرب خلیج فارس با استفاده از نمودارهای تصویری FMI
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران
توسعه ی راهبردهای مدیریت بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی
نقش انتقال فناوری در قراردادهای IPC از منظر اقتصاد مقاومتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرم افزار ایرانی ROCSEL؛ اولین نرم افزار آنالیز داده های معمولی و پیش مطالعه آنالیز ویژه مغزه های نفتی
نرم افزار ایرانی ROCSEL؛ اولین نرم افزار آنالیز داده های معمولی و پیش مطالعه آنالیز ویژه مغزه های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

واکاری وضعیت موجود طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران
واکاری وضعیت موجود طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر توسعه همکاری های بین المللی
تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر توسعه همکاری های بین المللی
| [PDF-FA] | [XML] |

نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
نخستین موافقت نامه در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی امضاء شد
| [PDF-FA] | [XML] |

جستاری تحلیلی بر مدل قراردادهای بالادستی و وشعیت موجود
جستاری تحلیلی بر مدل قراردادهای بالادستی و وشعیت موجود
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
مدیریت درون زا و برون گرا لزوم تفکّر بهینه و دیدگاهی شفاف
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 134 (2016-8)


ارزیابی آزمایشگاهی اثربخشی نمک های فرمیت در بهبود خواص سیال حفاری پایه آبی
ارزیابی آزمایشگاهی اثربخشی نمک های فرمیت در بهبود خواص سیال حفاری پایه آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تطابق تاریخچه ی مخازن شکافدار با استفاده از حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ازدحام ذرات
بهبود تطابق تاریخچه ی مخازن شکافدار با استفاده از حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک جهت تخمین نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب مخازن نفتی جنوب غرب ایران
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک جهت تخمین نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین بیشینه ی عمق بی هنجاری به روش ضریب ساختار
تخمین بیشینه ی عمق بی هنجاری به روش ضریب ساختار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بایومارکرهای نفت و مدلسازی دو بعدی سیستم های نفتی ترشیاری-کرتاسه تراف بینک، شمال غرب خلیج فارس
بررسی بایومارکرهای نفت و مدلسازی دو بعدی سیستم های نفتی ترشیاری-کرتاسه تراف بینک، شمال غرب خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور
ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
رهیافتی نو به ماهیت و سطوح فن آوری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم خبره ی فازی برای تعیین هزینه های اقتضایی1 (پیش آیندی) پروژه های نفت و گاز توسط رگرسیون خطی و منطق فازی (مطالعه ی موردی: ناحیه ی-C از پروژه ی توسعه ی فازهای-17و18 میدان گازی پارس جنوبی)
سیستم خبره ی فازی برای تعیین هزینه های اقتضایی1 (پیش آیندی) پروژه های نفت و گاز توسط رگرسیون خطی و منطق فازی (مطالعه ی موردی: ناحیه ی-C از پروژه ی توسعه ی فازهای-17و18 میدان گازی پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بیست و دومین کنگره ی جهانی نفت
بیست و دومین کنگره ی جهانی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای نوین در بنگاه داری اقتصاد بالادستی
رویکردهای نوین در بنگاه داری اقتصاد بالادستی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 133 (2016-7)


مطالعه ‌ژئومکانیکی ‌عملیات ‌لایه‌شکافی ‌هیدرولیکی ‌در ‌چاه‌های ‌افقی ‌و ‌عمودی ‌در ‌یکی ‌از ‌میادین ‌کربناته ‌ایران
مطالعه ‌ژئومکانیکی ‌عملیات ‌لایه‌شکافی ‌هیدرولیکی ‌در ‌چاه‌های ‌افقی ‌و ‌عمودی ‌در ‌یکی ‌از ‌میادین ‌کربناته ‌ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه عملکرد توری اَلَک لرزان در حفاری دو چاه گازی مطالعه موردی: حفاری چاه‌های-1 و 8، فاز 20 پارس جنوبی
بررسی و مقایسه عملکرد توری اَلَک لرزان در حفاری دو چاه گازی مطالعه موردی: حفاری چاه‌های-1 و 8، فاز 20 پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی تأثیر پارامترهای سیال بر سیستم اندازه‌گیری نرخ جریان گاز و میعانات تولیدی در سکوهای دریایی میدان پارس‌جنوبی
مدل‌سازی تأثیر پارامترهای سیال بر سیستم اندازه‌گیری نرخ جریان گاز و میعانات تولیدی در سکوهای دریایی میدان پارس‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اختلاط تماس تعادلی، روشی برای اصلاح ترکیب سیال سرچاهی در مخازن نفتی و گازی
اختلاط تماس تعادلی، روشی برای اصلاح ترکیب سیال سرچاهی در مخازن نفتی و گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه انتخاب نمونه‌سنگ‌های مخازن کربناته جهت انجام آزمایش‌های ویژه سنگ
نحوه انتخاب نمونه‌سنگ‌های مخازن کربناته جهت انجام آزمایش‌های ویژه سنگ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین خواص ژئومکانیکی شیل‌های نفتی ایران با استفاده از خواص صوتی
تخمین خواص ژئومکانیکی شیل‌های نفتی ایران با استفاده از خواص صوتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین عمق رسوبات درحوضه شرقی خلیج فارس با استفاده از مدل‌سازی وارون سه‌بُعدی سنگ بستر
تخمین عمق رسوبات درحوضه شرقی خلیج فارس با استفاده از مدل‌سازی وارون سه‌بُعدی سنگ بستر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری روش الگوی متغیر هوشمند جهت بهبود اُفت پارامترهای ژئوفیزیکی در عملیات لرزه‌نگاری سه‌بُعدی
به‌کارگیری روش الگوی متغیر هوشمند جهت بهبود اُفت پارامترهای ژئوفیزیکی در عملیات لرزه‌نگاری سه‌بُعدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) از منظر ارزیابی طرح‌های اقتصادی
شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) از منظر ارزیابی طرح‌های اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوقی چگونگی فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌های ان‌جی‌ال
بررسی حقوقی چگونگی فعالیت بخش خصوصی در پروژه‌های ان‌جی‌ال
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل مفهومی از ساختار تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی‌(رویکرد سیستمی)
مدل مفهومی از ساختار تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی‌(رویکرد سیستمی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت حکمرانی منابع طبیعی با تأکید بر نفت و گاز در ایران: تبیین نظریات و بررسی تجارب
ضرورت حکمرانی منابع طبیعی با تأکید بر نفت و گاز در ایران: تبیین نظریات و بررسی تجارب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

پرونده ای برای سکوهای پارس جنوبی
پرونده ای برای سکوهای پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

زایش اولین نسل شرکت های E&P در اقتصاد بالادستی صنعت نفت ایران
زایش اولین نسل شرکت های E&P در اقتصاد بالادستی صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 132 (2016-6)


تصحیح برو نراند نرمال ثابت1 و اثر آن روی برانبارش2
تصحیح برو نراند نرمال ثابت1 و اثر آن روی برانبارش2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تأثیر نرخ سرد شدن بر مقاومت به سایش فولاد هادفیلد 1 استفاده شده در مته‌ی حفاری
ارزیابی تأثیر نرخ سرد شدن بر مقاومت به سایش فولاد هادفیلد 1 استفاده شده در مته‌ی حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درون‌یابی داده‌های لرزه‌ای با الگوریتم‌های بهبود دهنده‌ی روش تصویر روی مجموعه‌های محدب
درون‌یابی داده‌های لرزه‌ای با الگوریتم‌های بهبود دهنده‌ی روش تصویر روی مجموعه‌های محدب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی گازهای غیرهیدروکربنی گروه دهرم در برخی میادین گازی ایران
بررسی گازهای غیرهیدروکربنی گروه دهرم در برخی میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فنی و اقتصادی فرازآوری با گاز توسط رشته‌ی تکمیلی زنده ساز 1
ارزیابی فنی و اقتصادی فرازآوری با گاز توسط رشته‌ی تکمیلی زنده ساز 1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مهم‌ترین کارهای انجام شده در زمینه‌ی مدلسازی‌شبکه‌ی حفرات از ابتدا تاکنون
مروری بر مهم‌ترین کارهای انجام شده در زمینه‌ی مدلسازی‌شبکه‌ی حفرات از ابتدا تاکنون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی چالش های مدیریتی چاه‌آزمایی در ایران
ارزیابی چالش های مدیریتی چاه‌آزمایی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سهم ارزش افزوده‌ی بخش نفت از تولید ناخالص داخلی به روش ماشین بردار تصمیم بهبود یافته توسط الگوریتم ژنتیک
پیش‌بینی سهم ارزش افزوده‌ی بخش نفت از تولید ناخالص داخلی به روش ماشین بردار تصمیم بهبود یافته توسط الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و الگویابی مقدار تولید نفت خام در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس با استفاده از آنالیز الگوهای سری زمانی
بررسی و الگویابی مقدار تولید نفت خام در کشورهای حوزه‌ی خلیج‌فارس با استفاده از آنالیز الگوهای سری زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روزهایی متفاوت از صنعت اول ایران
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روزهایی متفاوت از صنعت اول ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت؛ شاهراه انتقال دانش و فن آوری
نفت؛ شاهراه انتقال دانش و فن آوری
| [PDF-FA] | [XML] |

نسل جدید فلرها؛ ضامن محیط زیست
نسل جدید فلرها؛ ضامن محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

زایش شرکت های اکتشاف و تولید E&P در ایران؛ شبیه سازی یا ژنز
زایش شرکت های اکتشاف و تولید E&P در ایران؛ شبیه سازی یا ژنز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1395, Number 131 (2016-5)


مطالعه محیط رسوبی سازند گرو )کرتاسه زیرین( با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی در نواحی لرستان و دزفول شمالی، جنوب‌غرب ایران
مطالعه محیط رسوبی سازند گرو )کرتاسه زیرین( با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی در نواحی لرستان و دزفول شمالی، جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 78 میدان پارسی
بررسی حفاری فروتعادلی در چاه انحرافی 78 میدان پارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی استفاده از مطالعات ژئومکانیکی انجام گرفته در مخازن کشورهای حوزه خلیج‌فارس جهت ارتقای مطالعات مدلسازی ژئومکانیکی میادین هیدروکربنی ایران
امکان‌سنجی استفاده از مطالعات ژئومکانیکی انجام گرفته در مخازن کشورهای حوزه خلیج‌فارس جهت ارتقای مطالعات مدلسازی ژئومکانیکی میادین هیدروکربنی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی دبی تزریق گاز در سامانه فرازآوری با گاز به کمک هوش مصنوعی در یکی از مخازن نفتی ایران
بهینه سازی دبی تزریق گاز در سامانه فرازآوری با گاز به کمک هوش مصنوعی در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت
شبیه سازی تولید نفت از مخازن در فرآیند سیلا بزنی با سورفکتانت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فاکتور کیفیت لرزه‌ای و بازیابی سری ضرایب بازتاب تنُُک به‌صورت هم‌زمان با استفاده از الگوریتم تعقیب تطابق متعامد
تخمین فاکتور کیفیت لرزه‌ای و بازیابی سری ضرایب بازتاب تنُُک به‌صورت هم‌زمان با استفاده از الگوریتم تعقیب تطابق متعامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی به‌منظور تعیین همبستگی عناصر کمیاب و پارامترهای آلی و معدنی در شیل‌های نفتی قالی‌کوه
استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی به‌منظور تعیین همبستگی عناصر کمیاب و پارامترهای آلی و معدنی در شیل‌های نفتی قالی‌کوه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی رسوب آسفالتین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT درنفت‌خام رقیق شده با نرمال آلکان‌های مختلف
پیش‌بینی رسوب آسفالتین با استفاده از معادله حالت PC-SAFT درنفت‌خام رقیق شده با نرمال آلکان‌های مختلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با فرایند تحلیل ذینفعان 1 کلیدی در پروژ ه های نفت و گاز در ایران
آشنایی با فرایند تحلیل ذینفعان 1 کلیدی در پروژ ه های نفت و گاز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازیابی سهم بازار نفت خام‌های صادراتی کشور از طریق عرضه نفت خام‌های فوق سنگین به بازار
بازیابی سهم بازار نفت خام‌های صادراتی کشور از طریق عرضه نفت خام‌های فوق سنگین به بازار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

میدان گازی پارس جنوبی و توجهی به آینده
میدان گازی پارس جنوبی و توجهی به آینده
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله
ارزیابی اقتصادی مسیرهای مختلف انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خط لوله
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش موثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی
نقش موثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه های اکتشافی حوضه خزر جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

گفتمان سال 1395
گفتمان سال 1395
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 130 (2016-3)


مد لسازی اشباع آب از طریق تلفیق د اد  ه های لرزهای و پتروفیزیکی د  ر مید ان نفتی سعاد ت آباد
مد لسازی اشباع آب از طریق تلفیق د اد  ه های لرزهای و پتروفیزیکی د  ر مید ان نفتی سعاد ت آباد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین عامل جذب با استفاد ه از روش رگرسیون خطی بر د امنه ی امواج پایین روند ه
تخمین عامل جذب با استفاد ه از روش رگرسیون خطی بر د امنه ی امواج پایین روند ه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پالئواکولوژی و محیط رسوبگذاری سازند  آسماری د ر برش چینه شناسی شو د ر شرق شهرستان لار د ر استان فارس
پالئواکولوژی و محیط رسوبگذاری سازند  آسماری د ر برش چینه شناسی شو د ر شرق شهرستان لار د ر استان فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مد لسازی شکستگی های مخزن آسماری مید ان پازنان با استفاد ه از نرم افزار Petrel
مد لسازی شکستگی های مخزن آسماری مید ان پازنان با استفاد ه از نرم افزار Petrel
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین محتوای کربن آلی سازند  گد وان از د اد ه های لرزه ای با استفاد ه از شبکه ی نروفازی د ر بلوک مرکزی خلیج فارس
تخمین محتوای کربن آلی سازند  گد وان از د اد ه های لرزه ای با استفاد ه از شبکه ی نروفازی د ر بلوک مرکزی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی سیستم استنتاجی فازی-عصبی تطبیقی جهت تخمین خستگی لوله حفاری چاه نفت
طراحی سیستم استنتاجی فازی-عصبی تطبیقی جهت تخمین خستگی لوله حفاری چاه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افت فشار مخزن د ر یکی از میاد ین گازی جنوب ایران و لزوم احد اث ایستگاه تقویت فشار جهت نگهد اشت تولید  گاز
افت فشار مخزن د ر یکی از میاد ین گازی جنوب ایران و لزوم احد اث ایستگاه تقویت فشار جهت نگهد اشت تولید  گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پد ید ه ی جریان برگشتی د ر چاه های چند شاخه ای وکاربرد  آن د ر چاه هوشمند 
بررسی پد ید ه ی جریان برگشتی د ر چاه های چند شاخه ای وکاربرد  آن د ر چاه هوشمند 
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد  ضریب شکست د ر بررسی ناپاید اری آسفالتین
کاربرد  ضریب شکست د ر بررسی ناپاید اری آسفالتین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه ی الگوریتم اتخاذ روش تأمین مالی متناسب با انواع پروژه های نفت و گاز ایران
ارائه ی الگوریتم اتخاذ روش تأمین مالی متناسب با انواع پروژه های نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بند  ی موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی د  ر پروژه های بالاد ستی صنعت نفت با استفاد  ه از روش AHP
شناسایی و اولویت بند  ی موانع مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی د  ر پروژه های بالاد ستی صنعت نفت با استفاد  ه از روش AHP
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین وظایف و کارکرد های تنظیم گری د ر حوزهی نفت و گاز و مطالعه ی تجارب کشورهای منتخب
تبیین وظایف و کارکرد های تنظیم گری د ر حوزهی نفت و گاز و مطالعه ی تجارب کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی میدان شاه دنیز واقع در دریای خزر
معرفی میدان شاه دنیز واقع در دریای خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آب های عمیق دریای خزر
مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آب های عمیق دریای خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت و انقلاب اسلامی 22بهمن 1357
نفت و انقلاب اسلامی 22بهمن 1357
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 129 (2015-12)


ریزرخساره ها و محیط های رسوبی توالی پالئوسن- ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس
ریزرخساره ها و محیط های رسوبی توالی پالئوسن- ائوسن در بخش خاوری خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش سطح بازتاب مشترک (CRS) در بهبود کیفیت مقاطع برانبارش
کاربرد روش سطح بازتاب مشترک (CRS) در بهبود کیفیت مقاطع برانبارش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تخلخل-تراوایی و مدل سازی آن به منظور تعیین ویژگی های مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس
پیش بینی تخلخل-تراوایی و مدل سازی آن به منظور تعیین ویژگی های مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های تحلیلی پایداری چاه نفت و نقد کاستی های آن
مروری بر روش های تحلیلی پایداری چاه نفت و نقد کاستی های آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی تولید از لوله ی مغزی و فضای حلقوی و بهینه کردن متغیرهای موثر در روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
مقایسه ی تولید از لوله ی مغزی و فضای حلقوی و بهینه کردن متغیرهای موثر در روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مکانیزم های افزایش بازیافت نفت توسط تزریق آب کربناته
مروری بر مکانیزم های افزایش بازیافت نفت توسط تزریق آب کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک رابطه تجربی جدید برای نسبت تعادل مایع - گاز برای هیدروکربن های سبک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارائه یک رابطه تجربی جدید برای نسبت تعادل مایع - گاز برای هیدروکربن های سبک با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزینه های هنگفت خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت نفت
هزینه های هنگفت خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت پیامدهای اجتماعی در پروژه های نفت و گاز
مدیریت پیامدهای اجتماعی در پروژه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران
نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز منابع غیرمتعارف در سبد جهانی انرژی
چشم انداز منابع غیرمتعارف در سبد جهانی انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

جستاری بر نظام جذب سرمایه در شرکت ملی نفت ایران
جستاری بر نظام جذب سرمایه در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 128 (2015-11)


شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک
شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فیزیک آماری در صنعت نفت با کاربرد و بهینه سازی تئوری پرکولاسیون در پیش بینی زمان میان گذر
استفاده از فیزیک آماری در صنعت نفت با کاربرد و بهینه سازی تئوری پرکولاسیون در پیش بینی زمان میان گذر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل هرزروی گل حفاری و متغیرهای مؤثر بر آن در یکی از میادین گازی ایران
بررسی علل هرزروی گل حفاری و متغیرهای مؤثر بر آن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ساختاری تاقدیس کویر در ناحیه ی شمال غرب گرمسار
تحلیل ساختاری تاقدیس کویر در ناحیه ی شمال غرب گرمسار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی اثر بازدارنده ها بر پایداری نمونه های نفت خام شامل آسفالتین به روش طراحی آزمایش
بررسی آزمایشگاهی اثر بازدارنده ها بر پایداری نمونه های نفت خام شامل آسفالتین به روش طراحی آزمایش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی نفوذپذیری نسبی به روش پایا روی مغزه های ترکیبی کربناته با استفاده از پرتو ایکس جهت تعیین اشباع درجا
مطالعه ی نفوذپذیری نسبی به روش پایا روی مغزه های ترکیبی کربناته با استفاده از پرتو ایکس جهت تعیین اشباع درجا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مدل سازی پدیده های نزدیک بحرانی در تزریق دی اکسیدکربن
چالش های مدل سازی پدیده های نزدیک بحرانی در تزریق دی اکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندی نو در مدیریت فن آوری و نوآوری حوزه ی بالادستی صنعت نفت
فرآیندی نو در مدیریت فن آوری و نوآوری حوزه ی بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش استراتژی ها در صنعت نفت
بررسی عوامل مؤثر بر پیاده سازی اثربخش استراتژی ها در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای فنی و حقوقی در توسعه ی میادین مشترک نفت و گاز
رویکردهای فنی و حقوقی در توسعه ی میادین مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهایی سامان بخش در حوزه پژوهشی و فن آوری صنعت نفت
رویکردهایی سامان بخش در حوزه پژوهشی و فن آوری صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای جهش فن آوری در حوزه های بالادست و پایین دست صنعت نفت کشور
راهبردهای جهش فن آوری در حوزه های بالادست و پایین دست صنعت نفت کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 127 (2015-10)


مقایسه و تجزیه و تحلیل روش های افزایش رزولوشن داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل موجک
مقایسه و تجزیه و تحلیل روش های افزایش رزولوشن داده های لرزه ای با استفاده از تبدیل موجک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه زمین شناختی و ژئوشیمیایی چشمه ی نفتی ده نفت در ناحیه رودان، شمال شرق بندرعباس
مطالعه زمین شناختی و ژئوشیمیایی چشمه ی نفتی ده نفت در ناحیه رودان، شمال شرق بندرعباس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در آنالیز بیومارکرهای نفتی
نقش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی در آنالیز بیومارکرهای نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی حفاری چاه های دریایی به روش حفاری شیب دوگانه
ارزیابی حفاری چاه های دریایی به روش حفاری شیب دوگانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مسیر چاه ها با استفاده از سامانه های هوشمند
بهینه سازی مسیر چاه ها با استفاده از سامانه های هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

غربالگری روش های ازدیادبرداشت برای یکی از مخازن دریایی ایران
غربالگری روش های ازدیادبرداشت برای یکی از مخازن دریایی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه_قدرت (مطالعه موردی: طرح های توسعه میادین منطقه پارس جنوبی)
تحلیل ذینفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه_قدرت (مطالعه موردی: طرح های توسعه میادین منطقه پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قراردادهای خدماتی نفت و گاز (مطالعه موردی ایران و ونزوئلا)
بررسی قراردادهای خدماتی نفت و گاز (مطالعه موردی ایران و ونزوئلا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی نفت و گاز
ارزیابی ریسک در تصمیم گیری سرمایه گذاری در پروژه های بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هنر طراحی و آنالیز سیستم های قرار دادهای نفتی
هنر طراحی و آنالیز سیستم های قرار دادهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

مقوله انتقال فناوری و چالش عملیاتی نمودن آن در قراردادهای صنعت نفت
مقوله انتقال فناوری و چالش عملیاتی نمودن آن در قراردادهای صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 126 (2015-9)


مشخصه سازی و تخمین خواص مخزنی یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران با استفاده از روش های زمین آماری (کریجینگ)
مشخصه سازی و تخمین خواص مخزنی یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران با استفاده از روش های زمین آماری (کریجینگ)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر روش های افزایش برداشت در مخازن نامتعارف شیل نفت
مروری بر روش های افزایش برداشت در مخازن نامتعارف شیل نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی احتمال موفقیت طرح فرار، تخلیه و نجات در شرایط اضطراری در دستگاه های حفاری متحرک فراساحلی با استفاده از روش (مطالعه ی موردی دکل های حفاری دریایی خلیج فارس)
ارزیابی احتمال موفقیت طرح فرار، تخلیه و نجات در شرایط اضطراری در دستگاه های حفاری متحرک فراساحلی با استفاده از روش (مطالعه ی موردی دکل های حفاری دریایی خلیج فارس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کیفیت روش در تضعیف چندگانه های داده ی لرزه ی دریایی
بررسی کیفیت روش در تضعیف چندگانه های داده ی لرزه ی دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود سرعت آنالیز گره ای در محاسبه ی نرخ تولید نفت در چاه های فرازآوری مصنوعی با گاز توسط یک مدل جدید پیش بینی دما
بهبود سرعت آنالیز گره ای در محاسبه ی نرخ تولید نفت در چاه های فرازآوری مصنوعی با گاز توسط یک مدل جدید پیش بینی دما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سناریوهای مختلف تزریق گاز در مخازن کربناته ی ایران
بررسی سناریوهای مختلف تزریق گاز در مخازن کربناته ی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل داده های تولید در مخازن هیدروکربنی
تحلیل داده های تولید در مخازن هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه ی قراردادهای خدماتی عراق با قرارداهای جدید توسعه ی میادین نفت و گاز ایران و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی
بررسی و مقایسه ی قراردادهای خدماتی عراق با قرارداهای جدید توسعه ی میادین نفت و گاز ایران و ارائه ی پیشنهادهای اصلاحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید انرژی از گازها و انرژی پسماند تأسیسات نفت و گاز با استفاده از دودکش حرارتی
تولید انرژی از گازها و انرژی پسماند تأسیسات نفت و گاز با استفاده از دودکش حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل سنجش مقبولیت فن آوری اطلاعات سبز در شرکت ملی نفت ایران
طراحی مدل سنجش مقبولیت فن آوری اطلاعات سبز در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

دیپلماسی مدیریت توسعه در تجارت اکتشاف و تولید؛ اهم موانع پیش رو
دیپلماسی مدیریت توسعه در تجارت اکتشاف و تولید؛ اهم موانع پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 125 (2015-8)


تعیین صفر ارتفاعی در شبکه ترازیابی ایران با استفاده از روش کولوکیشن کمترین مربعات: مطالعه موردی در منطقه فارس ساحلی
تعیین صفر ارتفاعی در شبکه ترازیابی ایران با استفاده از روش کولوکیشن کمترین مربعات: مطالعه موردی در منطقه فارس ساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء دقت در تهیه نقشه های زمین شناسی با استفاده از اطلاعات مورفولوژی سرسازندها از طریق محاسبه زبری سطح در سنجش از دور مایکروویو
ارتقاء دقت در تهیه نقشه های زمین شناسی با استفاده از اطلاعات مورفولوژی سرسازندها از طریق محاسبه زبری سطح در سنجش از دور مایکروویو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه مقایسه ای حفاری فروتعادلی و فراتعادلی در چاه های موجود در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
مطالعه مقایسه ای حفاری فروتعادلی و فراتعادلی در چاه های موجود در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تعیین بعد ساختارهای هیدروکربوری زیرسطحی با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک
ارزیابی تعیین بعد ساختارهای هیدروکربوری زیرسطحی با استفاده از پارامترهای مگنتوتلوریک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل-2
مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل-2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات نفوذپذیری حاصل از تزریق دی اکسیدکربن در مخازن کربناته (نمونه سنگ کربناته)
بررسی تغییرات نفوذپذیری حاصل از تزریق دی اکسیدکربن در مخازن کربناته (نمونه سنگ کربناته)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت سنجی مدل ظرفیت-مقاومت نسبت به درجه ناهمسانگردی مخزن نفتی حین تزریق آب
حساسیت سنجی مدل ظرفیت-مقاومت نسبت به درجه ناهمسانگردی مخزن نفتی حین تزریق آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل نقشه شناختی فازی عوامل تأثیرگذار بر هزینه-زمان-کیفیت در پروژه های نفت و گاز مطالعه موردی: پالایشگاه 15 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
طراحی مدل نقشه شناختی فازی عوامل تأثیرگذار بر هزینه-زمان-کیفیت در پروژه های نفت و گاز مطالعه موردی: پالایشگاه 15 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک: موردکاوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
تأثیر مولفه های هوش هیجانی بر تسهیم دانش استراتژیک: موردکاوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رایطه رضایت شغلی کارمندان با راندمان کاری
بررسی رایطه رضایت شغلی کارمندان با راندمان کاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر دیدگاه های مهندس جوادی در خصوص ماموریت های شرکت ملی نفت ایران در پسا تحریم
مروری بر دیدگاه های مهندس جوادی در خصوص ماموریت های شرکت ملی نفت ایران در پسا تحریم
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف و تولید،دانشبوردی برای توان مهندسی و جنبش فناوری در صنعت نفت
اکتشاف و تولید،دانشبوردی برای توان مهندسی و جنبش فناوری در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 124 (2015-7)


تأثیر الگوی چاه بر عملکرد سیلاب زنی پلیمری
تأثیر الگوی چاه بر عملکرد سیلاب زنی پلیمری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکافدار
مقایسه ی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی، کنترل و مدیریت تولید ماسه در چاه های نفت و گاز
پیش بینی، کنترل و مدیریت تولید ماسه در چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل زمان و هزینه در حفاری دورانی و لیزری
بررسی عوامل زمان و هزینه در حفاری دورانی و لیزری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی و توان هیدروکربن زایی سازند شیشتو (دونین بالایی تا کربنیفر زیرین) در ناحیه ی طبس، ایران مرکزی
ارزیابی ژئوشیمیایی و توان هیدروکربن زایی سازند شیشتو (دونین بالایی تا کربنیفر زیرین) در ناحیه ی طبس، ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد وارون سازی پیش از برانبارش1 همزمان برای تعیین رخساره ی رسوبات کانالی در سازند سروک
کاربرد وارون سازی پیش از برانبارش1 همزمان برای تعیین رخساره ی رسوبات کانالی در سازند سروک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر لرزه ای گسل های ناحیه ی زاگرس مرتفع1 با بهره گیری از داده های زلزله و نقشه های زمین شناسی سطحی
تفسیر لرزه ای گسل های ناحیه ی زاگرس مرتفع1 با بهره گیری از داده های زلزله و نقشه های زمین شناسی سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های ازدیاد برداشت در مخازن گاز میعانی
روش های ازدیاد برداشت در مخازن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوقی تعدیل قیمت در قراردادهای صنعت نفت
بررسی حقوقی تعدیل قیمت در قراردادهای صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و سنجش سطح چابکی در صنعت نفت و گاز کشور
ارزیابی و سنجش سطح چابکی در صنعت نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مؤلفه های اثربخشی آموزش کارکنان؛ مطالعه ی موردی شرکت نفت خزر
بررسی مؤلفه های اثربخشی آموزش کارکنان؛ مطالعه ی موردی شرکت نفت خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

برنامه پنج ساله ی ششم توسعه و صنعت نفت
برنامه پنج ساله ی ششم توسعه و صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 123 (2015-6)


پارامترهای مؤثر بر نتیجه ی عملیات شکست هیدرولیکی
پارامترهای مؤثر بر نتیجه ی عملیات شکست هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تشکیل رسوبات سولفاته و کربناته در اثر تزریق آب دریا به مخزن نفتی سیری
پیش بینی تشکیل رسوبات سولفاته و کربناته در اثر تزریق آب دریا به مخزن نفتی سیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی نقش شورآب و مهاجرت ذرات ریز روی برهم کنش سنگ / شورآب
مطالعه آزمایشگاهی نقش شورآب و مهاجرت ذرات ریز روی برهم کنش سنگ / شورآب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی وزن گل حفاری با تغییر در سیستم کنترل جامدات در یک دکل حفاری دریایی
بهینه سازی وزن گل حفاری با تغییر در سیستم کنترل جامدات در یک دکل حفاری دریایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه تصادفی داده های لرزه ای با استفاده از روش های ترکیبی
تضعیف نوفه تصادفی داده های لرزه ای با استفاده از روش های ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بُعدی در یکی از میادین نفتی ایران براساس موانع سطحی منظمِ دارای آزیموت متفاوت
بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بُعدی در یکی از میادین نفتی ایران براساس موانع سطحی منظمِ دارای آزیموت متفاوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در صنعت نفت و گاز ایران
بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در صنعت نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر درآمدهای بالای نفتی بر توسعه کشور نروژ با استفاده از تحلیل عملکرد
بررسی تاثیر درآمدهای بالای نفتی بر توسعه کشور نروژ با استفاده از تحلیل عملکرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفت و گوی ماهنامه اکتشاف و تولید باسید مهدی حسینی مسئول کمیته بازنگری قراردادهای بالادستی نفت
گفت و گوی ماهنامه اکتشاف و تولید باسید مهدی حسینی مسئول کمیته بازنگری قراردادهای بالادستی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

گرامیداشت روز محیط زیست
گرامیداشت روز محیط زیست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1394, Number 122 (2015-5)


اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی روش تزریق گاز با ریزش ثقلی در یکی از مخازن نفتی ایران
بهینه‌سازی روش تزریق گاز با ریزش ثقلی در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی فشار سیال حفاری در یکی از لایه‌های شیلی میدان نفتی اهواز براساس مدت زمان پایدار ماندن چاه و جابه‌جایی لایه‌ی شیلی
طراحی فشار سیال حفاری در یکی از لایه‌های شیلی میدان نفتی اهواز براساس مدت زمان پایدار ماندن چاه و جابه‌جایی لایه‌ی شیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تنظیم تابع جریمه در بهبود الگوریتم ژنتیک جهت بهینه‌سازی فرازآوری مصنوعی با گاز
تأثیر تنظیم تابع جریمه در بهبود الگوریتم ژنتیک جهت بهینه‌سازی فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی تخلخل با روش شبیه‌سازی گاوسی پی‌درپی و تحلیل تأثیر روابط زمان-عمق و متغیر ثانویه‌ی تخمین در فرآیند مدل‌سازی‌های مخزنی
مدل‌سازی تخلخل با روش شبیه‌سازی گاوسی پی‌درپی و تحلیل تأثیر روابط زمان-عمق و متغیر ثانویه‌ی تخمین در فرآیند مدل‌سازی‌های مخزنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر یک‌بعدی و دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک جهت تشخیص ساختارهای هیدروکربنی منطقه‌ی گچساران
تفسیر یک‌بعدی و دوبعدی داده‌های مگنتوتلوریک جهت تشخیص ساختارهای هیدروکربنی منطقه‌ی گچساران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی تشکیل رسوبات معدنی در میادین کربناته؛ مطالعه‌ی موردی
شبیه‌سازی تشکیل رسوبات معدنی در میادین کربناته؛ مطالعه‌ی موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخاطرات، مدل‌سازی و ارزیابی پیامد نشتی از مخزن تفکیک‌گر سکوی نفتی نوروز جدید
مدیریت مخاطرات، مدل‌سازی و ارزیابی پیامد نشتی از مخزن تفکیک‌گر سکوی نفتی نوروز جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی نفتی
بررسی ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدهای نفتی و دولت؛ ارائه‌ی الگوی پیشنهادی
درآمدهای نفتی و دولت؛ ارائه‌ی الگوی پیشنهادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشافات نفتی روسیه در مناطق شمالی؛ استراتژی حفظ و تقویت جایگاه در معادلات بین المللی انرژی
اکتشافات نفتی روسیه در مناطق شمالی؛ استراتژی حفظ و تقویت جایگاه در معادلات بین المللی انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر محمدرضا کمالی؛ رئیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت
مصاحبه با دکتر محمدرضا کمالی؛ رئیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نمایش اقتدارصنعتی ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
نمایش اقتدارصنعتی ایران در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 121 (2015-3)


اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تزریق دی اکسیدکربن در مدل کربناته شکاف دار
بررسی آزمایشگاهی تزریق دی اکسیدکربن در مدل کربناته شکاف دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع و کاربرد سیالات شکاف زنی در عملیات شکاف هیدرولیکی
انواع و کاربرد سیالات شکاف زنی در عملیات شکاف هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردها، مزایا و محدودیت های فناوری مسدودسازی مشبک های گازی
کاربردها، مزایا و محدودیت های فناوری مسدودسازی مشبک های گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و به کارگیری سیال حفاری پلیمری و گلایکولی جهت پایدارسازی شیل در دو میدان واقع در جنوب غرب ایران
ساخت و به کارگیری سیال حفاری پلیمری و گلایکولی جهت پایدارسازی شیل در دو میدان واقع در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات خواص مخزنی سازند ایلام در دشت آبادان، جنوب غرب ایران با تکیه بر اطلاعات دو چاه حفاری شده
تغییرات خواص مخزنی سازند ایلام در دشت آبادان، جنوب غرب ایران با تکیه بر اطلاعات دو چاه حفاری شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه مراحل انجام مدل سازی استاتیک مخازن هیدروکربنی با استفاده از نرم افزارهای RMS و PETREL
مقایسه مراحل انجام مدل سازی استاتیک مخازن هیدروکربنی با استفاده از نرم افزارهای RMS و PETREL
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری شاغل در منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران
بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری شاغل در منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس در مواجهه با شرایط اضطراری و بحران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری تولیدات بالادستی و قراردادهای فروش خوراک در شرکت ملی نفت ایران
اهمیت اندازه گیری تولیدات بالادستی و قراردادهای فروش خوراک در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت
مدیریت سرمایه انسانی در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت نفت
تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی با مدیران شرکت پتروپارس
میزگرد تخصصی با مدیران شرکت پتروپارس
| [PDF-FA] | [XML] |

افتتاح فاز-12 پارس جنوبی, تجلی خودباوری در سال همدلی و هم زبانی
افتتاح فاز-12 پارس جنوبی, تجلی خودباوری در سال همدلی و هم زبانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 120 (2015-2)


اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پتانسیل روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران (مطالعه ی موردی: میدان مسجدسلیمان)
بررسی پتانسیل روش های میکروبی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ایران (مطالعه ی موردی: میدان مسجدسلیمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر همزمان نرخ گاز تزریقی بر نفت تولیدی و پایداری جریان در فرازآوری مصنوعی با گاز
بررسی تأثیر همزمان نرخ گاز تزریقی بر نفت تولیدی و پایداری جریان در فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعات امکان سنجی حفاری جهت دار به کمک فن آوری نوین کویل تیوبینگ کامپوزیتی در ترکیب با موتورهای پیشران الکتریکی (EDM) به جای استفاده از موتورهای هیدرولیکی (PDM)
مطالعات امکان سنجی حفاری جهت دار به کمک فن آوری نوین کویل تیوبینگ کامپوزیتی در ترکیب با موتورهای پیشران الکتریکی (EDM) به جای استفاده از موتورهای هیدرولیکی (PDM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی عملیات تمیزسازی ماسه ی درون چاه با استفاده از لوله مغزی سیار در یکی از میادین فراساحلی ایران
بهینه سازی عملیات تمیزسازی ماسه ی درون چاه با استفاده از لوله مغزی سیار در یکی از میادین فراساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تخمین تراوایی مخازن زیرزمینی نفت و گاز
بهینه سازی الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تخمین تراوایی مخازن زیرزمینی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واترکیب اثر چشمه های همزمان از طریق منظم سازی ماتریس عملگر
واترکیب اثر چشمه های همزمان از طریق منظم سازی ماتریس عملگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تهیه ی نقشه های ریسک زمین شناسی و ارزیابی اهداف اکتشافی با استفاده از روش های آماری چندمتغیره و بیزین (مطالعه ی موردی از حوضه ی سوردروپ غربی در کانادا)
تهیه ی نقشه های ریسک زمین شناسی و ارزیابی اهداف اکتشافی با استفاده از روش های آماری چندمتغیره و بیزین (مطالعه ی موردی از حوضه ی سوردروپ غربی در کانادا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول عمده ی حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز
اصول عمده ی حاکم بر قراردادهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره ی تأمین بالادستی نفت
بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره ی تأمین بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری مدل CCR-BCC و روش A&P جهت تعیین کارآیی و رتبه بندی واحدهای شرکت نفت پاسارگاد
به کارگیری مدل CCR-BCC و روش A&P جهت تعیین کارآیی و رتبه بندی واحدهای شرکت نفت پاسارگاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با درآمدزایی سالانه 10 میلیارد دلاری فاز12
با درآمدزایی سالانه 10 میلیارد دلاری فاز12
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس حسین روشندل
مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس حسین روشندل
| [PDF-FA] | [XML] |

میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس رحیم نعمت اللهی
میزگرد تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس رحیم نعمت اللهی
| [PDF-FA] | [XML] |

موانع ورود به فعالیت های اکتشافی منابع هیدروکربنی
موانع ورود به فعالیت های اکتشافی منابع هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 119 (2015-1)


مطالعه پارامترهای بهینه سازی تولید از چاه های جریانی یکی از میادین گاز میعانی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
مطالعه پارامترهای بهینه سازی تولید از چاه های جریانی یکی از میادین گاز میعانی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر بنتونایت بر کارایی پلیمرهای پلی آنیونیک سلولز(PAC) و نشاسته ی سیب زمینی(Starch) در سیال حفاری پایه آبی
بررسی اثر بنتونایت بر کارایی پلیمرهای پلی آنیونیک سلولز(PAC) و نشاسته ی سیب زمینی(Starch) در سیال حفاری پایه آبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی CFD یک تماس دهنده ی غشاء الیاف توخالی برای حذف آمونیاک از پساب های صنایع نفتی با استفاده از نرم افزار کامسول
شبیه سازی CFD یک تماس دهنده ی غشاء الیاف توخالی برای حذف آمونیاک از پساب های صنایع نفتی با استفاده از نرم افزار کامسول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوه شناسایی هیدرات های گازی بر روی نمودارهای پتروفیزیکی
نحوه شناسایی هیدرات های گازی بر روی نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفسیر داده های اندازه گیری شده در عملیات آزمایش مکرر سازند جهت تخمین سطوح تماس سیالات و تشخیص وجود Compositional Grading به روش فشار مازاد (Excess Pressure)
تفسیر داده های اندازه گیری شده در عملیات آزمایش مکرر سازند جهت تخمین سطوح تماس سیالات و تشخیص وجود Compositional Grading به روش فشار مازاد (Excess Pressure)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کیفی ذخایر هیدرات گازی دریای عمان با استفاده از وارون سازی مقاومت کشسان
ارزیابی کیفی ذخایر هیدرات گازی دریای عمان با استفاده از وارون سازی مقاومت کشسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط ساختارهای سطحی و عمقی در میدان نفتی رگ سفید، زاگرس، با استفاده از قابلیت های محیط GIS
بررسی ارتباط ساختارهای سطحی و عمقی در میدان نفتی رگ سفید، زاگرس، با استفاده از قابلیت های محیط GIS
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده تولید نفت در عربستان سعودی و تأثیرات ژئوپلتیک آن
آینده تولید نفت در عربستان سعودی و تأثیرات ژئوپلتیک آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست های بومی ‏سازی در زنجیره ی ارزش
سیاست های بومی ‏سازی در زنجیره ی ارزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مدیریت داده در صنعت بالادستی نفت و گاز
اهمیت مدیریت داده در صنعت بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدگاه مدیر محترم اکتشاف در خصوص ماهنامه اکتشاف و تولید
دیدگاه مدیر محترم اکتشاف در خصوص ماهنامه اکتشاف و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکاری برای کاهش زمان بین مرحله اکتشاف تا مرحله آغاز توسعه میادین نفت و گاز
راهکاری برای کاهش زمان بین مرحله اکتشاف تا مرحله آغاز توسعه میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 118 (2014-12)


تأثیر فشار تزریق دی اکسیدکربن در بازیافت نفت به جامانده در یک مدل ماتریس-شکاف ماسه سنگی
تأثیر فشار تزریق دی اکسیدکربن در بازیافت نفت به جامانده در یک مدل ماتریس-شکاف ماسه سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی اثر تزریق گازهای طبیعی و نیتروژن بر فرآیند رسوب اسفالتین در مخازن نفتی
مقایسه ی اثر تزریق گازهای طبیعی و نیتروژن بر فرآیند رسوب اسفالتین در مخازن نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای نمک زدایی با استفاده از مبدل حرارتی
بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای نمک زدایی با استفاده از مبدل حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی بهینه ی تجهیزات رشته ی تکمیلی درون چاهی نفت و گاز
طراحی بهینه ی تجهیزات رشته ی تکمیلی درون چاهی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل رخساره های مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در فضای عدم تشابه
تحلیل رخساره های مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در فضای عدم تشابه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی پتانسیل سنگ منشاء، تغییرات رخساره ی آلی و اثر جذب ماتریکس معدنی سازندهای کژدمی و گدوان درمیدان نفتی آزادگان
ارزیابی پتانسیل سنگ منشاء، تغییرات رخساره ی آلی و اثر جذب ماتریکس معدنی سازندهای کژدمی و گدوان درمیدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایمنی فعالیت های نفت و گاز در آب های عمیق
ایمنی فعالیت های نفت و گاز در آب های عمیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند امیران
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند امیران
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و تولید فن آورمحور میادین هیدروکربنی
توسعه و تولید فن آورمحور میادین هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازارهای آتی نفت خام فوق سنگین و راهبردهای پیشنهادی برای صنعت نفت کشور
بازارهای آتی نفت خام فوق سنگین و راهبردهای پیشنهادی برای صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت ذخایر گاز طبیعی در جهان
بررسی وضعیت ذخایر گاز طبیعی در جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیران شرکت نفت خزر
نشست تخصصی ماهنامه اکتشاف و تولید با مدیران شرکت نفت خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر
مصاحبه با دکتر اصولی مدیر عامل شرکت نفت خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت و جایگاه پژوهش و فن اوری
اهمیت و جایگاه پژوهش و فن اوری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 117 (2014-11)


شکل گیری و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیرهای طبیعی(بیتومن) در منطقه کلک بیشه(شمال شرق پل دختر، استان لرستان)
شکل گیری و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیرهای طبیعی(بیتومن) در منطقه کلک بیشه(شمال شرق پل دختر، استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شبیه سازی روش های سیلابزنی شیمیایی
مطالعه شبیه سازی روش های سیلابزنی شیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز AVO به شیوه نمودارهای هودوگرامی در دشت گرگان
آنالیز AVO به شیوه نمودارهای هودوگرامی در دشت گرگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل آماری عوامل و علائم فوران چاه های نفت در حین حفاری فراتعادلی
بررسی و تحلیل آماری عوامل و علائم فوران چاه های نفت در حین حفاری فراتعادلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نرم افزار طراحی جداری به منظور بهینه سازی روش جداره گذاری در چاه های جنوب غرب ایران همراه با مطالعه موردی
نرم افزار طراحی جداری به منظور بهینه سازی روش جداره گذاری در چاه های جنوب غرب ایران همراه با مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ویژگی های پتروفیزیکی سازند ایلام در مرز دو میدان نفتی اکتشافی جنوب ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری، چاه نگاری و آزمایش چاه
بررسی ویژگی های پتروفیزیکی سازند ایلام در مرز دو میدان نفتی اکتشافی جنوب ایران با استفاده از داده های لرزه نگاری، چاه نگاری و آزمایش چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشاء احتمالی در جنوب ساری- شمال ایران
بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های منشاء احتمالی در جنوب ساری- شمال ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی محیط زیست ناشی از مواد پرتوزای طبیعی(NORM) در فرایند استخراج نفت و گاز
آلودگی محیط زیست ناشی از مواد پرتوزای طبیعی(NORM) در فرایند استخراج نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند تله زنگ
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند تله زنگ
| [PDF-FA] | [XML] |

فرایند به کارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند
فرایند به کارگیری تکنولوژی مخازن هوشمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل الگوهای به کارگیری نوآوری باز در صنعت نفت مطالعه موردی: شرکت استاتاویل و شل
تحلیل الگوهای به کارگیری نوآوری باز در صنعت نفت مطالعه موردی: شرکت استاتاویل و شل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی وضعیت نفت و گاز در کشورهای اوپک
مطالعه ی وضعیت نفت و گاز در کشورهای اوپک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به صنعت نفت ایران و جهان
نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت دانش: با نگاهی به صنعت نفت ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رژیم حقوقی دریای خزر و چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه آن
رژیم حقوقی دریای خزر و چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 116 (2014-10)


ارزیابی مقایسه ای روش های ازدیاد برداشت GAGD و WAG
ارزیابی مقایسه ای روش های ازدیاد برداشت GAGD و WAG
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار بازدارنده های محلول در آب در کاهش نرخ خوردگی واحد نمک زدایی
بررسی رفتار بازدارنده های محلول در آب در کاهش نرخ خوردگی واحد نمک زدایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اشباع گاز باقیمانده در اثر پیشروی آبده در یکی از میادین گاز میعانی ایران
بررسی اشباع گاز باقیمانده در اثر پیشروی آبده در یکی از میادین گاز میعانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نگارها جهت تعیین تنش های برجا روی دیواره ی چاه های نفتی؛ مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی جنوب ایران
استفاده از نگارها جهت تعیین تنش های برجا روی دیواره ی چاه های نفتی؛ مطالعه ی موردی یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ی کیفیت قرائت ابزار صوتی BCS درحفره ی 17/5 اینچ در دو حالت برداشت نمودار (هم مرکز و غیرهم مرکز بودن ابزار با حفره ی چاه) در یکی از چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مقایسه ی کیفیت قرائت ابزار صوتی BCS درحفره ی 17/5 اینچ در دو حالت برداشت نمودار (هم مرکز و غیرهم مرکز بودن ابزار با حفره ی چاه) در یکی از چاه های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و بررسی سازند پروده در برش های مزینو و کمرمهدی در جنوب غرب طبس
معرفی و بررسی سازند پروده در برش های مزینو و کمرمهدی در جنوب غرب طبس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛ مطالعه ی موردی دکل حفاری دریایی شرکت توسعه ی پتروایران
کاربرد سیستم گزارش اعمال و شرایط ناایمن در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛ مطالعه ی موردی دکل حفاری دریایی شرکت توسعه ی پتروایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای شهبازان و کشکان
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای شهبازان و کشکان
| [PDF-FA] | [XML] |

ساختار مالی قراردادهای مشارکت در تولید؛ مطالعه ی موردی در اندونزی و پرو
ساختار مالی قراردادهای مشارکت در تولید؛ مطالعه ی موردی در اندونزی و پرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه  ی تطبیقی چالش ها و راهبردهای شرکت های بزرگ نفتی فراملیتی در فرآیند توسعه ی فن آوری
مقایسه  ی تطبیقی چالش ها و راهبردهای شرکت های بزرگ نفتی فراملیتی در فرآیند توسعه ی فن آوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت عراق و چشم انداز پیشرو
صنعت نفت عراق و چشم انداز پیشرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
بررسی رابطه ی ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛ مطالعه ی موردی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با دکتر عمادی
گفتگوی اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید با دکتر عمادی
| [PDF-FA] | [XML] |

موافقت نامه های همکاری در خصوص ازدیادبرداشت
موافقت نامه های همکاری در خصوص ازدیادبرداشت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 115 (2014-9)


مطالعه سیلاب زنی نانوذرات و سورفکتانت در ازدیاد برداشت نفت توسط میکرومدل پنج نقطه ای
مطالعه سیلاب زنی نانوذرات و سورفکتانت در ازدیاد برداشت نفت توسط میکرومدل پنج نقطه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز غربالگری روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تعدادی از مخازن جنوب‌غرب ایران
آنالیز غربالگری روش‌های مختلف ازدیاد برداشت نفت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تعدادی از مخازن جنوب‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی بازیافت گاز از رسوبات متخلخل حاوی هیدارت گاز طبیعی
ارزیابی بازیافت گاز از رسوبات متخلخل حاوی هیدارت گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات دبی تزریق گاز، عمق تکمیل چاه‌های تزریقی، موقعیت و طول چاه افقی تولیدی بر فرآیند GAGD در مخازن شکافدار
بررسی اثرات دبی تزریق گاز، عمق تکمیل چاه‌های تزریقی، موقعیت و طول چاه افقی تولیدی بر فرآیند GAGD در مخازن شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی مسیر چاه‌های جهت‌دار با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
بهینه‌سازی مسیر چاه‌های جهت‌دار با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی چینه‌ای با استفاده از نرم‌افزار DionisosFlow
مدل‌سازی چینه‌ای با استفاده از نرم‌افزار DionisosFlow
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد وارون‌سازی فیزیک‌سنگی در بررسی کمی هیدرات‌های گازی دریای عمان
کاربرد وارون‌سازی فیزیک‌سنگی در بررسی کمی هیدرات‌های گازی دریای عمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه‌‌شناسی زاگرس- سازند جهرم
بازنگری چینه‌‌شناسی زاگرس- سازند جهرم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای گاز: تکنیک‌های مذاکره و شروط مربوط به قیمت گاز
قراردادهای گاز: تکنیک‌های مذاکره و شروط مربوط به قیمت گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نوآوری‌های راهبردی در مدیریت تکنولوژی حوزه بالادستی نفت و گاز؛ مطالعه موردی، عربستان سعودی
نقش نوآوری‌های راهبردی در مدیریت تکنولوژی حوزه بالادستی نفت و گاز؛ مطالعه موردی، عربستان سعودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت جهانی تولید نفت خام
وضعیت جهانی تولید نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی زیست محیطی, اجتماعی و فرهنگی در پروژه های نفت و گاز
ارزیابی زیست محیطی, اجتماعی و فرهنگی در پروژه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت منابع انسانی در صنعت نفت ایران
اهمیت منابع انسانی در صنعت نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 114 (2014-8)


فن آوری حفرات سنگی پوشش دار؛ روشی جدید و اثبات شده در ذخیره سازی زیرسطحی گاز طبیعی
فن آوری حفرات سنگی پوشش دار؛ روشی جدید و اثبات شده در ذخیره سازی زیرسطحی گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی شکستگی ها با استفاده از نمودارهای FMS و VDL و تأثیر آنها بر تخلخل و تراوایی در یکی از میادین حوضه ی کپه داغ
مطالعه ی شکستگی ها با استفاده از نمودارهای FMS و VDL و تأثیر آنها بر تخلخل و تراوایی در یکی از میادین حوضه ی کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های آزمایشگاهی آزمون سیمان کفی
روش های آزمایشگاهی آزمون سیمان کفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه ی آب تولیدی همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی
بررسی و انتخاب سیستم مناسب تصفیه ی آب تولیدی همراه نفت جهت استفاده در سکوهای نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی با استفاده از مدل های تجربی و روش شبکه ی عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران
تخمین تراوایی با استفاده از مدل های تجربی و روش شبکه ی عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته ی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی ناحیه ی میعانی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب غربی ایران
پیش بینی ناحیه ی میعانی در یکی از مخازن گاز میعانی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل شبکه ی عصبی در پیش بینی فشار نقطه ی شبنم میادین گاز میعانی ایران
کاربرد مدل شبکه ی عصبی در پیش بینی فشار نقطه ی شبنم میادین گاز میعانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی
بازنگری چینه شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی قراردادهای خدماتی عراق و قراردادهای مشارکت در تولید منطقه ی کردستان
بررسی تطبیقی قراردادهای خدماتی عراق و قراردادهای مشارکت در تولید منطقه ی کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی جامع روش های ازدیادبرداشت در جهان با محوریت سازندهای ماسه سنگی
مطالعه ی جامع روش های ازدیادبرداشت در جهان با محوریت سازندهای ماسه سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از آب همراه در صنایع نفت و گاز به منظور حمایت از محیط زیست و حفظ منابع آب
استفاده از آب همراه در صنایع نفت و گاز به منظور حمایت از محیط زیست و حفظ منابع آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت ایمنی در صنایع نفت و گاز
نگاهی مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت ایمنی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گفتگوی اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر فریدون فشارکی: منابع غیر متعارف, قواعد بازی نفت را تغییر داده است
گفتگوی اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر فریدون فشارکی: منابع غیر متعارف, قواعد بازی نفت را تغییر داده است
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه و نقش چشم انداز در توسعه و تعالی صنعت نفت
جایگاه و نقش چشم انداز در توسعه و تعالی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 113 (2014-7)


استفاده از نانوذرات در ازدیاد برداشت نفت
استفاده از نانوذرات در ازدیاد برداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نقطه تشکیل رسوب وکس با استفاده از روش گرانرویسنجی و ارائه رابطه تجربی برای محاسبه آن
تعیین نقطه تشکیل رسوب وکس با استفاده از روش گرانرویسنجی و ارائه رابطه تجربی برای محاسبه آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دمای مخزن در یکی از میادین گازی ایران
بررسی دمای مخزن در یکی از میادین گازی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر عدم قطعیت در ترکیب سیال گاز میعانی بر شعاع توده انباشت میعانات اطراف چاه در یک مخزن لایه ای در جنوب کشور(پارس جنوبی)
اثر عدم قطعیت در ترکیب سیال گاز میعانی بر شعاع توده انباشت میعانات اطراف چاه در یک مخزن لایه ای در جنوب کشور(پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی با استفاده از داده های لرزه ای
ساخت مدل سه بعدی ژئومکانیکی با استفاده از داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مفهوم ترمو-پوروالاستیک در بررسی دوبعدی پایداری دیواره چاه
کاربرد مفهوم ترمو-پوروالاستیک در بررسی دوبعدی پایداری دیواره چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین الگوی توزیع کانی های رُسی سازند مخزنی شوریجه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM/EDX)
تعیین الگوی توزیع کانی های رُسی سازند مخزنی شوریجه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM/EDX)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز
انواع مته های حفاری در صنایع نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سازند اراک
سازند اراک
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربرد فناوری های تضمین جریان در تولید و انتقال نفت و گاز
مروری بر کاربرد فناوری های تضمین جریان در تولید و انتقال نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان های پُرفشار کم عمق، مخاطره زمین شناسی جدی در حفاری های آب عمیق دریای خزر
جریان های پُرفشار کم عمق، مخاطره زمین شناسی جدی در حفاری های آب عمیق دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی سامانه Zero Discharge جهت کاهش اثرات زیست محیطی پسماندهای حفاری
معرفی سامانه Zero Discharge جهت کاهش اثرات زیست محیطی پسماندهای حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی خسارات زیست محیطی به محیط دریایی در اثر عملیات نفتی
ارزیابی خسارات زیست محیطی به محیط دریایی در اثر عملیات نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی برنامه ها و فعالیت های اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه
ارزیابی برنامه ها و فعالیت های اکتشافی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه
| [PDF-FA] | [XML] |

سیاست های کلان جدید مدیریت اکتشاف در کشف منابع هیدروکربوری جدید(مصاحبه با دکتر قلاوند)
سیاست های کلان جدید مدیریت اکتشاف در کشف منابع هیدروکربوری جدید(مصاحبه با دکتر قلاوند)
| [PDF-FA] | [XML] |

اشتیاق جهانی به حضور موثر ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز
اشتیاق جهانی به حضور موثر ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 112 (2014-6)


بررسی عملیات تزریق ژل‌ پلیمری جهت بهبود پروفایل تولیدی چاه در مخازن کربناته و انجام آنالیز حساسیت با استفاده از مفهوم طراحی آزمایشی
بررسی عملیات تزریق ژل‌ پلیمری جهت بهبود پروفایل تولیدی چاه در مخازن کربناته و انجام آنالیز حساسیت با استفاده از مفهوم طراحی آزمایشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌‌ی فنی و اقتصادی اسیدکاری ماتریسی چندمرحله‌‌ای؛ مطالعه‌‌ی موردی
مطالعه‌‌ی فنی و اقتصادی اسیدکاری ماتریسی چندمرحله‌‌ای؛ مطالعه‌‌ی موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش گل حفاری در ناپایداری دیواره‌‌ی چاه و مقایسۀ عملکرد انواع گل‌‌های حفاری پایه‌‌آبیِ ویژه ی پایدارسازی دیواره‌‌ی چاه
نقش گل حفاری در ناپایداری دیواره‌‌ی چاه و مقایسۀ عملکرد انواع گل‌‌های حفاری پایه‌‌آبیِ ویژه ی پایدارسازی دیواره‌‌ی چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی چالش‌‌های نمونه‌‌گیری؛ بررسی موردی هیدرات گازی و انباشتگی مایعات
شناسایی چالش‌‌های نمونه‌‌گیری؛ بررسی موردی هیدرات گازی و انباشتگی مایعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تصویرسازی ساختارهای پیچیده با استفاده از روش سطح پراش مشترک
بهبود تصویرسازی ساختارهای پیچیده با استفاده از روش سطح پراش مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی شیل و بررسی فعالیت کانی‌‌های رسی به‌‌منظور تحلیل پایداری شیمیایی در یکی از میادین جنوب‌‌غربی ایران
ارزیابی شیل و بررسی فعالیت کانی‌‌های رسی به‌‌منظور تحلیل پایداری شیمیایی در یکی از میادین جنوب‌‌غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند آسماری
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند آسماری
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت تطبیق بهتر تاریخچه‌ی تولیدی، به‌همراه مطالعه موردی در میدان نلسون
استفاده از لرزه‌نگاری چهاربعدی جهت تطبیق بهتر تاریخچه‌ی تولیدی، به‌همراه مطالعه موردی در میدان نلسون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طبقه‌بندی انواع ریسک ها در توسعه‌‌ی میادین نفت و گاز
طبقه‌بندی انواع ریسک ها در توسعه‌‌ی میادین نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل فن‌‌آوری اطلاعات سبز و راهکارهای گسترش آن با رویکرد ANP (مطالعه‌‌ی موردی شرکت ملی حفاری ایران)
بررسی و تحلیل فن‌‌آوری اطلاعات سبز و راهکارهای گسترش آن با رویکرد ANP (مطالعه‌‌ی موردی شرکت ملی حفاری ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛ بررسی شرایط زیست محیطی جهان و راهکارهای پیشنهادی
به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛ بررسی شرایط زیست محیطی جهان و راهکارهای پیشنهادی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نرم افزار شبیه ساز تشکیل آسفالتین پارس
معرفی نرم افزار شبیه ساز تشکیل آسفالتین پارس
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ چشم انداز روشن ساخت داخل در صنایع بالادستی نفت و گاز
مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ چشم انداز روشن ساخت داخل در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

الگوی جامع توسعه ی میادین نفتی غرب کارون
الگوی جامع توسعه ی میادین نفتی غرب کارون
| [PDF-FA] | [XML] |

ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ جایگاه امروز, رسالت فردا
ماهنامه علمی-ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز؛ جایگاه امروز, رسالت فردا
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 111 (2014-5)


تعیین ویژگی های فنی یکی از مخازن نفتی جنوب باختری ایران با استفاده از تحلیل نتایج چاه آزمایی
تعیین ویژگی های فنی یکی از مخازن نفتی جنوب باختری ایران با استفاده از تحلیل نتایج چاه آزمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی فرازآوری طبیعی با گاز با ترکیب شبیه سازی مخزن و الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی فرازآوری طبیعی با گاز با ترکیب شبیه سازی مخزن و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تغییر تراوایی نسبی در تزریق دی اکسید کربن به همراه تصحیح مدل کوری
مطالعه آزمایشگاهی تغییر تراوایی نسبی در تزریق دی اکسید کربن به همراه تصحیح مدل کوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف تراوشات هیدروکربوری با استفاده از روش های آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی
اکتشاف تراوشات هیدروکربوری با استفاده از روش های آشکارسازی هدف در تصاویر فراطیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رفتار طیفی توابع مد ذاتی
بررسی رفتار طیفی توابع مد ذاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و ایجادرابطه بین پارامترهای حفاری با کف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از طراحی سطح پاسخ
بررسی و ایجادرابطه بین پارامترهای حفاری با کف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از طراحی سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی و تکنیک طراحی آزمایش ها در بررسی عملکرد تزریق غیرامتزاجی نیتروژن
کاربرد شبکه عصبی و تکنیک طراحی آزمایش ها در بررسی عملکرد تزریق غیرامتزاجی نیتروژن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای گچساران
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای گچساران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران
بررسی زمینه های کاربرد فناوری نانو در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گاز متان زغال سنگ - از تشکیل تا تولید
گاز متان زغال سنگ - از تشکیل تا تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی چاه های چندشاخه ای و MRC
ارزیابی چاه های چندشاخه ای و MRC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی اعتبار شرط قبض - یا - تأدیه در قراردادهای طویل المدت تأمین کالا و انرژی در پرتو حقوق انگلیس و ایران (با نگاه ویژه به قراردادهای خرید و فروش گاز)
بررسی تطبیقی اعتبار شرط قبض - یا - تأدیه در قراردادهای طویل المدت تأمین کالا و انرژی در پرتو حقوق انگلیس و ایران (با نگاه ویژه به قراردادهای خرید و فروش گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران
معرفی و مقایسه کمپرسورهای فعال در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت و استانداردسازی اخذ داده ها از چاه های نفت و گاز
مدیریت و استانداردسازی اخذ داده ها از چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی, توانمندی های داخلی, فرصت های سرمایه گذاری
نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی, توانمندی های داخلی, فرصت های سرمایه گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1393, Number 110 (2014-4)


نقش و اهمیت مطالعه آب سازند در اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن هیدروکربوری
نقش و اهمیت مطالعه آب سازند در اکتشاف، توسعه و تولید از مخازن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوشیمی؛ شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه شک میدان- کلیدوند (شمال غرب گیلانغرب)
ژئوشیمی؛ شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه شک میدان- کلیدوند (شمال غرب گیلانغرب)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ بَن (شمال غرب بهبهان)
بررسی محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در برش چینه شناسی تنگ بَن (شمال غرب بهبهان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر انواع گل حفاری بر نرخ تولید و شاخص بهره دهی چاه ها در میدان نفتی منصوری
اثر انواع گل حفاری بر نرخ تولید و شاخص بهره دهی چاه ها در میدان نفتی منصوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی انواع شکستگی ها در سازند ایلام با استفاده از نگارهای تصویری و داده های آزمایش چاه در یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب ایران
مدل سازی انواع شکستگی ها در سازند ایلام با استفاده از نگارهای تصویری و داده های آزمایش چاه در یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان فوم در محیط متخلخل؛ بررسی تزریق هم زمان گاز و ماده فعال سطحی و اثر آنها بر بازیافت نفت
جریان فوم در محیط متخلخل؛ بررسی تزریق هم زمان گاز و ماده فعال سطحی و اثر آنها بر بازیافت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه روش عددی تطابق تاریخچه و روش تحلیلی JBN برای تخمین خواص ویژه سنگ مخزن در آزمایش سیلابزنی در حالت ناپایا
مقایسه روش عددی تطابق تاریخچه و روش تحلیلی JBN برای تخمین خواص ویژه سنگ مخزن در آزمایش سیلابزنی در حالت ناپایا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی سناریوهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی ایران
طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی سناریوهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای آغازجاری و میشان
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازندهای آغازجاری و میشان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ابزار اینرکت جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در چاه های نفت
استفاده از ابزار اینرکت جهت پیشگیری از تشکیل رسوب در چاه های نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حذف آلاینده های نفتی با استفاده از میکروارگانیسم ها
حذف آلاینده های نفتی با استفاده از میکروارگانیسم ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گوگرد عنصری و مشکلات ناشی از تولید گاز ترش (از مخزن تا محل مصرف گاز)
گوگرد عنصری و مشکلات ناشی از تولید گاز ترش (از مخزن تا محل مصرف گاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش میادین فوق عظیم نفتی در عرضه آتی نفت جهان
نقش میادین فوق عظیم نفتی در عرضه آتی نفت جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وضعیت مخازن مشترک نفت و گاز ایران از منظر حقوق بین الملل
وضعیت مخازن مشترک نفت و گاز ایران از منظر حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی نفت ایران در خط مقدم توسعه و مدیریت جهادی کشور
شرکت ملی نفت ایران در خط مقدم توسعه و مدیریت جهادی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 109 (2014-3)


ویژگی های ژئوشیمیایی و فیزیکی بیتومن ها در منطقه سپید دشت(استان لرستان)
ویژگی های ژئوشیمیایی و فیزیکی بیتومن ها در منطقه سپید دشت(استان لرستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین سرعت حفاری با سیال کف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی
تخمین سرعت حفاری با سیال کف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین مدل پراکندگی رخساره های مخازن کربناته به روش وارون سازی بیزین
تعیین مدل پراکندگی رخساره های مخازن کربناته به روش وارون سازی بیزین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش های تعیین شکستگی سنگ مخزن به کمک نمودارهای پتروفیزیکی و تصویری (FMS) در یکی از میادین کپه داغ
بررسی روش های تعیین شکستگی سنگ مخزن به کمک نمودارهای پتروفیزیکی و تصویری (FMS) در یکی از میادین کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امتزاجی بودن فرآیند تزریق گاز از طریق تعیین حداقل فشار امتزاجی در یکی از میادین فراساحلی ایران
بررسی امتزاجی بودن فرآیند تزریق گاز از طریق تعیین حداقل فشار امتزاجی در یکی از میادین فراساحلی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه شبیه سازی ازدیاد برداشت ناشی از تزریق گازهای احتراق در مقایسه با بازگردانی و سایر روش های تزریق گاز
مطالعه شبیه سازی ازدیاد برداشت ناشی از تزریق گازهای احتراق در مقایسه با بازگردانی و سایر روش های تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل‏ های رگرسیون چندجمله‎ای و شبکه‏ های عصبی مصنوعی در آنالیز ریسک فرآیند سیلابزنی بخار آب
کاربرد مدل‏ های رگرسیون چندجمله‎ای و شبکه‏ های عصبی مصنوعی در آنالیز ریسک فرآیند سیلابزنی بخار آب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند بختیاری
بازنگری چینه شناسی زاگرس: سازند بختیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گاز
مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی
بررسی ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یک نظام پشتیبان تصمیم (DSS) (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران، واحد مهندسی ساختمان)
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یک نظام پشتیبان تصمیم (DSS) (مطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران، واحد مهندسی ساختمان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت اندازه گیری احجام و اوزان مواد هیدروکربنی در شرکت ملی نفت ایران؛ وضعیت موجود و چشم انداز آتی
اهمیت اندازه گیری احجام و اوزان مواد هیدروکربنی در شرکت ملی نفت ایران؛ وضعیت موجود و چشم انداز آتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع ساز و کارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
بررسی انواع ساز و کارهای تأمین مالی پروژه های صنعت انرژی (با تأکید بر مشکلات ساختاری قراردادهای EPCF)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظرات خبرگان و صاحب نظران صنعت نفت در خصوص بازنگری در قراردادهای نفتی
نظرات خبرگان و صاحب نظران صنعت نفت در خصوص بازنگری در قراردادهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

خودباوری و تحول صنعت نفت در سایه شکوه و عظمت انقلاب اسلامی
خودباوری و تحول صنعت نفت در سایه شکوه و عظمت انقلاب اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 108 (2014-1)


تهیه نقشه زمین‌‌شناسی شکستگی‌ها و خط‌‌واره‌ها از تصاویر چند طیفی و تصاویر رادار روزنه ترکیبی SAR (مطالعه موردی تصویر منطقه کلات نادری)
تهیه نقشه زمین‌‌شناسی شکستگی‌ها و خط‌‌واره‌ها از تصاویر چند طیفی و تصاویر رادار روزنه ترکیبی SAR (مطالعه موردی تصویر منطقه کلات نادری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کارایی شبکه عصبی در پیش‌‌بینی الکتروفاسیس‌‌های مدل SOM ،AHC و MRGC
بررسی کارایی شبکه عصبی در پیش‌‌بینی الکتروفاسیس‌‌های مدل SOM ،AHC و MRGC
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌سازی رفتار ژئومکانیکی ناپیوستگی‌های موجود در پوش‌سنگ مخازن نفتی طی فرآیند تزریق گاز
مدل‌سازی رفتار ژئومکانیکی ناپیوستگی‌های موجود در پوش‌سنگ مخازن نفتی طی فرآیند تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دبی تزریق بهینه‌گاز در سیستم‌های فرازآوری با گاز به‌صورت پیوسته
به‌کارگیری روش شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دبی تزریق بهینه‌گاز در سیستم‌های فرازآوری با گاز به‌صورت پیوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی درصد اشباع آب سازند با استفاده از داده های پتروفیزیکی با تمرکز روی گوناگونی خبره ها
پیش بینی درصد اشباع آب سازند با استفاده از داده های پتروفیزیکی با تمرکز روی گوناگونی خبره ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین محدوده محتمل ضریب بازیافت برای تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن در محیط شکافدار با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها
تخمین محدوده محتمل ضریب بازیافت برای تزریق امتزاجی دی‌اکسیدکربن در محیط شکافدار با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی سیلاب‌زنی محیط‌های متخلخل نفتی با نانوامولسیون
بررسی آزمایشگاهی سیلاب‌زنی محیط‌های متخلخل نفتی با نانوامولسیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

حقوق و تعهدات پیمانکار در قرارداد کلید در دست در صنعت حفاری
حقوق و تعهدات پیمانکار در قرارداد کلید در دست در صنعت حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلودگی گودال ها در صنایع نفت و گاز
آلودگی گودال ها در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اعتبارات اسنادی، ساز و کار و محدودیت‌های آن در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
اعتبارات اسنادی، ساز و کار و محدودیت‌های آن در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران
استراتژی توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن هیدروکربنی تخلیه‌شده
بررسی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن هیدروکربنی تخلیه‌شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش، توسعه فناوری و تجاری‌سازی در صنعت نفت ایران
پژوهش، توسعه فناوری و تجاری‌سازی در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس عالمی؛راهکارهای توسعه مطلوب صنعت حفاری در کشور
مصاحبه اختصاصی ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس عالمی؛راهکارهای توسعه مطلوب صنعت حفاری در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌ها و راهکارهای پیشبرد پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور
چالش‌ها و راهکارهای پیشبرد پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در فرآیند واگذاری شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران
لزوم بازنگری در فرآیند واگذاری شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 107 (2014-1)


روشی جدید برای بهبود تخمین کمیت‌‌های مخزن کربناته ناهمگن با استفاده از ترکیب کانی‌شناسی
روشی جدید برای بهبود تخمین کمیت‌‌های مخزن کربناته ناهمگن با استفاده از ترکیب کانی‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای برای تخمین محتوای کربن آلی سنگ منشأ
استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای برای تخمین محتوای کربن آلی سنگ منشأ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترکیب ویژه سیال حفاری جهت چاه‌های انحرافی با فشار و دمای بالا
ترکیب ویژه سیال حفاری جهت چاه‌های انحرافی با فشار و دمای بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌‌سازی عملیات فرازآوری با گاز با استفاده ازبرنامه‌ریزی ژنتیک برای پیش‌بینی نرخ تولید نفت یک چاه
مدل‌‌سازی عملیات فرازآوری با گاز با استفاده ازبرنامه‌ریزی ژنتیک برای پیش‌بینی نرخ تولید نفت یک چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه پتروفیزیکی مخزن خامی یکی از میادین جنوب غربی‌ایران
مطالعه پتروفیزیکی مخزن خامی یکی از میادین جنوب غربی‌ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌‌بینی نسبت گاز میعانی به‌‌ وسیله شبکه عصبی مصنوعی
پیش‌‌بینی نسبت گاز میعانی به‌‌ وسیله شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین لحظه‌‌ای خواص اساسی دینامیک مخزن در اطراف دهانه چاه‌‌های تزریقی آب با استفاده از داده‌‌های روزانه فشار و نرخ تزریق
تعیین لحظه‌‌ای خواص اساسی دینامیک مخزن در اطراف دهانه چاه‌‌های تزریقی آب با استفاده از داده‌‌های روزانه فشار و نرخ تزریق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع گیر رشته لوله حفاری
انواع گیر رشته لوله حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی کاربردهای فناوری نانو در بخش بالادستی صنعت نفت و ارائه راهکارهایی با هدف کاهش مشکلات اساسی و نیازهای کوتاه مدت ایران در این بخش
بررسی کاربردهای فناوری نانو در بخش بالادستی صنعت نفت و ارائه راهکارهایی با هدف کاهش مشکلات اساسی و نیازهای کوتاه مدت ایران در این بخش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه ایران در مدیریت کربن در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ارزیابی پتانسیل‌های موجود برای ازدیادبرداشت و ذخیره‌سازی CO2
جایگاه ایران در مدیریت کربن در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و ارزیابی پتانسیل‌های موجود برای ازدیادبرداشت و ذخیره‌سازی CO2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی توسعه فناوری در حوزه بالادستی نفت و گازعربستان
استراتژی توسعه فناوری در حوزه بالادستی نفت و گازعربستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فرآیند انتقال فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ مطالعه موردی: انتقال فناوری ساخت مته‌های حفاری
ارزیابی فرآیند انتقال فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت؛ مطالعه موردی: انتقال فناوری ساخت مته‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر اثربخشی انتقال فناوری در سطح صنعت؛ بررسی صنعت نفت کشور و مطالعات تطبیقی
ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر اثربخشی انتقال فناوری در سطح صنعت؛ بررسی صنعت نفت کشور و مطالعات تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی مدیریت فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز کشور
آسیب شناسی مدیریت فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش ها و راهبردهای خصوصی سازی شرکت ملی حفاری
چالش ها و راهبردهای خصوصی سازی شرکت ملی حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت سازماندهی و مدیریت موثر مصرف انرژی در کشور
ضرورت سازماندهی و مدیریت موثر مصرف انرژی در کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 106 (2013-12)


تخمین عمق آنومالی با استفاده از طیف توان اصلاح شده داده های میدان گرانی
تخمین عمق آنومالی با استفاده از طیف توان اصلاح شده داده های میدان گرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تخمین نرخ نفوذ و بهینه‌سازی پارامترهای حفاری با استفاده از روش شبکه‌های عصبی و روابط تطابقی
مقایسه تخمین نرخ نفوذ و بهینه‌سازی پارامترهای حفاری با استفاده از روش شبکه‌های عصبی و روابط تطابقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی مقاومت فشاری تک‌محوره با استفاده از نگاره‌های چاه و تلفیقی از روش‌های هوش مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
پیش‌بینی مقاومت فشاری تک‌محوره با استفاده از نگاره‌های چاه و تلفیقی از روش‌های هوش مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش زمان محاسباتی شبیه‌سازی فرایند تزریق گاز امتزاجی دریکی از مخازن هیدروکربوری کشور
کاهش زمان محاسباتی شبیه‌سازی فرایند تزریق گاز امتزاجی دریکی از مخازن هیدروکربوری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی توزیع گاز به گروهی از چاه‌های نفتی جهت فرازآوری با گاز
استفاده از روش الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی توزیع گاز به گروهی از چاه‌های نفتی جهت فرازآوری با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اسیدکاری سازند جهت بهبود بازیافت نفت در یکی از مخازن جنوب ایران
اسیدکاری سازند جهت بهبود بازیافت نفت در یکی از مخازن جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تزریق ماده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازی به منظور کاهش فشار یا افزایش ظرفیت خط‌‌لوله
تزریق ماده ExtraFlow DRA در خطوط لوله دو فازی به منظور کاهش فشار یا افزایش ظرفیت خط‌‌لوله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی منابع انتشار دی‌اکسید‌کربن جهت تزریق در مخازن نفتی به‌منظور ازدیاد برداشت
شناسایی منابع انتشار دی‌اکسید‌کربن جهت تزریق در مخازن نفتی به‌منظور ازدیاد برداشت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کنترل پدیده ناپایداری در فرازآوری مصنوعی نفت باگاز، به کمک طراحی و بهره برداری مناسب از چاه
کنترل پدیده ناپایداری در فرازآوری مصنوعی نفت باگاز، به کمک طراحی و بهره برداری مناسب از چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی عملکرد سیلاب‌زنی شیمیایی با استفاده از میکرومدل
ارزیابی عملکرد سیلاب‌زنی شیمیایی با استفاده از میکرومدل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد  نانوذرات سیلیکا فیوم و اکسید  تیتانیوم جهت بهبود  عملکرد  سیالات حفاری
کاربرد  نانوذرات سیلیکا فیوم و اکسید  تیتانیوم جهت بهبود  عملکرد  سیالات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مطالعات ژئومکانیک در بخش‌های مختلف صنعت نفت
اهمیت مطالعات ژئومکانیک در بخش‌های مختلف صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌‌های اصلی مشارکت بخش خصوصی د ر حوزه خد مات فنی حفاری و راهکارهای پیشنهاد ی
چالش‌‌های اصلی مشارکت بخش خصوصی د ر حوزه خد مات فنی حفاری و راهکارهای پیشنهاد ی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری و بازآرایی نظام مد یریت صنعت حفاری د ر ایران
لزوم بازنگری و بازآرایی نظام مد یریت صنعت حفاری د ر ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای پیشنهادی برای ارزیابی مجدد نحوه دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه صنعت نفت
راهبردهای پیشنهادی برای ارزیابی مجدد نحوه دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 105 (2013-10)


مطالعه شبیه سازی سیلاب زنی پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی با استفاد ه از شبیه ساز UTCHEM
مطالعه شبیه سازی سیلاب زنی پلیمری در مقیاس آزمایشگاهی با استفاد ه از شبیه ساز UTCHEM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل کنترل‌کنند ه کیفیت مخزنی سازند  د الان بالایی د ر یکی از میاد ین ناحیه فارس
بررسی عوامل کنترل‌کنند ه کیفیت مخزنی سازند  د الان بالایی د ر یکی از میاد ین ناحیه فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش‌های تخمین فشار منفذی و تخمین فشار منفذی مید ان سفید  زاخور با استفاد ه از د اد ه‌های لرزه‌نگاری
بررسی روش‌های تخمین فشار منفذی و تخمین فشار منفذی مید ان سفید  زاخور با استفاد ه از د اد ه‌های لرزه‌نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مد ل‌سازی فرآیند  فیلتراسیون گل حفاری د ر چاه با د ر نظر گرفتن تراکم‌پذیری کیک گل1 و مهاجرت ذرات‌ریز
مد ل‌سازی فرآیند  فیلتراسیون گل حفاری د ر چاه با د ر نظر گرفتن تراکم‌پذیری کیک گل1 و مهاجرت ذرات‌ریز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت آماد ه‌سازی چاه د ر نمونه‌گیری از یک مخزن گاز میعانی
اهمیت آماد ه‌سازی چاه د ر نمونه‌گیری از یک مخزن گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلفیق مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی د ر ارزیابی کیفیت مخزن گروه خامی بالایی(د اریان،گد وان،فهلیان) د ر چاه‌های ماهشهر1 و هند یجان6
تلفیق مطالعات پتروگرافی و پتروفیزیکی د ر ارزیابی کیفیت مخزن گروه خامی بالایی(د اریان،گد وان،فهلیان) د ر چاه‌های ماهشهر1 و هند یجان6
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رسوب آسفالتین د ر مخزن بنگستان مید ان نفتی مارون
بررسی رسوب آسفالتین د ر مخزن بنگستان مید ان نفتی مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز‌طبیعی، ضرورت یا انتخاب
ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز‌طبیعی، ضرورت یا انتخاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه مقد ار نشر گاز متان د ر اثر سوزاند ن گازهای سر‌چاهی د ر فلر (مطالعه مورد ی)
محاسبه مقد ار نشر گاز متان د ر اثر سوزاند ن گازهای سر‌چاهی د ر فلر (مطالعه مورد ی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیالات پنوماتیکی – حفاری با فوم
سیالات پنوماتیکی – حفاری با فوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازد یاد  برد اشت از مخازن نفت سنگین با کاربرد   امواج فراصوت
ازد یاد  برد اشت از مخازن نفت سنگین با کاربرد   امواج فراصوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش:کلیات و مبانی آسفالتین:از ساختار تا مدل ها
گزارش:کلیات و مبانی آسفالتین:از ساختار تا مدل ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 104 (2013-9)


پیش‌‌بینی درصد حجمی سیال و لیتولوژی ماتریکس مخزن با استفاده از شبکه عصبی و انفیس
پیش‌‌بینی درصد حجمی سیال و لیتولوژی ماتریکس مخزن با استفاده از شبکه عصبی و انفیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رخساره‌ها و محیط‌های رسوبی سازند شوریجه در برش‌های قرقره و خانگیران، خاور حوضه رسوبی کپه داغ
رخساره‌ها و محیط‌های رسوبی سازند شوریجه در برش‌های قرقره و خانگیران، خاور حوضه رسوبی کپه داغ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین عوامل ناهمسان‌گردی مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و تأثیر آن در حفاری و انحراف چاه
تعیین عوامل ناهمسان‌گردی مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌ای و تأثیر آن در حفاری و انحراف چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فشرده‌سازی تبدیل موجک گسسته
ارتقاء قدرت تفکیک داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فشرده‌سازی تبدیل موجک گسسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی جهت ارزیابی بهبود بازیافت نفت توسط تزریق گاز
مطالعه آزمایشگاهی جهت ارزیابی بهبود بازیافت نفت توسط تزریق گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد معادلات موازنه مواد در بهره‌دهی مخازن گاز-میعانی
کاربرد معادلات موازنه مواد در بهره‌دهی مخازن گاز-میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی تولید و تکمیل چاه در مخزن گازی دارای آبده
بهینه‌سازی تولید و تکمیل چاه در مخزن گازی دارای آبده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

اثر لیتولوژی در بهبود مدل‌سازی پتروفیزیکی مخزن کربناته ناهمگن در جنوب‌ ایران
اثر لیتولوژی در بهبود مدل‌سازی پتروفیزیکی مخزن کربناته ناهمگن در جنوب‌ ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم تعامل مؤثرتر بیمه با صنعت نفت  و گاز
لزوم تعامل مؤثرتر بیمه با صنعت نفت  و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آماری صنعت گاز طبیعی در دو کشور ایران و روسیه در پایان سال 2012 میلادی
مقایسه آماری صنعت گاز طبیعی در دو کشور ایران و روسیه در پایان سال 2012 میلادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مخازن متراکم گازی؛ یک منبع انرژی طبیعی نامتعارف برای آینده
مخازن متراکم گازی؛ یک منبع انرژی طبیعی نامتعارف برای آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه راه فناوری حوزه بالادستی نفت و گاز در کشورهای پیشرو (مطالعه موردی: نروژ-ژاپن)
نقشه راه فناوری حوزه بالادستی نفت و گاز در کشورهای پیشرو (مطالعه موردی: نروژ-ژاپن)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای افزایش اثر‌بخشی پژوهش در توسعه یکپارچه میدان گازی پارس‌جنوبی
راهکارهای افزایش اثر‌بخشی پژوهش در توسعه یکپارچه میدان گازی پارس‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پتانسیل روش‌های چاه‌محور جهت افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام کشور
پتانسیل روش‌های چاه‌محور جهت افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 103 (2013-8)


ارزیابی خواص مخزنی سازند فهلیان در میادین واقع در دشت آبادان (دارخوین و جفیر)
ارزیابی خواص مخزنی سازند فهلیان در میادین واقع در دشت آبادان (دارخوین و جفیر)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی
مطالعه نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب متغیرهای تأثیرگذار در شبیه‌سازی مخزن برای پروکسی‌‌مدل به روشی نوین با استفاده از آنالیز واریانس
انتخاب متغیرهای تأثیرگذار در شبیه‌سازی مخزن برای پروکسی‌‌مدل به روشی نوین با استفاده از آنالیز واریانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب سناریوی بهینه کاهش نرخ تزریق گرما در مخازن نفت‌‌سنگین در فرآیند سیلاب‌‌زنی با بخار
انتخاب سناریوی بهینه کاهش نرخ تزریق گرما در مخازن نفت‌‌سنگین در فرآیند سیلاب‌‌زنی با بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میدانی اثر گل حفاری گلایکولی بر کمیت‌‌های مخزنی در میدان نفتی اهواز
بررسی میدانی اثر گل حفاری گلایکولی بر کمیت‌‌های مخزنی در میدان نفتی اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیروگاه رامین با تزریق این گاز به میدان رامشیر
امکان‌سنجی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن نیروگاه رامین با تزریق این گاز به میدان رامشیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر مهاجرت سیال و تولید بهینه از میادین مشترک به‌‌همراه تخمین میزان گاز مهاجرت کرده در میدان پارس‌‌جنوبی
عوامل مؤثر بر مهاجرت سیال و تولید بهینه از میادین مشترک به‌‌همراه تخمین میزان گاز مهاجرت کرده در میدان پارس‌‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودارهای چاه پیمایی در مدل‌سازی فشار شکست یک مخزن کربناته در جنوب‌‌غرب ایران
کاربرد نمودارهای چاه پیمایی در مدل‌سازی فشار شکست یک مخزن کربناته در جنوب‌‌غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه و بررسی نقش پلیمرهای طبیعی، اصلاح‌‌شده و مصنوعی در گل حفاری
مقایسه و بررسی نقش پلیمرهای طبیعی، اصلاح‌‌شده و مصنوعی در گل حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت گازهای مشعل1 در صنایع نفت و گاز
مدیریت گازهای مشعل1 در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب منابع نفتی نامتعارف و تغییر الگوی ژئوپلتیک نفت
انقلاب منابع نفتی نامتعارف و تغییر الگوی ژئوپلتیک نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل راهبردهای شرکت‌‌های بین‌‌المللی نفتی در بازار نفت و گاز
تحلیل راهبردهای شرکت‌‌های بین‌‌المللی نفتی در بازار نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد قویدل سیوکی‌زاده؛
مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد قویدل سیوکی‌زاده؛
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت های راهبردی کوتاه مدت شرکت ملی نفت ایران
اولویت های راهبردی کوتاه مدت شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 102 (2013-7)


ماده کاهش دهنده اصطکاک (DRA1 ) جهت استفاده در خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده
ماده کاهش دهنده اصطکاک (DRA1 ) جهت استفاده در خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی در شبیه سازی فرازآوری با گاز به وسیله نرم افزار PIPESIM در یکی از میادین جنوب ایران
مقایسه تولید از فضای حلقوی و لوله مغزی در شبیه سازی فرازآوری با گاز به وسیله نرم افزار PIPESIM در یکی از میادین جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران
تأثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رشد شکاف هیدرولیکی در یکی از مخازن شکاف‌‌دار میدان پارس‌‌جنوبی
بررسی رشد شکاف هیدرولیکی در یکی از مخازن شکاف‌‌دار میدان پارس‌‌جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگین کربناته ایران
بررسی آزمایشگاهی فرآیند احتراق درجا در یکی از مخازن نفت سنگین کربناته ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وجودشواهد چینه ای یخبندان از اردویسین پسین (هیرنانتین) در سلسله جبال زاگرس ایران
وجودشواهد چینه ای یخبندان از اردویسین پسین (هیرنانتین) در سلسله جبال زاگرس ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد پلیمر1PHPA در سیالات حفاری چاه‌‌های نفت و گاز
کاربرد پلیمر1PHPA در سیالات حفاری چاه‌‌های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از جریان سنج فراصوتی جهت اندازه گیری جریان چند فازی در چاه های مناطق نفت خیز جنوب
استفاده از جریان سنج فراصوتی جهت اندازه گیری جریان چند فازی در چاه های مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایعاد توسعه منابع نامتعارف نفتی در آمریکا و کاهش وابستگی به واردات نفت‌‌خام
ایعاد توسعه منابع نامتعارف نفتی در آمریکا و کاهش وابستگی به واردات نفت‌‌خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بازارهای مختلف صنعت حفاری فراساحل جهان
بررسی بازارهای مختلف صنعت حفاری فراساحل جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بزرگ‌‌ترین پروژه تزریق نیتروژن دنیا؛ موفق یا ناموفق؟!
بزرگ‌‌ترین پروژه تزریق نیتروژن دنیا؛ موفق یا ناموفق؟!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ایجاد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی بخش بالادستی نفت و گاز کشور
ضرورت ایجاد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی بخش بالادستی نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 101 (2013-6)


شروع برخاستگی زمین ساختی کوه های طالش در الیگوسن آغازی
شروع برخاستگی زمین ساختی کوه های طالش در الیگوسن آغازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل کنترل کننده هندسه تاقدیس ها در بلندای گاوبندی
عوامل کنترل کننده هندسه تاقدیس ها در بلندای گاوبندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل کاربردی برای محاسبه سگدست1 چاه های جهت دار به کمک آنالیز اطلاعات حین حفاری
مدل کاربردی برای محاسبه سگدست1 چاه های جهت دار به کمک آنالیز اطلاعات حین حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر دما و نمک بر غلظت بحرانی مواد فعال سطحی با به کار گیری روش هدایت سنجی
بررسی اثر دما و نمک بر غلظت بحرانی مواد فعال سطحی با به کار گیری روش هدایت سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی تزریق آب کربناته به مخازن نفتی جنوب کشور و انجام همزمان ازدیاد برداشت و ذخیره سازی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در این مخازن
امکان سنجی تزریق آب کربناته به مخازن نفتی جنوب کشور و انجام همزمان ازدیاد برداشت و ذخیره سازی گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن در این مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی1 در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران
آنالیز بهبود آسیب چندگانه چاه با استفاده از لایه شکافی اسیدی1 در یکی از مخازن نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و بهینه سازی سیستماتیک پارامترهای شبکه عصبی در پیش­ بینی تخلخل
ارزیابی و بهینه سازی سیستماتیک پارامترهای شبکه عصبی در پیش­ بینی تخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی استانداردهای مربوط به HSE و سازمانه ای ارائه دهنده آنها
بررسی استانداردهای مربوط به HSE و سازمانه ای ارائه دهنده آنها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات کاهش قطر داخلی شیرایمنی درون چاهی روی فشار تولیدی چاه های میدان گازی پارس جنوبی و امکان سنجی استفاده از شیرهای ایمنی وایرلاینی1
بررسی اثرات کاهش قطر داخلی شیرایمنی درون چاهی روی فشار تولیدی چاه های میدان گازی پارس جنوبی و امکان سنجی استفاده از شیرهای ایمنی وایرلاینی1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوریتم های بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری مصنوعی با گاز
الگوریتم های بهینه سازی تخصیص گاز در فرازآوری مصنوعی با گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایران حلقه اتصال آسیای میانه و هند
ایران حلقه اتصال آسیای میانه و هند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی با مهندس حمیدرضا گلپایگانی شرکت ملی حفاری ایران؛ فعالیت ها, فرصت ها و چالش های پیش رو
مصاحبه اختصاصی با مهندس حمیدرضا گلپایگانی شرکت ملی حفاری ایران؛ فعالیت ها, فرصت ها و چالش های پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش مراسم گرامیداشت انتشار یکصدمین شماره ماهنامه اکتشاف و تولید
گزارش مراسم گرامیداشت انتشار یکصدمین شماره ماهنامه اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش کلیدی مستندسازی یافته های علمی محققان داخلی در پیشبرد اهداف صنعت نفت
نقش کلیدی مستندسازی یافته های علمی محققان داخلی در پیشبرد اهداف صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 100 (2013-5)


تاریخچه رسوب گذاری سازنددالان درچاه های-AوB میدان پارس جنوبی بر مبنای رخساره های سنگی
تاریخچه رسوب گذاری سازنددالان درچاه های-AوB میدان پارس جنوبی بر مبنای رخساره های سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس بر اساس داده های حاصل از روش های پیرولیز راکایول و کروماتوگرافی گازی
ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای ایلام، لافان و سروک در یکی از میادین نفتی خلیج فارس بر اساس داده های حاصل از روش های پیرولیز راکایول و کروماتوگرافی گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی عملکرد جریان داخلی در یکی از چاه های افقی نفتی ایران
پیش بینی عملکرد جریان داخلی در یکی از چاه های افقی نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق متناوب آب و مخلوط گاز هیدروکربوری- دی‏ اکسیدکربن دریکی از مخازن نفتی ایران
مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق متناوب آب و مخلوط گاز هیدروکربوری- دی‏ اکسیدکربن دریکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه شبیه سازی فرازآوری با گاز در دو چاه نفتی جریانی و غیرجریانی یکی از مخازن جنوب ایران و تخمین نرخ جریان تولیدی آنها بعد از گذشت ده سال به وسیله نرم افزار PIPESIM
مقایسه شبیه سازی فرازآوری با گاز در دو چاه نفتی جریانی و غیرجریانی یکی از مخازن جنوب ایران و تخمین نرخ جریان تولیدی آنها بعد از گذشت ده سال به وسیله نرم افزار PIPESIM
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار فرآیند تزریق آب بر بازیافت مخازن گاز‏-میعانی دارای آبده
بررسی آثار فرآیند تزریق آب بر بازیافت مخازن گاز‏-میعانی دارای آبده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیندهای نفتی
فرآیندهای نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

سیستم های اندازه گیری جریان بر اساس اختلاف فشار
سیستم های اندازه گیری جریان بر اساس اختلاف فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی مواد رادیواکتیو طبیعی در صنایع نفت و گاز
معرفی مواد رادیواکتیو طبیعی در صنایع نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین مشترک مرزی و میادین مشترک با محدوده شهری، جزایر و خطوط ساحلی با استفاده از روش ها و فنآوری های نوین حفاری با نگرش پدافند غیرعامل1
توسعه میادین مشترک مرزی و میادین مشترک با محدوده شهری، جزایر و خطوط ساحلی با استفاده از روش ها و فنآوری های نوین حفاری با نگرش پدافند غیرعامل1
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی طول عمر پمپ های الکتریکی شناور نصب شده در چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب؛
بررسی طول عمر پمپ های الکتریکی شناور نصب شده در چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب؛
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پویایی های عوامل مؤثر بر سقف تولید1 نفت خام ایران با استفاده از رویکردی سیستمی
بررسی پویایی های عوامل مؤثر بر سقف تولید1 نفت خام ایران با استفاده از رویکردی سیستمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر هرمز قلاوند؛ مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
مصاحبه اختصاصی اکتشاف و تولید با دکتر هرمز قلاوند؛ مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخچه و فعالیت‌های ماهنامه اکتشاف و تولید
مروری بر تاریخچه و فعالیت‌های ماهنامه اکتشاف و تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ارتقاء بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران
ضرورت ارتقاء بهره‌وری در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1392, Number 99 (2013-11)


نقش تکتونیک در تشکیل پوش‌‌سنگ میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی
نقش تکتونیک در تشکیل پوش‌‌سنگ میادین نفتی کرنج، پرنج و پارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه سازند کژدمی به عنوان سنگ منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و ژئوشیمیایی
مطالعه سازند کژدمی به عنوان سنگ منشاء احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و ژئوشیمیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موقعیت تکتونیکی-رسوبی نهشته‌‌های آلبین در برش‌‌های سطحی کوه‌‌های گنو، انگورو و خمیر(ناحیه بندرعباس)
موقعیت تکتونیکی-رسوبی نهشته‌‌های آلبین در برش‌‌های سطحی کوه‌‌های گنو، انگورو و خمیر(ناحیه بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تغییر ترشوندگی بر میزان ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در دما و فشار بالا
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تغییر ترشوندگی بر میزان ذخیره‌سازی دی‌اکسید‌کربن در دما و فشار بالا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تصحیحات محیطی و اثر گل‌‌های روغنی روی نمودارهای پتروفیزیکی (چگالی و نوترون) مخازن نفتی بنگستان جنوب ایران
بررسی تصحیحات محیطی و اثر گل‌‌های روغنی روی نمودارهای پتروفیزیکی (چگالی و نوترون) مخازن نفتی بنگستان جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش‌‌های مشاهده‌‌ای سیلاب‌‌زنی با پلیمر در مسیر بسته با استفاده از میکرومدل شیشه‌‌ای
آزمایش‌‌های مشاهده‌‌ای سیلاب‌‌زنی با پلیمر در مسیر بسته با استفاده از میکرومدل شیشه‌‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌‌های عددی نوین جهت شبیه‌‌سازی عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف‌‌دار
روش‌‌های عددی نوین جهت شبیه‌‌سازی عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن شکاف‌‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی علل ضعف مدیریت HSE پیمانکاران در شرکت ملی نفت ایران
بررسی علل ضعف مدیریت HSE پیمانکاران در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوی مناسب توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وگاز ایران
ارائه الگوی مناسب توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وگاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌‌های فراروی چین در تحقق برنامه‌‌های تولید از گازهای رسی (شیل‌‌های گازی)
چالش‌‌های فراروی چین در تحقق برنامه‌‌های تولید از گازهای رسی (شیل‌‌های گازی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب گازهای رسی (شیل‌‌های گازی) و آغاز عصر طلایی صنعت گاز‌‌طبیعی؛ رویکرد ژئوپلتیک
انقلاب گازهای رسی (شیل‌‌های گازی) و آغاز عصر طلایی صنعت گاز‌‌طبیعی؛ رویکرد ژئوپلتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی اجرای روش‌های ازدیاد برداشت در ایران
آسیب‌شناسی اجرای روش‌های ازدیاد برداشت در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توجه به الزامات بخش تحقیقات و چرخه عمر فن آوری در مدیریت پژوهش و فن‌آوری
ضرورت توجه به الزامات بخش تحقیقات و چرخه عمر فن آوری در مدیریت پژوهش و فن‌آوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌‌شناسی فعالیت‌‌های پژوهشی در صنایع بالادستی نفت و گاز
آسیب‌‌شناسی فعالیت‌‌های پژوهشی در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طلیعۀ حضور شرکت ملی نفت ایران در فضای تجاری و بین المللی؛ صدور پروانه بهره‌‌برداری موقت برای 29 میدان نفتی کشور
طلیعۀ حضور شرکت ملی نفت ایران در فضای تجاری و بین المللی؛ صدور پروانه بهره‌‌برداری موقت برای 29 میدان نفتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آغاز سال نو؛ افق های حماسه آفرینی صنعت نفت کشور
آغاز سال نو؛ افق های حماسه آفرینی صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 98 (2013-2)


مطالعه محیط رسوبی سازند کنگان در چا ه های- A و B میدان پار س جنوبی برمبنای رخساره های سنگی
مطالعه محیط رسوبی سازند کنگان در چا ه های- A و B میدان پار س جنوبی برمبنای رخساره های سنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت فضای متخلخل سه بعدی سنگ از تصاویر دوبعدی و با استفاده از آمار چند نقطه ای
ساخت فضای متخلخل سه بعدی سنگ از تصاویر دوبعدی و با استفاده از آمار چند نقطه ای
| [Abstract-FA] | [XML] |

کنترل صحت داد ه های یک مخرن گاز-میعانی در جنوب ایران به کمک تغییرات ثابت تعادلی(Ki) و نتایج آزمایش های CVD و CCE
کنترل صحت داد ه های یک مخرن گاز-میعانی در جنوب ایران به کمک تغییرات ثابت تعادلی(Ki) و نتایج آزمایش های CVD و CCE
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه تراوایی در چاه های فاقد مغزه با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی
محاسبه تراوایی در چاه های فاقد مغزه با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی هیدرولیکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیال حفاری از نظر میزان هرزروی در یکی از میادین نفتی ایران
بهینه سازی سیال حفاری از نظر میزان هرزروی در یکی از میادین نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی، طراحی و بهینه سازی عملکرد پمپ الکتر کیی شناور(ESP) نصب شده در کیی از چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شبیه سازی، طراحی و بهینه سازی عملکرد پمپ الکتر کیی شناور(ESP) نصب شده در کیی از چاه های شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان ذخیره سازی دی اکسیدکربن در حوزه دریای خزر
بررسی امکان ذخیره سازی دی اکسیدکربن در حوزه دریای خزر
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری جریان سیال با استفاده از امواج التراسونیک
اندازه گیری جریان سیال با استفاده از امواج التراسونیک
| [PDF-FA] | [XML] |

رو یکرد اتحادیه اروپا در قبال ذخایر نفت خام و گاز طبیعی آسیای میانه و قفقاز؛ فرصت ها و چالش های پیش روی ایران
رو یکرد اتحادیه اروپا در قبال ذخایر نفت خام و گاز طبیعی آسیای میانه و قفقاز؛ فرصت ها و چالش های پیش روی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش نشست فنی-تخصصی ارزیابی برنام ههای ازدیاد برداشت و بسته جامع صیانت از مخازن نفت و گاز کشور
گزارش نشست فنی-تخصصی ارزیابی برنام ههای ازدیاد برداشت و بسته جامع صیانت از مخازن نفت و گاز کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد شرکت نفت فلات قاره ایران
ضرورت به کارگیری روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفتی و راهبرد شرکت نفت فلات قاره ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان
نقش میادین فراساحل در عرضه نفت و گاز جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

زمینه ها و دلایل تغییرات عمده در اهداف تولید نف تخام عراق
زمینه ها و دلایل تغییرات عمده در اهداف تولید نف تخام عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایام الله بهمن 57 و طلیعه افتخارات صنعت نفت کشور؛راه طی شده و افق پیش رو
ایام الله بهمن 57 و طلیعه افتخارات صنعت نفت کشور؛راه طی شده و افق پیش رو
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح های مهر ماندگار شرکت ملی نفت؛ نماد استمرار پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
طرح های مهر ماندگار شرکت ملی نفت؛ نماد استمرار پیشرفت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 97 (2012-12)


وارون سازی پیش از برانبارش بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان
وارون سازی پیش از برانبارش بر روی مخزن ماسه سنگی غار در میدان هندیجان
| [PDF-FA] | [XML] |

محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندنیور(سیلیورین) در برش مرجع, شرق ایران مرکزی
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازندنیور(سیلیورین) در برش مرجع, شرق ایران مرکزی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر دوغاب سیمان مناسب به منظور مقابله با پدیده نفوذ گاز در میادین گازی شرق ایران
بررسی تاثیر دوغاب سیمان مناسب به منظور مقابله با پدیده نفوذ گاز در میادین گازی شرق ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بسط معادله موازنه مواد برای مخازن نفتی تراکم پذیر زیر اشباع با درنظر گرفتن اثر تراکم پذیری هم دما
بسط معادله موازنه مواد برای مخازن نفتی تراکم پذیر زیر اشباع با درنظر گرفتن اثر تراکم پذیری هم دما
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل درخت خطا در یک واحد تقویت فشار گاز
کاربرد تحلیل درخت خطا در یک واحد تقویت فشار گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی بازیافت ثانویه نفت به کمک تزریق متناوب آب و گاز امتزاج ناپذیر در یکی از مخازن نفتی ایران
امکان سنجی بازیافت ثانویه نفت به کمک تزریق متناوب آب و گاز امتزاج ناپذیر در یکی از مخازن نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند نفتی
فرآیند نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی شرکت های برتر نفتی جهان؛ شرکت استاندارد اویل
معرفی شرکت های برتر نفتی جهان؛ شرکت استاندارد اویل
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تخمین ذخایر و مقایسه دیدگاه های طبقه بندی منابع هیدروکربوری
فرآیند تخمین ذخایر و مقایسه دیدگاه های طبقه بندی منابع هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه دکتر محبوبی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر: معرفی اهداف راه اندازی
مصاحبه دکتر محبوبی رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر: معرفی اهداف راه اندازی
| [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند تولید نرم افزارهای تخصصی در حوزه بالادستی مهندسی صنعت نفت
فرآیند تولید نرم افزارهای تخصصی در حوزه بالادستی مهندسی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحلیل برنامه و عملکرد تولید نفت خام ایران در دهه 1350 خورشیدی
بررسی تحلیل برنامه و عملکرد تولید نفت خام ایران در دهه 1350 خورشیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آماری فوران چاه های نفت و گاز در فراساحل
بررسی آماری فوران چاه های نفت و گاز در فراساحل
| [PDF-FA] | [XML] |

مهار فوران گاز در میدان ابوذر
مهار فوران گاز در میدان ابوذر
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل فنی علل وقوع فوران و آتش سوزی در چاه-76میدان بی بی حکیمه
تحلیل فنی علل وقوع فوران و آتش سوزی در چاه-76میدان بی بی حکیمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری های نوین و به کارگیری روش های علمی روزآمد؛ حلقه اصلی زنجیره بهینه سازی صنعت حفاری کشور
فن آوری های نوین و به کارگیری روش های علمی روزآمد؛ حلقه اصلی زنجیره بهینه سازی صنعت حفاری کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

محوریت دانش و مردم در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران
محوریت دانش و مردم در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 96 (2012-12)


براورد عمیق بهینه مغارهای نمکی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های عددی هوشمند
براورد عمیق بهینه مغارهای نمکی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های عددی هوشمند
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از عمل گرهای پردازش سیگنال در بهبود جدایش تخلخل حفره ای از سایر تخلخل ها
استفاده از عمل گرهای پردازش سیگنال در بهبود جدایش تخلخل حفره ای از سایر تخلخل ها
| [PDF-FA] | [XML] |

حساسیت سنجی دقت شبکه های عصبی مصنوعی به کمیت داده های ورودی و مقایسه آن با پیش بینی های ANFTSدر ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی
حساسیت سنجی دقت شبکه های عصبی مصنوعی به کمیت داده های ورودی و مقایسه آن با پیش بینی های ANFTSدر ساخت نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آسیب وارده به سازند در اثر انسداد فاز آبی در مخازن گازی
بررسی آسیب وارده به سازند در اثر انسداد فاز آبی در مخازن گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی توزیع نفوذپذیری در یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از روش های زمین آماری
شبیه سازی توزیع نفوذپذیری در یکی از مخازن نفتی ایران با استفاده از روش های زمین آماری
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی انواع روش های فرازآوری مصنوعی
معرفی انواع روش های فرازآوری مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
فراخوان ارسال مقالات تخصصی و سرفصل های ویژه در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

ساخت و بومی سازی بازدارنده سینتیکی تشکیل هیدرات و ارزیابی میدانی در خط لوله میدان تنگ بیجار
ساخت و بومی سازی بازدارنده سینتیکی تشکیل هیدرات و ارزیابی میدانی در خط لوله میدان تنگ بیجار
| [PDF-FA] | [XML] |

تجمع مایعات و روش های مایع زدایی در چاه های گاز-میعانی
تجمع مایعات و روش های مایع زدایی در چاه های گاز-میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

قراردادهای خدمات یکپارچه حفاری, رویکردی متفاوت جهت بهبودکارایی
قراردادهای خدمات یکپارچه حفاری, رویکردی متفاوت جهت بهبودکارایی
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بازدید هیات تحریریه نشریه اکتشاف و تولید از جزیره خارگ
گزارش بازدید هیات تحریریه نشریه اکتشاف و تولید از جزیره خارگ
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قابلیت های نرم افزار بومی PVT Pro درپیش بینی خواص سیالات مخازن هیدروکربنی
بررسی قابلیت های نرم افزار بومی PVT Pro درپیش بینی خواص سیالات مخازن هیدروکربنی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی نرم افزار شبیه سازی مخزن شرکت سعودی آرامکو با نام گیگاپاورز
معرفی نرم افزار شبیه سازی مخزن شرکت سعودی آرامکو با نام گیگاپاورز
| [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت تولید نر م افزارهای داخلی و معرفی چند نر م افزار تولید شده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ضرورت تولید نر م افزارهای داخلی و معرفی چند نر م افزار تولید شده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازهای متداول مخزن در ایران؛ نقاط قوت و ضعف
شبیه سازهای متداول مخزن در ایران؛ نقاط قوت و ضعف
| [PDF-FA] | [XML] |

تجار ی سازی؛ نقطه عطف دستاوردهای فناوری در صنعت نفت
تجار ی سازی؛ نقطه عطف دستاوردهای فناوری در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

شکوه مشارکت ملی در توسعه میادین نفت و گاز با اوراق سلف نفتی
شکوه مشارکت ملی در توسعه میادین نفت و گاز با اوراق سلف نفتی
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
معرفی و شبیه سازی تلمبه های درون چاهی نصب شده در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [XML] |

Volume 1391, Number 95 (2012-11)


بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت سدیم‌کلراید بر پایدارسازی سازندهای شیلی با استفاده از تبادل کاتیونی با یون پتاسیم
بررسی تأثیر غلظت‌های متفاوت سدیم‌کلراید بر پایدارسازی سازندهای شیلی با استفاده از تبادل کاتیونی با یون پتاسیم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تضعیف نوفه زمین‌غلت در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد تطبیقی
تضعیف نوفه زمین‌غلت در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از روش تجزیه مقدار منفرد تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تحلیل حساسیت به زمان شروع تزریق و مکان چاه‌های تزریقی در عملیات تزریق ماده فعال‌کننده سطحی
بررسی و تحلیل حساسیت به زمان شروع تزریق و مکان چاه‌های تزریقی در عملیات تزریق ماده فعال‌کننده سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش پیشنهادی برای بهینه‌سازی تولید در میدان پارس‌ جنوبی همراه با آنالیز گره‌ای و استفاده ازتکنولوژی چاه‌های چندشاخه‌‌ای
روش پیشنهادی برای بهینه‌سازی تولید در میدان پارس‌ جنوبی همراه با آنالیز گره‌ای و استفاده ازتکنولوژی چاه‌های چندشاخه‌‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممانعت از انسداد ستون چاه ناشی از رسوب آسفالتین از طریق کنترل سایز چوک
ممانعت از انسداد ستون چاه ناشی از رسوب آسفالتین از طریق کنترل سایز چوک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌ موردی افت شدید بهره‌دهی در مخازن کربناته گاز میعانی
مطالعه‌ موردی افت شدید بهره‌دهی در مخازن کربناته گاز میعانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عملیات لرزه نگاری سه بعدی در خشکی
عملیات لرزه نگاری سه بعدی در خشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای حفاری روزانه
بررسی حقوق و تعهدات کارفرما و پیمانکار در قراردادهای حفاری روزانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار هیات تحریریه ماهنامه فنی- تخصصی اکتشاف و تولید از مدیریت اکتشاف
دیدار هیات تحریریه ماهنامه فنی- تخصصی اکتشاف و تولید از مدیریت اکتشاف
| [PDF-FA] | [XML] |

فناوری لایه‌شکافی اسیدی، روشی نوین جهت انگیزش و بهبود تولید از مخازن کربناته
فناوری لایه‌شکافی اسیدی، روشی نوین جهت انگیزش و بهبود تولید از مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری نسل جدید پمپ‌های میله‌ای- مکشی در ایران
به‌کارگیری نسل جدید پمپ‌های میله‌ای- مکشی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات صورت‌گرفته جهت توسعه شیل‌های گازی در ایران و جهان
اقدامات صورت‌گرفته جهت توسعه شیل‌های گازی در ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات کلیدی در برنامه ریزی توان تولید نفت خام کشور/مصاحبه با دکتر رامین روغنیان، رئیس اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ملاحظات کلیدی در برنامه ریزی توان تولید نفت خام کشور/مصاحبه با دکتر رامین روغنیان، رئیس اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر حضور شرکت های آمریکایی در توسعه در توسعه منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر
تحلیلی بر حضور شرکت های آمریکایی در توسعه در توسعه منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای خزر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت نگاه نظام مند به بهره برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور
ضرورت نگاه نظام مند به بهره برداری از ذخایر هیدروکربنی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایجاد نهضت تولید علم در صنعت نفت گامی مهم در تحقق اقتصاد پیشرفتۀ ایران
ایجاد نهضت تولید علم در صنعت نفت گامی مهم در تحقق اقتصاد پیشرفتۀ ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 94 (2012-11)


پیش‌بینی مدت زمان مانده‌یابی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
پیش‌بینی مدت زمان مانده‌یابی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [XML] |

آشکار‌سازی نواحی گازدار با استفاده ازروش تبدیل زمان- فرکانس محلی
آشکار‌سازی نواحی گازدار با استفاده ازروش تبدیل زمان- فرکانس محلی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه و ارزیابی تزریق پیوسته آب و گاز1 و تزریق متناوب آب و گاز2 و مقایسه آن با تزریق گاز در یکی از مخازن نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مطالعه و ارزیابی تزریق پیوسته آب و گاز1 و تزریق متناوب آب و گاز2 و مقایسه آن با تزریق گاز در یکی از مخازن نفتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

ساخت مدل استاتیک و دینامیک یکی از میادین نفتی خلیج فارس
ساخت مدل استاتیک و دینامیک یکی از میادین نفتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه و شبیه‌سازی پتانسیل تزریق دی‌اکسیدکربن در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار ایران
مطالعه و شبیه‌سازی پتانسیل تزریق دی‌اکسیدکربن در یکی از مخازن نفتی شکاف‌دار ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

پیش‌بینی سرعت‌های برشی و تراکمی با استفاده از سیستم‌های هوشمند
پیش‌بینی سرعت‌های برشی و تراکمی با استفاده از سیستم‌های هوشمند
| [Abstract-FA] | [XML] |

عملیات انگیزش چاه‌های نفت و گاز به وسیله حلال زایلن؛ بررسی اثرات زیست‌محیطی و ارائه جایگزین
عملیات انگیزش چاه‌های نفت و گاز به وسیله حلال زایلن؛ بررسی اثرات زیست‌محیطی و ارائه جایگزین
| [Abstract-FA] | [XML] |

روش نوین سنجش مبادلات نفتی
روش نوین سنجش مبادلات نفتی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی شتاب الک‌های حفاری برای بهبود جداسازی خرده‌های حفاری
بهینه‌سازی شتاب الک‌های حفاری برای بهبود جداسازی خرده‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [XML] |

روندهای نوظهور و چشم‌انداز در حال تغییر بازار انرژی جهان
روندهای نوظهور و چشم‌انداز در حال تغییر بازار انرژی جهان
| [Abstract-FA] | [XML] |

ضرورت‌های مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان (غرب کارون)
ضرورت‌های مطالعه یکپارچه حوضه رسوبی دشت آبادان (غرب کارون)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی پتانسیل افزایش تولید در میادین نفتی جنوب غرب ایران
بررسی پتانسیل افزایش تولید در میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی واقع‌بینانه ظرفیت تولید نفت خام عربستان سعودی در افق 2020
بررسی واقع‌بینانه ظرفیت تولید نفت خام عربستان سعودی در افق 2020
| [Abstract-FA] | [XML] |

اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد راه برون‌رفت از چالش‌های صنعت نفت
اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد راه برون‌رفت از چالش‌های صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [XML] |

پایداری در توسعه تولید نفت و گاز از جاده HSE می‌گذرد
پایداری در توسعه تولید نفت و گاز از جاده HSE می‌گذرد
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 93 (2012-11)


تعیین ضرایب سیمان شدگی(m) سازندهای مخزنی ایلام و سروک، با استفاده از روابط تجربی مختلف، برای محاسبۀ اشباع آب در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
تعیین ضرایب سیمان شدگی(m) سازندهای مخزنی ایلام و سروک، با استفاده از روابط تجربی مختلف، برای محاسبۀ اشباع آب در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیچیدگی های ساختاری و پتانسیل هیدروکربوری زون ایذه، کمربند چین خورده- تراست شدۀ زاگرس
پیچیدگی های ساختاری و پتانسیل هیدروکربوری زون ایذه، کمربند چین خورده- تراست شدۀ زاگرس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی انواع روش های مشبک کاری و تأثیر گلولۀ انتخابی در بهره دهی چاه های یکی از میادین جنوبی ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز SPAN
بررسی انواع روش های مشبک کاری و تأثیر گلولۀ انتخابی در بهره دهی چاه های یکی از میادین جنوبی ایران با استفاده از نرم افزار شبیه ساز SPAN
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شاخص بهره دهی و چگونگی استفاده از آن در مخازن گازی
شاخص بهره دهی و چگونگی استفاده از آن در مخازن گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آثار تزریق گاز بر خصوصیات سیال مخزن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
بررسی آثار تزریق گاز بر خصوصیات سیال مخزن در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن بر روند تولید مخزن آسماری میدان مارون
تأثیر خاصیت ترشوندگی سنگ مخزن بر روند تولید مخزن آسماری میدان مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حداقل سازی پسماند در عملیات تولید و تعمیرات چاه های نفت و گاز
حداقل سازی پسماند در عملیات تولید و تعمیرات چاه های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قراردادهای توسعه و تولید میادین نفت عراق نمونۀ موردی میدان بدرا
بررسی قراردادهای توسعه و تولید میادین نفت عراق نمونۀ موردی میدان بدرا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعۀ فنّاوری در صنایع بالادستی نفت و گاز
توسعۀ فنّاوری در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیرساخت دادۀ مکانی یک ضرورت، یک نیاز
زیرساخت دادۀ مکانی یک ضرورت، یک نیاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرکز نمایش سه بعدی, واقعیت مجازی
مرکز نمایش سه بعدی, واقعیت مجازی
| [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای مدیریت اکتشاف در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و آموزش
دستاوردهای مدیریت اکتشاف در استقرار سیستم مدیریت کیفیت و آموزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین استاندارد تهیۀ نقشه های زمین شناسی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
تدوین استاندارد تهیۀ نقشه های زمین شناسی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تاریخچۀ اکتشافات هیدروکربوری در ایران
مروری بر تاریخچۀ اکتشافات هیدروکربوری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات راهبردی توسعه بخش اکتشاف منابع هیدروکربوری کشور
ملاحظات راهبردی توسعه بخش اکتشاف منابع هیدروکربوری کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نفت، خط مقدم مقاومت و ایثار در دفاع مقدس
نفت، خط مقدم مقاومت و ایثار در دفاع مقدس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 92 (2012-11)


تخمین شکستگی های مخازن با استفاده از نشانگرهای امواج لرزه ای و داده های نگارۀ چاه
تخمین شکستگی های مخازن با استفاده از نشانگرهای امواج لرزه ای و داده های نگارۀ چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر عوامل محیطی بر مدل رفتاری مغارهای نمکی برای ذخیره  سازی مواد هیدروکربنی
تأثیر عوامل محیطی بر مدل رفتاری مغارهای نمکی برای ذخیره  سازی مواد هیدروکربنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گیر لوله های حفاری با استفاده از شبکۀ عصبی در چاه های یکی از میادین نفت فلات قاره ایران
پیش بینی گیر لوله های حفاری با استفاده از شبکۀ عصبی در چاه های یکی از میادین نفت فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی جریان همرفت در یک میکرومدل شکافدار برای مخازن نفتی ترکدار
شبیه سازی جریان همرفت در یک میکرومدل شکافدار برای مخازن نفتی ترکدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی فرازآوری مصنوعی، به وسیلۀ نرم افزار PIPE SIM در یکی ازچاه های مخازن جنوب غرب ایران
شبیه سازی فرازآوری مصنوعی، به وسیلۀ نرم افزار PIPE SIM در یکی ازچاه های مخازن جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشکارسازی و شناسایی شکاف ها در مخزن با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
آشکارسازی و شناسایی شکاف ها در مخزن با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی شرکت‌های برتر نفتی جهان شرکت رویال‌داچ‌شل
معرفی شرکت‌های برتر نفتی جهان شرکت رویال‌داچ‌شل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأمین انرژی فرایند نمک زدایی از نفت خام با بهره گیری از استخر خورشیدی
تأمین انرژی فرایند نمک زدایی از نفت خام با بهره گیری از استخر خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تکاپوی عربستان و غرب برای کاهش اهمیت تنگۀ هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
تکاپوی عربستان و غرب برای کاهش اهمیت تنگۀ هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی درآمد شرکت های تابعۀ وزارت نفت در قانون بودجۀ سال 1391 و مقایسه آن با بودجۀ سال 1390
بررسی درآمد شرکت های تابعۀ وزارت نفت در قانون بودجۀ سال 1391 و مقایسه آن با بودجۀ سال 1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به سامانۀ‌ دیسپچینگ نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
نگاهی به سامانۀ‌ دیسپچینگ نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی معماری سازمانی شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه کارشناسان منابع انسانی
ارزیابی معماری سازمانی شرکت ملی نفت ایران از دیدگاه کارشناسان منابع انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت موجود و راهبردهای آتی حوزه منابع انسانی در شرکت های بین المللی نفت
بررسی وضعیت موجود و راهبردهای آتی حوزه منابع انسانی در شرکت های بین المللی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تطبیقی ابزارهای توسعۀ منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیشرو
بررسی تطبیقی ابزارهای توسعۀ منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های پیشرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر چالش ‌ها و راه کارهای جذب و نگه داشت سرمایه ‌های انسانی در شرکت ملی نفت ایران
مروری بر چالش ‌ها و راه کارهای جذب و نگه داشت سرمایه ‌های انسانی در شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه و پویایی منابع انسانی، تحقق افق 1404 صنعت نفت
توسعه و پویایی منابع انسانی، تحقق افق 1404 صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران
نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران نیروی انسانی؛ سرمایۀ واقعی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 91 (2012-11)


استفاده از زمین‌آمار چند نقطه‌ای در مدل‌سازی سه بعدی شکستگی‌ها در مخازن کربناته
استفاده از زمین‌آمار چند نقطه‌ای در مدل‌سازی سه بعدی شکستگی‌ها در مخازن کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش مومنت جهت به دست آوردن رسانایی و شعاع کره مدفون
استفاده از روش مومنت جهت به دست آوردن رسانایی و شعاع کره مدفون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی دو‌بعدی رسوب نمک‌های معدنی در نواحی اطراف دیواره چاه در یک مخزن گازی
شبیه‌سازی دو‌بعدی رسوب نمک‌های معدنی در نواحی اطراف دیواره چاه در یک مخزن گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پ‍‍‍یش بینی خصوصیات PVT نفت خام براساس اجزای مولکولی تشکیل دهندۀ سیال مخزن
پ‍‍‍یش بینی خصوصیات PVT نفت خام براساس اجزای مولکولی تشکیل دهندۀ سیال مخزن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیلاب‌زنی با مواد فعال‌کنندۀ سطحی
سیلاب‌زنی با مواد فعال‌کنندۀ سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی روش های متداول ازدیاد برداشت در میدان مشترک گاز میعانی پارس جنوبی
امکان سنجی روش های متداول ازدیاد برداشت در میدان مشترک گاز میعانی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش هاو مزایای اختلاط نفت خام
روش هاو مزایای اختلاط نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخازن مشترک
مدیریت مخازن مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت، تلاش جهانی برای برداشت بیشینه نفت
ازدیاد برداشت، تلاش جهانی برای برداشت بیشینه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پژوهشکده از دیادبرداشت از مخازن نفت و گاز
آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پژوهشکده از دیادبرداشت از مخازن نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه‌ با مهندس کریم زبیدی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
مصاحبه‌ با مهندس کریم زبیدی، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تفکیک جایگاه مالکیت مخازن از مدیریت تولید در تولید صیانتی از مخازن
نقش تفکیک جایگاه مالکیت مخازن از مدیریت تولید در تولید صیانتی از مخازن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت در صنعت نفت ایران
ازدیاد برداشت در صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از ذخایر هیدروکربوری و تولید بهینه از میادین نفت و گاز کشور
صیانت از ذخایر هیدروکربوری و تولید بهینه از میادین نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ازدیاد برداشت؛چالش ها، فرصت ها و ضرورت ها
ازدیاد برداشت؛چالش ها، فرصت ها و ضرورت ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 90 (2012-4)


نهشته‌های توفانی و کاربرد آنها در جدایش دسته‌های رخساره‌ای سکانس‌های رسوبی کربناته
نهشته‌های توفانی و کاربرد آنها در جدایش دسته‌های رخساره‌ای سکانس‌های رسوبی کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند ایلام در یکی از میادین ناحیه دشت آبادان
بررسی رخساره‌ها و تفسیر محیط رسوبی سازند ایلام در یکی از میادین ناحیه دشت آبادان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز رفتار فشاری کشتن یک چاه در حال حفاری به روش روانکاری1 در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
آنالیز رفتار فشاری کشتن یک چاه در حال حفاری به روش روانکاری1 در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پارامترهای موثر در ارتعاشات محوری رشته درون‌چاهی جهت بهینه‌سازی حفاری چاه
بررسی پارامترهای موثر در ارتعاشات محوری رشته درون‌چاهی جهت بهینه‌سازی حفاری چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پارامترهای سیال مخزن گاز میعانی بر ضریب پوسته
بررسی تاثیر پارامترهای سیال مخزن گاز میعانی بر ضریب پوسته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش تولید با بکارگیری روش‌های پیشرفته بهینه سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز در میادین فراساحلی
افزایش تولید با بکارگیری روش‌های پیشرفته بهینه سازی سیستم فرازآوری مصنوعی با گاز در میادین فراساحلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوه‌های پیشنهادی مناسب برای خصوصی‌سازی شرکت‌های حفاری
شیوه‌های پیشنهادی مناسب برای خصوصی‌سازی شرکت‌های حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربــرد تجهــیزات انــدازه‌گیــری در بهبــود عــملـیات حفـاری
کاربــرد تجهــیزات انــدازه‌گیــری در بهبــود عــملـیات حفـاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند مخارج چاه‌های حفر شده در ایالات متحده آمریکا طی دوره 1960 تا 2008
بررسی روند مخارج چاه‌های حفر شده در ایالات متحده آمریکا طی دوره 1960 تا 2008
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی، تبیین و ارزیابی مدل سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت
طراحی، تبیین و ارزیابی مدل سازمان یادگیرنده در شرکت مهندسی و توسعه نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در نحوه‌ی مدیریت پروژه‌های توسعه‌ی میادین مشترک
لزوم بازنگری در نحوه‌ی مدیریت پروژه‌های توسعه‌ی میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملاحظات و راهبردهای کلیدی عراق در واگذاری بلوک های اکتشافی
ملاحظات و راهبردهای کلیدی عراق در واگذاری بلوک های اکتشافی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی بر روند تعاملات دو کشور ایران و عراق در بهره‌برداری از منابع مشترک مرزی
نگاهی بر روند تعاملات دو کشور ایران و عراق در بهره‌برداری از منابع مشترک مرزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت تولید از مخازن مشترک
مدیریت تولید از مخازن مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت استراتژیک و یکپارچه برداشت از مخازن مشترک نفت و گاز
مدیریت استراتژیک و یکپارچه برداشت از مخازن مشترک نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از میادین مشترک نفت و گاز ایران
صیانت از میادین مشترک نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصتِ فرصت آفرینی از میادین مشترک
فرصتِ فرصت آفرینی از میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 89 (2012-5)


انتخاب نمودارهای بهینه در پیش بینی اشباع و تخلخل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
انتخاب نمودارهای بهینه در پیش بینی اشباع و تخلخل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تبدیلcurveletدر تضعیف نوفه های زمین غلت در داده های لرزه ای
استفاده از تبدیلcurveletدر تضعیف نوفه های زمین غلت در داده های لرزه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ موثر دی اکسیدکربن (co2) در محیط متخلخل
اندازه گیری آزمایشگاهی ضریب نفوذ موثر دی اکسیدکربن (co2) در محیط متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برسی آثار تزریق گاز بر نحوه تولید و عملکرد مخازن یکی از میادین جنوب غرب ایران
برسی آثار تزریق گاز بر نحوه تولید و عملکرد مخازن یکی از میادین جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش ساخت مدل ژئومکانیکی و کاربرد آن در پیش بینی و ممانعت از مشکلات ناشی از پایداری دیواره چاه در یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
روش ساخت مدل ژئومکانیکی و کاربرد آن در پیش بینی و ممانعت از مشکلات ناشی از پایداری دیواره چاه در یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تغییرات شاخص بهره دهی و راهکارهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین جنوب غربی ایران
بررسی تغییرات شاخص بهره دهی و راهکارهای بهینه سازی تولید در یکی از میادین جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خودکفایی در صنعت مشبک های کامپوزیتی در صنعت نفت
خودکفایی در صنعت مشبک های کامپوزیتی در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحریک صوتی؛ یک روش جدید در تمیزسازی ته چاه
تحریک صوتی؛ یک روش جدید در تمیزسازی ته چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پوشش های مایع پلی یورتان 100%جامد, انتخاب ارجح در محافظت از خطوط لوله فلزی
پوشش های مایع پلی یورتان 100%جامد, انتخاب ارجح در محافظت از خطوط لوله فلزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های پیش رو و مزایای استفاده از قابلیت های مدیریت دانش محور در صنعت انرژی
چالش های پیش رو و مزایای استفاده از قابلیت های مدیریت دانش محور در صنعت انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیل گاز منبع انرژی آینده: اکتشاف و ارزیابی
شیل گاز منبع انرژی آینده: اکتشاف و ارزیابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت به هنگام داده در حوزه بالادستی صنعت نفت
مدیریت به هنگام داده در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیرساخت های لازم برای رونق تولیدات داخلی تجهیزات صنعت نفت
زیرساخت های لازم برای رونق تولیدات داخلی تجهیزات صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سهم تولید ملی, کار و سرمایه ایرانی از اکتشاف تا تولید نفت خام در کشور
سهم تولید ملی, کار و سرمایه ایرانی از اکتشاف تا تولید نفت خام در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه ساخت داخل در صنعت نفت گذشته,حال,آینده
توسعه ساخت داخل در صنعت نفت گذشته,حال,آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی دانش پایه, الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
الگوی دانش پایه, الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذار موفق صنعت نفت ایران به سوی خود کفایی
گذار موفق صنعت نفت ایران به سوی خود کفایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1391, Number 88 (2012-4)


اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تخلخل نگار NMR از نشانگرهای لرزه‌ای با استفاده از رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در میدان گازی پارس جنوبی
تخمین تخلخل نگار NMR از نشانگرهای لرزه‌ای با استفاده از رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پتروگرافی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های پرمین پیشین (سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
پتروگرافی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری نهشته‌های پرمین پیشین (سازند فراقان) در میدان گلشن واقع در خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مشبک کاری چاه با استفاده از نرم افزارشبیه ساز دریکی از میادین نفتی جنوب ایران
طراحی مشبک کاری چاه با استفاده از نرم افزارشبیه ساز دریکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب بهترین روش فرازآوری مصنوعی برای یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
انتخاب بهترین روش فرازآوری مصنوعی برای یکی از میادین نفتی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی شناخت اثر گاز در سازندهای کربناته با استفاده از نمودار قطرسنج در دو میدان نفتی ایران
مطالعه موردی شناخت اثر گاز در سازندهای کربناته با استفاده از نمودار قطرسنج در دو میدان نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی آزمایشگاهی فرآیند همرفت در یک میکرومدل شکافدار
مطالعه ی آزمایشگاهی فرآیند همرفت در یک میکرومدل شکافدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ساخت سیال سنتزی زیست‌سازگار جایگزین گازوئیل در گل حفاری پایه روغنی
ساخت سیال سنتزی زیست‌سازگار جایگزین گازوئیل در گل حفاری پایه روغنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهشگاه صنعت نفت؛ در مسیر تکامل از یک مرکز خدمات آزمایشگاهی تا مرکز توسعه و فناوری صنعت نفت
پژوهشگاه صنعت نفت؛ در مسیر تکامل از یک مرکز خدمات آزمایشگاهی تا مرکز توسعه و فناوری صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر پیشرفت های صنعت حفاری کشور در زمینه ساخت داخل
مروری بر پیشرفت های صنعت حفاری کشور در زمینه ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اقدامات شرکت نفت فلات قاره ایران در کمک به توانمندی ساخت داخل
اقدامات شرکت نفت فلات قاره ایران در کمک به توانمندی ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستاوردهای شرکت نفت مناطق مرکزی در حوزۀ بومی سازی تجهیزات صنعت نفت
دستاوردهای شرکت نفت مناطق مرکزی در حوزۀ بومی سازی تجهیزات صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پیشگام در حمایت از صنعت‌گران داخلی
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب پیشگام در حمایت از صنعت‌گران داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، حامی محصولات ساخت داخل
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت، حامی محصولات ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه های در دست اقدام برای ارتقاء ساخت داخل حوزه بالادستی صنعت نفت
برنامه های در دست اقدام برای ارتقاء ساخت داخل حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موفقیت های ساخت داخل در حوزه بالادستی صنعت نفت
موفقیت های ساخت داخل در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه صنایع تامین کننده خدمات و تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت نفت نیازمند نگرشی جامع
توسعه صنایع تامین کننده خدمات و تکنولوژیهای مورد نیاز صنعت نفت نیازمند نگرشی جامع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به ساخت داخل با تاکید بر پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه
نگاهی به ساخت داخل با تاکید بر پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش چرخه حیات فن آوری در مدیریت ساخت داخل
نقش چرخه حیات فن آوری در مدیریت ساخت داخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سال 1391 سال تلاش دو چندان در صنعت نفت کشور
سال 1391 سال تلاش دو چندان در صنعت نفت کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش بازدید رهبر معظم انقلاب از توانمندی های صنعت نفت و گاز کشور: تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار ایران
گزارش بازدید رهبر معظم انقلاب از توانمندی های صنعت نفت و گاز کشور: تبدیل نفت به منبعی برای پیشرفت و اقتدار ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جهاد خودکفایی باتوجه ویژه به ساخت داخل و حمایت از کار و سرمایه داخلی
جهاد خودکفایی باتوجه ویژه به ساخت داخل و حمایت از کار و سرمایه داخلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سال 1391 سال تاریخ ساز شرکت ملی نفت در سایه تدابیر رهبر انقلاب
سال 1391 سال تاریخ ساز شرکت ملی نفت در سایه تدابیر رهبر انقلاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام تبریک نوروزی مدیر عامل شرکت ملی نفت
پیام تبریک نوروزی مدیر عامل شرکت ملی نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

پیام نوروزی وزیر نفت به خانواده بزرگ صنعت نفت
پیام نوروزی وزیر نفت به خانواده بزرگ صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 87 (2012-3)


توصیف ویژگی های پتروگرافی انواع دولومیت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان
توصیف ویژگی های پتروگرافی انواع دولومیت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لس های شمال غرب سرخس
بررسی واگرایی و قابلیت فروریزی لس های شمال غرب سرخس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در شوئیدگی رشته حفاری در چاه شماره 2 میدان پلنگان
بررسی عوامل موثر در شوئیدگی رشته حفاری در چاه شماره 2 میدان پلنگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز اطلاعات تولید جهت تعیین علل و کنترل تولید آب در چاه های یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
آنالیز اطلاعات تولید جهت تعیین علل و کنترل تولید آب در چاه های یکی از میادین نفتی فلات قاره ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات
پیش بینی رسوب آسفالتین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار ته سازندی در حین عملیات حفاری توسط تخمین گر تطبیقی
تخمین فشار ته سازندی در حین عملیات حفاری توسط تخمین گر تطبیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش انرژی در شکل گیری قلمروهای ژئواستراتژیک جهان
بررسی نقش انرژی در شکل گیری قلمروهای ژئواستراتژیک جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از زیست فناوری در حفاری سازندهای شیلی
استفاده از زیست فناوری در حفاری سازندهای شیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر اصول حکمرانی خوب در صنعت نفت
مروری بر اصول حکمرانی خوب در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی ریسک با استفاده از روش فهرست مقدماتی مخاطرات
ارزیابی ریسک با استفاده از روش فهرست مقدماتی مخاطرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی تاسیسات جمع آوری فراورش و انتقال نفت خام
بهینه سازی طراحی تاسیسات جمع آوری فراورش و انتقال نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک در پروژه های لرزه نگاری اکتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز کشور
مدیریت ریسک در پروژه های لرزه نگاری اکتشاف و توسعه صنعت نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جمع آوری گازهای همراه سوزانده شده, صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و ذخایر طبیعی
جمع آوری گازهای همراه سوزانده شده, صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و ذخایر طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ملی شدن بهار صنعت نفت ایران
ملی شدن بهار صنعت نفت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 86 (2012-2)


بررسی راهبردهای قطر در بهره برداری حداکثری از بخش قطری میدان پارس جنوبی و ارائه راهکار برای تسریع ایران در توسعه بهینه بخش ایرانی
بررسی راهبردهای قطر در بهره برداری حداکثری از بخش قطری میدان پارس جنوبی و ارائه راهکار برای تسریع ایران در توسعه بهینه بخش ایرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بازگردانی و ذخیره سازی گاز طبیعی راهکار مدیریت عرضه و تقاضای گاز
بازگردانی و ذخیره سازی گاز طبیعی راهکار مدیریت عرضه و تقاضای گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

خودکفایی در صنعت نفت, تجلی آرمان های انقلاب اسلامی
خودکفایی در صنعت نفت, تجلی آرمان های انقلاب اسلامی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 85 (2011-12)


جدایش تخلخل حفره ای با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
جدایش تخلخل حفره ای با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جداسازی امواج بالارونده با استفاده از فیلترهای F-K- K-L و فضایی میانی
جداسازی امواج بالارونده با استفاده از فیلترهای F-K- K-L و فضایی میانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی نحوه تکمیل چاه های یک میدان به منظور افزایش تولید با استفاده از نرم افزارPROSPER
بهینه سازی نحوه تکمیل چاه های یک میدان به منظور افزایش تولید با استفاده از نرم افزارPROSPER
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مقایسه بازیافت نفت در فرآیند شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یک مخزن شکافدار زیر اشباع
بررسی و مقایسه بازیافت نفت در فرآیند شبیه سازی تزریق گاز امتزاجی و غیر امتزاجی در یک مخزن شکافدار زیر اشباع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی روش تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در یک مخزن نفت سنگین
شبیه سازی روش تزریق بخار همراه با ریزش ثقلی در یک مخزن نفت سنگین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی سیلابزنی پلیمری در یکی از مخازن نفتی ایران
شبیه سازی سیلابزنی پلیمری در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دکتر غلامرضا منوچهری : زوایای مختلف توسعه صنعت نفت ایران در حوزه بالادستی
مصاحبه با دکتر غلامرضا منوچهری : زوایای مختلف توسعه صنعت نفت ایران در حوزه بالادستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش چهارمین همایش HSE وزارت نفت
گزارش چهارمین همایش HSE وزارت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تکنولوژی لیزر برای انجام عملیات مشبک کاری
استفاده از تکنولوژی لیزر برای انجام عملیات مشبک کاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کاربردهای نانو فناوری در صنایع اکتشاف و تولید نفت و گاز
مروری بر کاربردهای نانو فناوری در صنایع اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز توسعه اقتصادی و استراتژی های جدید بخش نفت و گاز روسیه
چشم انداز توسعه اقتصادی و استراتژی های جدید بخش نفت و گاز روسیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نفت در سرنوشت منطقه منا
نقش نفت در سرنوشت منطقه منا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای بخش بالادستی در مواجهه با مشکل کمبود نیروی انسانی
راهبردهای بخش بالادستی در مواجهه با مشکل کمبود نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فناوری نوین در کنترل مسیر حفاری چاه های افقی
استفاده از فناوری نوین در کنترل مسیر حفاری چاه های افقی
| [PDF-FA] | [XML] |

سند ملی راهبرد انرژی کشور, نقشه راه صنعت نفت و گاز
سند ملی راهبرد انرژی کشور, نقشه راه صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیر دشوار توسعه صنعت نفت از شاهراه فناوری
مسیر دشوار توسعه صنعت نفت از شاهراه فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 84 (2011-11)


مدل سازی زمین آماری حجم شیل و کاربرد آن در شناخت بهتر چینه نگاری مخزنی سازند آهکی ایلام
مدل سازی زمین آماری حجم شیل و کاربرد آن در شناخت بهتر چینه نگاری مخزنی سازند آهکی ایلام
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگ شناسی میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سازند کنگان در برش های کوه دنا و سورمه در کمربند چین خورده-رانده زاگرس
سنگ شناسی میکرو فاسیس ها و محیط رسوبی سازند کنگان در برش های کوه دنا و سورمه در کمربند چین خورده-رانده زاگرس
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی ذرات در بهبود خواص سیمان چاه های نفت
بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی ذرات در بهبود خواص سیمان چاه های نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی مخزن جهت توسعه میادین: مطالعه مورد میدانی
شبیه سازی مخزن جهت توسعه میادین: مطالعه مورد میدانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین اولیه توان تولید میادین هیدروکربوری
تخمین اولیه توان تولید میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نحوه تفسیر نمودارهای چاه آزمایی در مخازنی با جریان و تولید همزمان آب و نفت
بررسی نحوه تفسیر نمودارهای چاه آزمایی در مخازنی با جریان و تولید همزمان آب و نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ذخایر هیدرات گاز طبیعی_منابع انرژی نامتعارف
ذخایر هیدرات گاز طبیعی_منابع انرژی نامتعارف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی با استفاده از امواج رادار
اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی با استفاده از امواج رادار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری کوتاه بر تاریخچه تولید نفت و نقش روش های ازدیاد برداشت در افزایش ضریب بازیافت نهایی نفت خام
مروری کوتاه بر تاریخچه تولید نفت و نقش روش های ازدیاد برداشت در افزایش ضریب بازیافت نهایی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ضریب افت تولید در میادین نفتی و گاری در حال افت ایران
بررسی ضریب افت تولید در میادین نفتی و گاری در حال افت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تغییرات هزینه تولید منابع هیدروکربوری در دهه گذشته
بررسی روند تغییرات هزینه تولید منابع هیدروکربوری در دهه گذشته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کنگره جهانی نفت به بهانه اولین سال برگزاری آن در خاورمیانه
نگاهی به کنگره جهانی نفت به بهانه اولین سال برگزاری آن در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش تولید در کوتاه مدت با به کارگیری روش های چاه محور
افزایش تولید در کوتاه مدت با به کارگیری روش های چاه محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست هم اندیشی اعضای شورای سیست گذاری و هیات تحریریه
نشست هم اندیشی اعضای شورای سیست گذاری و هیات تحریریه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت اصلی وزارت نفت افزایش تولید صیانتی نفت
اولویت اصلی وزارت نفت افزایش تولید صیانتی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای اصلی افزایش تولید و توسعه نفت و گاز چشم انداز روشن صنعت نفت ایران در طلیعه قرن پانزدهم شمسی
راهکارهای اصلی افزایش تولید و توسعه نفت و گاز چشم انداز روشن صنعت نفت ایران در طلیعه قرن پانزدهم شمسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 83 (2011-10)


اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در پروژه پردیس
بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در پروژه پردیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سرعت در سازند گچساران میدان آغازجاری و برآورد سرعت در لیتولوژی های مختلف سازند
بررسی سرعت در سازند گچساران میدان آغازجاری و برآورد سرعت در لیتولوژی های مختلف سازند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز حرکات دینامیکی ساق مته - شوک و لرزش در عملیات حفاری
آنالیز حرکات دینامیکی ساق مته - شوک و لرزش در عملیات حفاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودارهای چند فازی در ارزیابی و انتخاب سیستم های جریان سازی چندفازی
کاربرد نمودارهای چند فازی در ارزیابی و انتخاب سیستم های جریان سازی چندفازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود تخمین تخلخل با تلفیق روش های شبکه عصبی و کولوکیتد کوکریجینگ در میدان بلال
بهبود تخمین تخلخل با تلفیق روش های شبکه عصبی و کولوکیتد کوکریجینگ در میدان بلال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر افت فشار بر روی یکی از نمونه های نفتی ایران به منظور انتخاب بازدارنده مناسب
مطالعه آزمایشگاهی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر افت فشار بر روی یکی از نمونه های نفتی ایران به منظور انتخاب بازدارنده مناسب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فاوا, محور توسعه و نقش آن در ایجاد فرصت و افزایش بهره وری
فاوا, محور توسعه و نقش آن در ایجاد فرصت و افزایش بهره وری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی واکنش های حفظ امنیت انرژی
بررسی واکنش های حفظ امنیت انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

فناوری مطالعه و مدل سازی شکستگی ها در مخازن نفت و گاز(از زمین شناسی تا شبیه سازی مخزن)
فناوری مطالعه و مدل سازی شکستگی ها در مخازن نفت و گاز(از زمین شناسی تا شبیه سازی مخزن)
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فنی و اقتصادی فناوری میادین هوشمند در میادین نفت و گاز
بررسی فنی و اقتصادی فناوری میادین هوشمند در میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

نوسانات قیمت طلا و رایطه آن با بازار نفت خام
نوسانات قیمت طلا و رایطه آن با بازار نفت خام
| [PDF-FA] | [XML] |

میادین نفتی هوشمند؛ انتخاب یا الزام
میادین نفتی هوشمند؛ انتخاب یا الزام
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به وضعیت نیروی انسانی صنعت نفت؛ چالش ها و راهکارها
نگاهی به وضعیت نیروی انسانی صنعت نفت؛ چالش ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین کشف شده جدید حلقه مهم زنجیره ارزش در حوزه بالادستی صنعت نفت
توسعه میادین کشف شده جدید حلقه مهم زنجیره ارزش در حوزه بالادستی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نیروی انسانی رشد و بالندگی و پویایی
نیروی انسانی رشد و بالندگی و پویایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 82 (2011-9)


مدل سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوئیک زیرین در جنوب زاگرس و حوضه خلیج فارس
مدل سازی سیستم هیدروکربوری پالئوزوئیک زیرین در جنوب زاگرس و حوضه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین زمان مناسب تعویض مته فرسوده با استفاده از داده های عملیاتی با هدف کاهش زمان حفاری
تعیین زمان مناسب تعویض مته فرسوده با استفاده از داده های عملیاتی با هدف کاهش زمان حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ضریب سیمان شدگی و تخلخل بدست آمده از آنالیز مغزه و مقایسه آن با روابط تجربی Shellو در یکی از مخازن دولومیتی جنوب غرب ایران
بررسی رابطه ضریب سیمان شدگی و تخلخل بدست آمده از آنالیز مغزه و مقایسه آن با روابط تجربی Shellو در یکی از مخازن دولومیتی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از معادلات ابعادی برای پیش بینی نقطه شروع رسوب گذاری آسفالتین نفت خام در روند تغییر فشار
استفاده از معادلات ابعادی برای پیش بینی نقطه شروع رسوب گذاری آسفالتین نفت خام در روند تغییر فشار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تغییر ترشوندگی به منظور از دیادبرداشت نفت
مطالعه آزمایشگاهی بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترشوندگی اولیه سنگ های کربناته و تغییر ترشوندگی به منظور از دیادبرداشت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پارامترهای موثر بر سیلاب زنی آب درمخازن نفتی با استفاده از شبیه سازی خطوط جریان
تحلیل پارامترهای موثر بر سیلاب زنی آب درمخازن نفتی با استفاده از شبیه سازی خطوط جریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علی رغم هشت سال جنگ, یک روز هم صادرات نفت قطع نشد
علی رغم هشت سال جنگ, یک روز هم صادرات نفت قطع نشد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش های بهینه سازی در مهندسی نفت
کاربرد روش های بهینه سازی در مهندسی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معاهدات بین المللی در رابطه با جلوگیری از آلودگی محیط های دریایی در اثر فعالیت های فراساحلی اکتشاف و تولید نفت و گاز
معاهدات بین المللی در رابطه با جلوگیری از آلودگی محیط های دریایی در اثر فعالیت های فراساحلی اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لرزه نگاری 4بعدی؛ تغییر در پارادیم سنتی مدیریت میادین هیدروکربوری
لرزه نگاری 4بعدی؛ تغییر در پارادیم سنتی مدیریت میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب فن آوری در تولید نفت خام محبوس در سنگ های رستی آمریکا
انقلاب فن آوری در تولید نفت خام محبوس در سنگ های رستی آمریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت نفت و گاز منطقه کردستان عراق
بررسی وضعیت نفت و گاز منطقه کردستان عراق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی مطلوب اداره و توسعه صنعت نفت
الگوی مطلوب اداره و توسعه صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

سنگر نفت, پیشانی دفاع مقدس
سنگر نفت, پیشانی دفاع مقدس
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 81 (2011-8)


بررسی سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند سروک بهرگانسر, خلیج فارس
بررسی سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند سروک بهرگانسر, خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمایش نشت در حفاری چاه های نفت و گاز ایران
آزمایش نشت در حفاری چاه های نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تصحیح نتایج آزمایش تخلیه در حجم ثابت با استفاده از نتایج آزمایشگاهی معتبر
تصحیح نتایج آزمایش تخلیه در حجم ثابت با استفاده از نتایج آزمایشگاهی معتبر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی با ترکیب روش های شبکه عصبی و زمین آمار در یکی از مخازن شکافدار ایران
تخمین تراوایی با ترکیب روش های شبکه عصبی و زمین آمار در یکی از مخازن شکافدار ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از شبیه ساز مخزن به منظور بهینه سازی عملکرد بازیافت یکی از میادین نفتی ایران
استفاده از شبیه ساز مخزن به منظور بهینه سازی عملکرد بازیافت یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی پدیده مخروط شدگی در چاه های تولیدی نفت و روش های مختلف کنترل آن
بررسی پدیده مخروط شدگی در چاه های تولیدی نفت و روش های مختلف کنترل آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

با انجام طرح ها و پروژه های مهم در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن): "600هزار بشکه نفت در روز و 50 میلیون متر مکعب در روز گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است
با انجام طرح ها و پروژه های مهم در شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن): "600هزار بشکه نفت در روز و 50 میلیون متر مکعب در روز گاز به ظرفیت تولید کشور افزوده شده است
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش هزینه های حفاری آبهای عمیق با استفاده از تکنولوژی Lean profile
کاهش هزینه های حفاری آبهای عمیق با استفاده از تکنولوژی Lean profile
| [PDF-FA] | [XML] |

هیدرات گازی؛ تحولی شگرف در آینده فناوری های تولید و انتقال گاز طبیعی
هیدرات گازی؛ تحولی شگرف در آینده فناوری های تولید و انتقال گاز طبیعی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی امکان پذیری استفاده از آب هدر رفت در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با فنون مهندسی ارزش
بررسی امکان پذیری استفاده از آب هدر رفت در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با فنون مهندسی ارزش
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش اولین نشست ماهنامه اکتشاف و تولید با نشریات صنعت نفت
گزارش اولین نشست ماهنامه اکتشاف و تولید با نشریات صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر تحریم ها بر سامانه های کلان و نرم فزار های فنی مهندسی حوزه بالادستی صنعت نفت
تاثیر تحریم ها بر سامانه های کلان و نرم فزار های فنی مهندسی حوزه بالادستی صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نشست159 اوپک, بازی بدون بازنده
نشست159 اوپک, بازی بدون بازنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت
نقشه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به دستاوردهای صنعت نفت در هفته دولت, قطار نفت متوقف ندارد
نگاهی به دستاوردهای صنعت نفت در هفته دولت, قطار نفت متوقف ندارد
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 80 (2011-7)


ارزیابی اقتصادی روش های مختلف فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
ارزیابی اقتصادی روش های مختلف فرازآوری مصنوعی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری براصول تحلیل عملیات لایه شکافی هیدرولیکی و ارزیابی هندسه و ابعاد شکاف
مروری براصول تحلیل عملیات لایه شکافی هیدرولیکی و ارزیابی هندسه و ابعاد شکاف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش ضریب بازیافت نفت توسط بهینه سازی مکان چاه
افزایش ضریب بازیافت نفت توسط بهینه سازی مکان چاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین منشاگاز فوران یافته از چاه آب ضایعاتی در شمال ارومیه با استفاده از آزمایش های ژئوشیمی گاز
تعیین منشاگاز فوران یافته از چاه آب ضایعاتی در شمال ارومیه با استفاده از آزمایش های ژئوشیمی گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین غیرمستقیم گسترش شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی مارون
تعیین غیرمستقیم گسترش شکستگی ها در مخزن آسماری میدان نفتی مارون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین تراوایی یک مخزن هیدروکربوری
کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین تراوایی یک مخزن هیدروکربوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذاری بر فوران چاه های نفت و گاز در ایران
گذاری بر فوران چاه های نفت و گاز در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

عملیات کنترل فوران و مهار چاه 24 نفت شهر
عملیات کنترل فوران و مهار چاه 24 نفت شهر
| [PDF-FA] | [XML] |

ده گام اساسی در مدیریت پسماند در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز
ده گام اساسی در مدیریت پسماند در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سیمان خود-درمان؛ گامی در راستای کاهش مشکلات تعمیر چاه
سیمان خود-درمان؛ گامی در راستای کاهش مشکلات تعمیر چاه
| [PDF-FA] | [XML] |

روند گذشته و دورنمای آتی سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز جهان
روند گذشته و دورنمای آتی سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

چشم انداز تجارت جهانی و منطقه ای گاز طبیعی در افق 2035و راهبردهای ایران برای توسعه تجارت گاز
چشم انداز تجارت جهانی و منطقه ای گاز طبیعی در افق 2035و راهبردهای ایران برای توسعه تجارت گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت موثر بخش انرژی کشور با بکارگیری مدل های انرژی
مدیریت موثر بخش انرژی کشور با بکارگیری مدل های انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت منابع نفتی و امنیت انرژی
مروری بر مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت منابع نفتی و امنیت انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

امنیت انرژی با رویکرد تنوع بخشی به سبد انرژی
امنیت انرژی با رویکرد تنوع بخشی به سبد انرژی
| [PDF-FA] | [XML] |

روابط عمومی نفت, طلایه دار ارتباط دوسویه
روابط عمومی نفت, طلایه دار ارتباط دوسویه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 79 (2011-6)


تحلیل کاربردی مدل های مختلف ارایه شده برای بهینه سازی عملیات حفاری در میدان نفتی A در جنوب غربی ایران
تحلیل کاربردی مدل های مختلف ارایه شده برای بهینه سازی عملیات حفاری در میدان نفتی A در جنوب غربی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مجموعه جانوری مرجانی الیگوسن و میوسن زیرین ایران مرکزی؛ محیط زیست دیرینه و جغرافیای دیرینه
مجموعه جانوری مرجانی الیگوسن و میوسن زیرین ایران مرکزی؛ محیط زیست دیرینه و جغرافیای دیرینه
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی عملگر واهمامیخت گابور با استفاده از امواج بالارونده داده های لرزه نگاری درون چاهی با دور افت صفر
طراحی عملگر واهمامیخت گابور با استفاده از امواج بالارونده داده های لرزه نگاری درون چاهی با دور افت صفر
| [PDF-FA] | [XML] |

تخمین فشار نقطه حباب نفت خام به وسیله ترکیب نتایج روابط تجربی و استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین فشار نقطه حباب نفت خام به وسیله ترکیب نتایج روابط تجربی و استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی تاثیر دقت در تطابق تاریخچه بر پیش بینی عملکرد مخزن بابررسی سناریوهای مختلف تزریق
ارزیابی تاثیر دقت در تطابق تاریخچه بر پیش بینی عملکرد مخزن بابررسی سناریوهای مختلف تزریق
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از تکنیک های جدید تکمیل به منظور بهبود بازدهی و کنترل آبدهی در چاه های افقی
استفاده از تکنیک های جدید تکمیل به منظور بهبود بازدهی و کنترل آبدهی در چاه های افقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هدف گذاری برنامه تولید شرکت نفت فلات قاره ایران برای سال90
هدف گذاری برنامه تولید شرکت نفت فلات قاره ایران برای سال90
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح اختلاط نفت خام های سروش و نوروز با دیگر نفت خام های تولیدی کشور
طرح اختلاط نفت خام های سروش و نوروز با دیگر نفت خام های تولیدی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

بومی سازی نرم افزار محاسبات حجمی نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
بومی سازی نرم افزار محاسبات حجمی نفت و گاز در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

لوله های کامپوزیتی و کاربرد آن ها در صنعت حفاری
لوله های کامپوزیتی و کاربرد آن ها در صنعت حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیرین و صیانت از مخازن نفتی کشور
مدیرین و صیانت از مخازن نفتی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

به اشتراک گذاری دانش، موانع و راه کارها و مطالعه موردی در صنعت نفت
به اشتراک گذاری دانش، موانع و راه کارها و مطالعه موردی در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

ذخایر نفت خام عربستان؛ از رویا تا حقیقت
ذخایر نفت خام عربستان؛ از رویا تا حقیقت
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مواد مرتبط با نفت و گاز در لایحه و قانون بودجه سال 1390
بررسی مواد مرتبط با نفت و گاز در لایحه و قانون بودجه سال 1390
| [PDF-FA] | [XML] |

رشد بهره وری صنعت نفت, گامی مهم در تعالی اقتصاد ملی
رشد بهره وری صنعت نفت, گامی مهم در تعالی اقتصاد ملی
| [PDF-FA] | [XML] |

تجلی روحیه خودباوری, شاهراه اعتلای صنعت نفت
تجلی روحیه خودباوری, شاهراه اعتلای صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 78 (2011-5)


مقایسه مدل‌های تحلیلی و عددی در تفسیر داده‌های چاه‌آزمایی
مقایسه مدل‌های تحلیلی و عددی در تفسیر داده‌های چاه‌آزمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه آماری و تحلیل عملکرد ادوات حفاری انحرافی مورد استفاده در عملیات ویژه حفاری به‌منظور دست‌یابی به یک الگوی مناسب هزینه‌ای در میادین نفتی ایران
مقایسه آماری و تحلیل عملکرد ادوات حفاری انحرافی مورد استفاده در عملیات ویژه حفاری به‌منظور دست‌یابی به یک الگوی مناسب هزینه‌ای در میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

امکان‌سنجی روش‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در محدوده شمالی ایران مرکزی
امکان‌سنجی روش‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در محدوده شمالی ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ساختاری چین‌خوردگی‌ها در بخشی از حوضه ایران مرکزی
بررسی ساختاری چین‌خوردگی‌ها در بخشی از حوضه ایران مرکزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی تولید مخازن گازی با رفتار حجمی با ارایه یک الگوریتم ساده
پیش بینی تولید مخازن گازی با رفتار حجمی با ارایه یک الگوریتم ساده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی جدید در کمینه کردن اثر انتهایی مویینگی در منحنی های نفوذپذیری نسبی نفت و گاز
رویکردی جدید در کمینه کردن اثر انتهایی مویینگی در منحنی های نفوذپذیری نسبی نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رشد20 درصدی حضور کشورهای خارجی در شانزدهمین نمایشگاه نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
رشد20 درصدی حضور کشورهای خارجی در شانزدهمین نمایشگاه نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

برگزاری نخستین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع گاز
برگزاری نخستین همایش ملی فن آوری های نوین در صنایع گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت وگاز
بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت وگاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ترکمنستان
بررسی تحلیل ساختار صنعت نفت و گاز ترکمنستان
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش همایش سرمایه گذاری و تحقیق در صنایع بالادستی نفت و گاز
گزارش همایش سرمایه گذاری و تحقیق در صنایع بالادستی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چشم انداز تجارت جهانی نفت خام در افق2013و تبین راهبردهای حضور موثر ایران
بررسی چشم انداز تجارت جهانی نفت خام در افق2013و تبین راهبردهای حضور موثر ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بهبود طراحی, ساخت و تکمیل چاه در میادین گازی
بهبود طراحی, ساخت و تکمیل چاه در میادین گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزش گذاری ذخایر زیرزمینی نفت و گاز
ارزش گذاری ذخایر زیرزمینی نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

شتاب در سرمایه گذاری فزاینده در حوزه نفت و گاز, راهبرد اصلی تحقق توسعه صنعت نفت
شتاب در سرمایه گذاری فزاینده در حوزه نفت و گاز, راهبرد اصلی تحقق توسعه صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حرکت شتابان قطار صنعت نفت بر ریل جهاد اقتصادی
حرکت شتابان قطار صنعت نفت بر ریل جهاد اقتصادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1390, Number 77 (2011-4)


شکافت هیدرولیکی در چاه های حفره بازافقی
شکافت هیدرولیکی در چاه های حفره بازافقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معیارهای مکان یابی مناطق مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی گاز در مغارهای نمکی
معیارهای مکان یابی مناطق مناسب برای ذخیره سازی زیرزمینی گاز در مغارهای نمکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی تاثیر تغییر دبی تولیدی و تزریق گازهای مختلف بر میزان تولید و اشباع میعانات گازی
شبیه سازی تاثیر تغییر دبی تولیدی و تزریق گازهای مختلف بر میزان تولید و اشباع میعانات گازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی رشته تکمیلی یکی از چاه های نفتی ایران با مشکل تولید ذرات سازندی
بهینه سازی رشته تکمیلی یکی از چاه های نفتی ایران با مشکل تولید ذرات سازندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل شکستگی ها در میدان گازی پارس جنوبی
تحلیل شکستگی ها در میدان گازی پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد تزریق گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با تاکید بر افزایش تولید نفت
شبیه سازی و بهینه سازی عملکرد تزریق گاز در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با تاکید بر افزایش تولید نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری جریان سنج های چندفازی در صنایع بالادستی نفت
به کارگیری جریان سنج های چندفازی در صنایع بالادستی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازار دکل های حفاری دریایی و خشکی در منطقه خاورمیانه
بازار دکل های حفاری دریایی و خشکی در منطقه خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عراق و گزینه های پیش رو برای حضور در بازار گاز اروپا
عراق و گزینه های پیش رو برای حضور در بازار گاز اروپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

منابع گازی غیر متعارف تهدیدی برای سلطه کشورهای گازخیز
منابع گازی غیر متعارف تهدیدی برای سلطه کشورهای گازخیز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی جایگاه ایران در تجارت گاز طبیعی
بررسی جایگاه ایران در تجارت گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چگونه استفاده بهینه از منابع گازی کشور با نگاه به اولویت تزریق و صادرات
بررسی چگونه استفاده بهینه از منابع گازی کشور با نگاه به اولویت تزریق و صادرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زمین شناسی مخازن نفتی ایران و لزوم تزریق گاز به آن ها
زمین شناسی مخازن نفتی ایران و لزوم تزریق گاز به آن ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین برنامه جامع توسعه صنعت گاز, گام اصلی برای حداکثرسازی ارزش افزوده گاز طبیعی
تدوین برنامه جامع توسعه صنعت گاز, گام اصلی برای حداکثرسازی ارزش افزوده گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اراده ملی-نفت ملی-افتخار ملی در گام سی و سوم انقلاب اسلامی ایران
اراده ملی-نفت ملی-افتخار ملی در گام سی و سوم انقلاب اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1389, Number 76 (2011-2)


ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن و مقایسه ژئوشیمیایی سازندهای کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران
ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن و مقایسه ژئوشیمیایی سازندهای کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول رسوب گذاری کربنات ها
اصول رسوب گذاری کربنات ها
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه امکان سنجی نتایج حاصل از حفاری فروتعادلی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران
مطالعه امکان سنجی نتایج حاصل از حفاری فروتعادلی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر ناخالصی ها در فرآیند تزریق امتزاجی گاز دی اکسیدکربن
بررسی اثر ناخالصی ها در فرآیند تزریق امتزاجی گاز دی اکسیدکربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه رابطه و نمودار تجربی برای کاهنده جریانی سرچاه در یکی از مخازن میدان اهواز
ارایه رابطه و نمودار تجربی برای کاهنده جریانی سرچاه در یکی از مخازن میدان اهواز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی تزریق گاز اسیدی در یک میدان گازی در جنوب ایران
شبیه سازی تزریق گاز اسیدی در یک میدان گازی در جنوب ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

گفت و گو با مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
گفت و گو با مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

سمینار تخصصی زمان انتظار دکل های حفاری
سمینار تخصصی زمان انتظار دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ژئومکانیک در مهندسی نفت کاربردها,بررسی شکافت هیدرولیکی و مدل سازی ژئومکانیکی
ژئومکانیک در مهندسی نفت کاربردها,بررسی شکافت هیدرولیکی و مدل سازی ژئومکانیکی
| [PDF-FA] | [XML] |

سامانه اطلاعات مکانی(GIS) و راهکار های وزارت نفت برای استفاده بهینه از مزایای آن در صنعت نفت
سامانه اطلاعات مکانی(GIS) و راهکار های وزارت نفت برای استفاده بهینه از مزایای آن در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی قرارداد توسعه میدان نفتی رمیله در عراق و مقایسه اجمالی آن با قراردادهای بیع متقابل در ایران
بررسی قرارداد توسعه میدان نفتی رمیله در عراق و مقایسه اجمالی آن با قراردادهای بیع متقابل در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز ایران
اهمیت مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مزیت استراتژیک ایران؛ توسعه میادین مشترک
مزیت استراتژیک ایران؛ توسعه میادین مشترک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه صنعت نفت و گاز در ایران موانع, چالش ها و فرصت ها
توسعه صنعت نفت و گاز در ایران موانع, چالش ها و فرصت ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیروزی انقلاب اسلامی ایران تکمیل و تثبیت نهضت ملی شدن صنعت نفت
پیروزی انقلاب اسلامی ایران تکمیل و تثبیت نهضت ملی شدن صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گام سی و سوم
گام سی و سوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1389, Number 75 (2011-1)


بررسی نازک شدگی لایه های نفتی در یک میدان گازی در جنوب ایران با استفاده از روش های تجزیه طیفی
بررسی نازک شدگی لایه های نفتی در یک میدان گازی در جنوب ایران با استفاده از روش های تجزیه طیفی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی گیر رشته های حفاری در میدان مارون با استفاده از شبکه های عصبی
پیش بینی گیر رشته های حفاری در میدان مارون با استفاده از شبکه های عصبی
| [PDF-FA] | [XML] |

اصول تمیزسازی چاه های انحرافی
اصول تمیزسازی چاه های انحرافی
| [PDF-FA] | [XML] |

اندازه گیری آزمایشگاهی ضرایب نفوذ مولکولی موثر متان در نفت سنگین در مجاورت محیط متخلخل
اندازه گیری آزمایشگاهی ضرایب نفوذ مولکولی موثر متان در نفت سنگین در مجاورت محیط متخلخل
| [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی سیلاب زنی آب با استفاده از آنالیز جفت چاه تزریقی-تولیدی
بهینه سازی سیلاب زنی آب با استفاده از آنالیز جفت چاه تزریقی-تولیدی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تزریق گاز به یکی از مخازن کربناته جنوب ایران به منظور از دیاد برداشت نفت و بررسی نقش گسل موجود در این مخزنی بر این عملیات
مطالعه تزریق گاز به یکی از مخازن کربناته جنوب ایران به منظور از دیاد برداشت نفت و بررسی نقش گسل موجود در این مخزنی بر این عملیات
| [PDF-FA] | [XML] |

طولانی ترین رای دیوان به نفع ایران
طولانی ترین رای دیوان به نفع ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهداشت روانی و مقایسه آن در کارکنان اقماری و روزکار مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی
بررسی رابطه بین استرس شغلی و بهداشت روانی و مقایسه آن در کارکنان اقماری و روزکار مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

ایمنی در عملیات دکل های حفاری چاه های نفت و گاز
ایمنی در عملیات دکل های حفاری چاه های نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاری در آب های عمیق با استفاده از سیستم وRMR و به کارگیری آن در ایران
حفاری در آب های عمیق با استفاده از سیستم وRMR و به کارگیری آن در ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

گزارش سمینار تخصصی زمان های انتظار دکل های حفاری
گزارش سمینار تخصصی زمان های انتظار دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

فن آوری های جدید شبیه سازی در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز مزایا و کاریردها
فن آوری های جدید شبیه سازی در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز مزایا و کاریردها
| [PDF-FA] | [XML] |

مته های حفاری هیبریدی پیوند رویا و واقعیت
مته های حفاری هیبریدی پیوند رویا و واقعیت
| [PDF-FA] | [XML] |

چالش های اجرای سیاست های اصل 44در شرکت ملی حفاری ایران
چالش های اجرای سیاست های اصل 44در شرکت ملی حفاری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش زمان انتظار دکل های حفاری
کاهش زمان انتظار دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

ارتباطات سازمانی- اطلاع رسانی سازمانی
ارتباطات سازمانی- اطلاع رسانی سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1389, Number 74 (2010-12)


لرزه نگاری چهاربعدی در طبقات گچی دریای شمال
لرزه نگاری چهاربعدی در طبقات گچی دریای شمال
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی و کنترل پدیده مچالگی لوله های جداری با استفاده از تحلیل ژئومکانیکی سازندها در یکی از میادین نفتی ایران
پیش بینی و کنترل پدیده مچالگی لوله های جداری با استفاده از تحلیل ژئومکانیکی سازندها در یکی از میادین نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی رشته تکمیلی چاه و تاثیر آن بر افزایش فشار جریانی سر چاهی و دبی تولیدی
بهینه سازی رشته تکمیلی چاه و تاثیر آن بر افزایش فشار جریانی سر چاهی و دبی تولیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سرعت تزریق آب در یکی از مخازن شکاف دار جنوب غربی ایران
استفاده از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی سرعت تزریق آب در یکی از مخازن شکاف دار جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی فرازآوری مصنوعی به وسیله نرم افزارPIPESIMدر یکی از میادین جنوب غربی کشور
شبیه سازی فرازآوری مصنوعی به وسیله نرم افزارPIPESIMدر یکی از میادین جنوب غربی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقشه راه فن آوری های ژئوفیزیکی در اکتشاف و تولید نفت و گاز با توجه به سند چشم انداز
نقشه راه فن آوری های ژئوفیزیکی در اکتشاف و تولید نفت و گاز با توجه به سند چشم انداز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری مدیریت دانش در شکوفایی مدیریت بالقوه درون سازمانی کاربردی برای صنعت نفت و گاز
به کارگیری مدیریت دانش در شکوفایی مدیریت بالقوه درون سازمانی کاربردی برای صنعت نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش میزگرد تخصصی ارتباط صنعت نفت و دانشگاه؛ کلید توسعه صنعت
گزارش میزگرد تخصصی ارتباط صنعت نفت و دانشگاه؛ کلید توسعه صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش تحقیق و توسعه در تولید ثروت برای شرکت های برتر نفت و گاز جهان
نقش تحقیق و توسعه در تولید ثروت برای شرکت های برتر نفت و گاز جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین استراتژِی توسعه تکنولوژِی اولویتی انکارپذیر در نظام جامع پژوهش, فن آوری و نوآوری وزارت نفت
تدوین استراتژِی توسعه تکنولوژِی اولویتی انکارپذیر در نظام جامع پژوهش, فن آوری و نوآوری وزارت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ره یافتی بر نظام جامع راهبردی پژوهش, فن آوری و نو آوری وزارت نفت
ره یافتی بر نظام جامع راهبردی پژوهش, فن آوری و نو آوری وزارت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی کوتاه به پژوهش و فن آوری در صنعت نفت
نگاهی کوتاه به پژوهش و فن آوری در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین سند انتقال فن آوری گامی به سوی توانمند سازی صنعت نفت
تدوین سند انتقال فن آوری گامی به سوی توانمند سازی صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش کلید طلایی توسعه
پژوهش کلید طلایی توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1389, Number 73 (2010-11)


ارزیابی پتروفیزیکی و زون بندی سازندهای کنگان و دالان در چاه اکتشافی بندوبست1- با استفاده از نگارهای چاه پیمایی
ارزیابی پتروفیزیکی و زون بندی سازندهای کنگان و دالان در چاه اکتشافی بندوبست1- با استفاده از نگارهای چاه پیمایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر اختلاط گاز سبک با گاز همراه(غنی) در کاهش تجمع مایع درون خطوط لوله انتقال و جلوگیری از سوزاندن گاز همراه در میادین تولیدی نفت
بررسی تاثیر اختلاط گاز سبک با گاز همراه(غنی) در کاهش تجمع مایع درون خطوط لوله انتقال و جلوگیری از سوزاندن گاز همراه در میادین تولیدی نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تست های ردیاب در بهبود شناخت مخزن -مورد کاوی یکی از میادین فراساحلی کشور-
کاربرد تست های ردیاب در بهبود شناخت مخزن -مورد کاوی یکی از میادین فراساحلی کشور-
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تزریق دی اکسیدکربن به منظور از دیاد برداشت گاز در یکی از مخازن گازی جنوب غرب ایران
شبیه سازی و بهینه سازی فرآیند تزریق دی اکسیدکربن به منظور از دیاد برداشت گاز در یکی از مخازن گازی جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلی برای بررسی حراز کار مته های Drag Bits
مدلی برای بررسی حراز کار مته های Drag Bits
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دیانژ و خصوصیات مخزنی سازند آسماری در میدان گازی کشوری جنوبی(شمال غرب بندرعباس)
بررسی دیانژ و خصوصیات مخزنی سازند آسماری در میدان گازی کشوری جنوبی(شمال غرب بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

انواع روش های تکمیل چاه قسمت دوم و پایانی-رشته های تکمیلی
انواع روش های تکمیل چاه قسمت دوم و پایانی-رشته های تکمیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با فرآیند داوری و بازبینی مقالات
آشنایی با فرآیند داوری و بازبینی مقالات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل پروژه موفقیت آمیز تزریق امتزاجی گاز در الجزایر و بهره گیری از اصول آن در پروژه های مشابه در میادین نفتی کشور
تحلیل پروژه موفقیت آمیز تزریق امتزاجی گاز در الجزایر و بهره گیری از اصول آن در پروژه های مشابه در میادین نفتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت امنیت انرژی در راستای اصلاح الگوی مصرف نفت و گاز در کشور
اهمیت امنیت انرژی در راستای اصلاح الگوی مصرف نفت و گاز در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی کوتاه به چالش ها و اولویت های حوزه بالادستی
نگاهی کوتاه به چالش ها و اولویت های حوزه بالادستی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افزایش ذخایر نفت خام عراق و بروز برخی الهامات در این باره
افزایش ذخایر نفت خام عراق و بروز برخی الهامات در این باره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیپلماسی انرژی و تجارت فرآورده های نفت و گاز
دیپلماسی انرژی و تجارت فرآورده های نفت و گاز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تفکر بسیجی
تفکر بسیجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1389, Number 72 (2010-10)


بهینه سازی تکمیل چاه های افقی برای جلوگیری از مخروط شدن آب و گاز در مخازن هیدروکربوری
بهینه سازی تکمیل چاه های افقی برای جلوگیری از مخروط شدن آب و گاز در مخازن هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت پسماند عملیات حفاری در میادین نفت و گاز
مدیریت پسماند عملیات حفاری در میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

روابط تجربی جدید برای کاهنده های جریان سرچاهی چاه های تولیدی نفت و گاز میعانی
روابط تجربی جدید برای کاهنده های جریان سرچاهی چاه های تولیدی نفت و گاز میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای حداقل فشار امتزاجی محاسبه شده به روش های مختلف
بررسی مقایسه ای حداقل فشار امتزاجی محاسبه شده به روش های مختلف
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی پارامترهای مکانیک سنگ در مخازن هیدروکربوری با استفاده از روش های مختلف هوش مصنوعی
پیش بینی پارامترهای مکانیک سنگ در مخازن هیدروکربوری با استفاده از روش های مختلف هوش مصنوعی
| [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن نفتی ایران
شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر پدیده مخروطی شدن آب در یکی از مخازن نفتی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی تکنولوژی شرکت های نفتی
استراتژی تکنولوژی شرکت های نفتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انواع روش های تکمیل چاه قسمت اول-مروری بر روش های تکمیلی
انواع روش های تکمیل چاه قسمت اول-مروری بر روش های تکمیلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تلاش امارات در راستای کم رنگ نمودن نقش تنگه هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
تلاش امارات در راستای کم رنگ نمودن نقش تنگه هرمز در مبادلات جهانی نفت خام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به کارگیری پارادیم های نوین در صنعت نفت
به کارگیری پارادیم های نوین در صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد شرکت BPدر حادثه خلیج مکزیک
بررسی عملکرد شرکت BPدر حادثه خلیج مکزیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اکتشاف منابع هیدروکربوری, پشتوانه اساسی تولید نفت و گاز کشور
اکتشاف منابع هیدروکربوری, پشتوانه اساسی تولید نفت و گاز کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصتی برای ظهور توانمندی های صنعت نفت
فرصتی برای ظهور توانمندی های صنعت نفت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1388, Number 60 (2009-9)


چالش های مدل سازی آزمایشگاهی فرآیند ذخیره سازی گاز در یک مخزن شکافدار گاز میعانی
چالش های مدل سازی آزمایشگاهی فرآیند ذخیره سازی گاز در یک مخزن شکافدار گاز میعانی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی ترمودیناکی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن جنوبی ایران
مدل سازی ترمودیناکی رسوب آسفالتین در یکی از مخازن جنوبی ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر خواص هندسی شبکه شکاف ها بر عملکرد فرآیند احتراق در جادر مخزن نفت سنگین کوه موند: شبیه سازی آزمایش لوله احتراق شکافدار
بررسی تاثیر خواص هندسی شبکه شکاف ها بر عملکرد فرآیند احتراق در جادر مخزن نفت سنگین کوه موند: شبیه سازی آزمایش لوله احتراق شکافدار
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاری در آبهای عمیق با استفاده از تکنولوژی ABS
حفاری در آبهای عمیق با استفاده از تکنولوژی ABS
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های در هم آمیخته (Commingled) به روش سیستم هوشمند (Intelligent System) در یک میدان نفتی دریایی استرالیا
بررسی و مطالعه امکان پذیری تکمیل چاه های در هم آمیخته (Commingled) به روش سیستم هوشمند (Intelligent System) در یک میدان نفتی دریایی استرالیا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چگونگی عملکرد بخش تبخیری نار به عنوان یک پوش سنگ در سازند دالان در ناحیه فارس ساحلی
بررسی چگونگی عملکرد بخش تبخیری نار به عنوان یک پوش سنگ در سازند دالان در ناحیه فارس ساحلی
| [PDF-FA] | [XML] |

میادین مشترک, اولویت و رویکرد جدی شرکت ملی نفت ایران
میادین مشترک, اولویت و رویکرد جدی شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر اهم رویکردهای صیانتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در انجام مطالعات مخازن و برنامه های توسعه میادین نفت و گاز
مروری بر اهم رویکردهای صیانتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در انجام مطالعات مخازن و برنامه های توسعه میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

سیلاب زنی مواد شیمیایی، روش های اقتصادی تر
سیلاب زنی مواد شیمیایی، روش های اقتصادی تر
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه مخازن گازی گروه خامی و بنگستان
توسعه مخازن گازی گروه خامی و بنگستان
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مخازن
مدیریت مخازن
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نرخ نفوذ مته(ROP) در عملکرد دکل های حفاری
تاثیر نرخ نفوذ مته(ROP) در عملکرد دکل های حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در فضای اداری و محیط های صنعتی بخش نفت و گاز
راهکارهایی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در فضای اداری و محیط های صنعتی بخش نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ابعاد کیفی و کمی برنامه پنج ساله پنجم توسعه(93-1388)شرکت ملی نفت ایران
بررسی ابعاد کیفی و کمی برنامه پنج ساله پنجم توسعه(93-1388)شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

الزامات پژوهش اثر بخش
الزامات پژوهش اثر بخش
| [PDF-FA] | [XML] |

تحولات بالادستی یا تکوین اتاق فکر و گردش نخبگان
تحولات بالادستی یا تکوین اتاق فکر و گردش نخبگان
| [PDF-FA] | [XML] |

نفت در گام نهم(ویژه هفته دولت)
نفت در گام نهم(ویژه هفته دولت)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1388, Number 59 (2009-8)


روش های بازبینی مقدار ذخیره گاز و بررسی عدم قطعیت در مخازن ذخیره سازی گاز
روش های بازبینی مقدار ذخیره گاز و بررسی عدم قطعیت در مخازن ذخیره سازی گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه پارامترهای جابه جایی نفت در فرآیند تزریق گاز امتزاجی
محاسبه پارامترهای جابه جایی نفت در فرآیند تزریق گاز امتزاجی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد اسیدهای آلی روی سنگ های کربناته
بررسی عملکرد اسیدهای آلی روی سنگ های کربناته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی و روش های آماری درمیدان گاز پارس جنوبی
تخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی و روش های آماری درمیدان گاز پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه چیدان باغملک(جنوب غربی ایران)
میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در منطقه چیدان باغملک(جنوب غربی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مهارت در شرایط بحرانی
مدیریت مهارت در شرایط بحرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هیدروکربوری
کاربرد لرزه نگاری در توسعه مخازن هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

جابجایی دکل های حفاری عاملی موثر در عملکرد حفاری چاه های نفت و گاز
جابجایی دکل های حفاری عاملی موثر در عملکرد حفاری چاه های نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

صیانت از ذخایر هیدروکربوری و روش های صحیح بهره برداری از میادین نفت و گاز
صیانت از ذخایر هیدروکربوری و روش های صحیح بهره برداری از میادین نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان پارس جنوبی
طرح توسعه فازهای 9 و 10 میدان پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه فعالیت های حفاری در فرآیند توسعه و تولید میادین هیدروکربوری نقش پروژه های تزریق گاز در استمرار تولید نفت و خام
جایگاه فعالیت های حفاری در فرآیند توسعه و تولید میادین هیدروکربوری نقش پروژه های تزریق گاز در استمرار تولید نفت و خام
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه منابع انسانی و ضرورت توسعه بهینه آن در صنعت نفت
جایگاه منابع انسانی و ضرورت توسعه بهینه آن در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

دهه چهارم؛ دهه توسعه و... سند چشم انداز
دهه چهارم؛ دهه توسعه و... سند چشم انداز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1388, Number 58 (2009-7)


نرم افزار ,PRSاولین شبیه ساز چند منظوره بومی مخازن نفت و گاز(قسمت دوم و پایانی)
نرم افزار ,PRSاولین شبیه ساز چند منظوره بومی مخازن نفت و گاز(قسمت دوم و پایانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد روش جدید اغتشاش در تحلیل اطلاعات چاه آزمایی و تولید مخازن گازی
کاربرد روش جدید اغتشاش در تحلیل اطلاعات چاه آزمایی و تولید مخازن گازی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی برداشت نفت از مخازن هفتگل و چند مخزن موفق جهان جهت بررسی تولید صیانتی از مخازن شکاف دار ایران
مطالعه موردی برداشت نفت از مخازن هفتگل و چند مخزن موفق جهان جهت بررسی تولید صیانتی از مخازن شکاف دار ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

روش تحلیلی جدید جهت تعیین رابطه عملکرد جریانی(IPR) در مخازن شکافدار طبیعی به وسیله چاه آزمایی
روش تحلیلی جدید جهت تعیین رابطه عملکرد جریانی(IPR) در مخازن شکافدار طبیعی به وسیله چاه آزمایی
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی سیال حفاری مناسب جهت کاهش میزان تخریب سازند در یکی از میادین هیدروکربوری ایران
طراحی سیال حفاری مناسب جهت کاهش میزان تخریب سازند در یکی از میادین هیدروکربوری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا در میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از داده های حفاری و شاخص بهره دهی مخزن
تعیین نواحی با تراکم شکستگی بالا در میدان نفتی بی بی حکیمه با استفاده از داده های حفاری و شاخص بهره دهی مخزن
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
| [PDF-FA] | [XML] |

عوامل تاثیرگذار در عملکرد دکل های حفاری ایران
عوامل تاثیرگذار در عملکرد دکل های حفاری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میادین کربناته آمریکا الگویی عملی برای توسعه میادین نفتی خاورمیانه
توسعه میادین کربناته آمریکا الگویی عملی برای توسعه میادین نفتی خاورمیانه
| [PDF-FA] | [XML] |

بودجه ریزی در شرکت ملی نفت ایران و اثرات آن بر تولید نفت و گاز
بودجه ریزی در شرکت ملی نفت ایران و اثرات آن بر تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک و بهینه سازی سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران توسط پور تفولیو مورد بررسی قرار می گیرد
مدیریت ریسک و بهینه سازی سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران توسط پور تفولیو مورد بررسی قرار می گیرد
| [PDF-FA] | [XML] |

دستیابی به دانش فنی و ساخت تجهیزات بالادستی باعث رفع برخی از موانع مهم در صنعت نفت خواهد شد
دستیابی به دانش فنی و ساخت تجهیزات بالادستی باعث رفع برخی از موانع مهم در صنعت نفت خواهد شد
| [PDF-FA] | [XML] |

دکتر عمادی: جایگاه علمی ایران در انجمن علمی زمین شناسان و مهندسین اروپا(EAGE) ثبات علمی در ایران است
دکتر عمادی: جایگاه علمی ایران در انجمن علمی زمین شناسان و مهندسین اروپا(EAGE) ثبات علمی در ایران است
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه مطالعات مخازن در فرآیند توسعه و تولید میادین هیدروکربوری
جایگاه مطالعات مخازن در فرآیند توسعه و تولید میادین هیدروکربوری
| [PDF-FA] | [XML] |

اهمیت نظارت و ارزیابی عملکرد
اهمیت نظارت و ارزیابی عملکرد
| [PDF-FA] | [XML] |

پیش نیاز توسعه در صنعت نفت
پیش نیاز توسعه در صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1388, Number 57 (2009-6)


شبیه سازی روش تزریق متناوب غیرامتزاجی آب و گاز در یکی از مخازن جنوب غرب ایران
شبیه سازی روش تزریق متناوب غیرامتزاجی آب و گاز در یکی از مخازن جنوب غرب ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

تجربیات پروژه توسعه مخزن مارومی خامی
تجربیات پروژه توسعه مخزن مارومی خامی
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از فوران گیر های سطحی به همراه سیستم ESGدر سکوهای نیمه شناور حفاری
استفاده از فوران گیر های سطحی به همراه سیستم ESGدر سکوهای نیمه شناور حفاری
| [PDF-FA] | [XML] |

روشی نو در کمانش یابی به هنگام لوله گذاری در دریا
روشی نو در کمانش یابی به هنگام لوله گذاری در دریا
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دلایل آسیب دیدگی لوله های جداری/آستری میدان مارون و راه حل پیشنهادی (قسمت دوم و پایانی)
بررسی دلایل آسیب دیدگی لوله های جداری/آستری میدان مارون و راه حل پیشنهادی (قسمت دوم و پایانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از مواد شیمیایی در کنترل آسیب دیدگی سازند و افزایش تولید نفت و گاز
استفاده از مواد شیمیایی در کنترل آسیب دیدگی سازند و افزایش تولید نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

خلق تکنولوژی در ایران با طراحی , اجرا و بهره برداری از سکوی نیمه شناور فوق مدرن ایران البرز
خلق تکنولوژی در ایران با طراحی , اجرا و بهره برداری از سکوی نیمه شناور فوق مدرن ایران البرز
| [PDF-FA] | [XML] |

اصصلاح الگوی مصرف : انرژی در خدمت توسعه استفاده از منابع هیدروکربوری در راستای پیشرفت ملی
اصصلاح الگوی مصرف : انرژی در خدمت توسعه استفاده از منابع هیدروکربوری در راستای پیشرفت ملی
| [PDF-FA] | [XML] |

حفاری چاه های افقی و چگونگی تاثیر آن در افزایش راندمان تولید
حفاری چاه های افقی و چگونگی تاثیر آن در افزایش راندمان تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

روند بررسی و برآورد ذخایر هیدروکربوری کشور در شرکت ملی نفت ایران
روند بررسی و برآورد ذخایر هیدروکربوری کشور در شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

گسترش ذخیره سازی گاز طبیعی در قرن بیستم
گسترش ذخیره سازی گاز طبیعی در قرن بیستم
| [PDF-FA] | [XML] |

برگزاری دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
برگزاری دومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به نخستین کنفرانس بین المللی نفت ایران در شیراز
نگاهی به نخستین کنفرانس بین المللی نفت ایران در شیراز
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه متضمن تولید صیانتی و ارتقای صنعت نفت
رابطه تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه متضمن تولید صیانتی و ارتقای صنعت نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

فصلی نو در صنعت نفت ایران بهار نمایشگاه در زمستان تحریم ها
فصلی نو در صنعت نفت ایران بهار نمایشگاه در زمستان تحریم ها
| [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نفت روز آمد و هدفمند
صنعت نفت روز آمد و هدفمند
| [PDF-FA] | [XML] |

برنامه ریزی و درک نسخه حقیقی پیشرفت
برنامه ریزی و درک نسخه حقیقی پیشرفت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1388, Number 56 (2009-5)


استخراج نفت خام توسط تلمبه های چند فازی در مناطق نفتخیز جنوب
استخراج نفت خام توسط تلمبه های چند فازی در مناطق نفتخیز جنوب
| [PDF-FA] | [XML] |

امکان سنجی استقرار یک بازار مالی نفتی بورس نفت در ایران (قسمت دوم و پایانی)
امکان سنجی استقرار یک بازار مالی نفتی بورس نفت در ایران (قسمت دوم و پایانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نمودار انحراف سرعت (Velocity Deviation Log) در تعیین نوع تخلخل و روند تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی
کاربرد نمودار انحراف سرعت (Velocity Deviation Log) در تعیین نوع تخلخل و روند تراوایی در میدان گازی پارس جنوبی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پارامترهای مخزن بر تزریق امتزاج ناپذیر دی اکسیدکربن
بررسی تاثیر پارامترهای مخزن بر تزریق امتزاج ناپذیر دی اکسیدکربن
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری / آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی (قسمت اول)
بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری / آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی (قسمت اول)
| [PDF-FA] | [XML] |

پتانسیل سنجی رسوب آسفالتین در نفت های سبک و سنگین در تولید به روش تخلیه طبیعی
پتانسیل سنجی رسوب آسفالتین در نفت های سبک و سنگین در تولید به روش تخلیه طبیعی
| [PDF-FA] | [XML] |

اخبار
اخبار
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد برگزاری سیزده دوره نمایشگاه بین المللی نفت, گاز و پتروشیمی
بررسی عملکرد برگزاری سیزده دوره نمایشگاه بین المللی نفت, گاز و پتروشیمی
| [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه و بررسی امکان پذیری تزریق گازهای جایگزین به منظور ازدیادبرداشت از مخازن نفت
مطالعه و بررسی امکان پذیری تزریق گازهای جایگزین به منظور ازدیادبرداشت از مخازن نفت
| [PDF-FA] | [XML] |

ممیزی نظام مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست در شرکت های تایعه شرکت ملی نفت ایران
ممیزی نظام مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست در شرکت های تایعه شرکت ملی نفت ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

کاهش هزینه یا ایمنی کار راهکارهای مدیریتی برای اجتناب از فوران
کاهش هزینه یا ایمنی کار راهکارهای مدیریتی برای اجتناب از فوران
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه میدان مشترک آذر
توسعه میدان مشترک آذر
| [PDF-FA] | [X