دوره 1397، شماره 154 - ( 3-1397 )                   جلد 1397 شماره 154 صفحات 60-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- نفت خزر
چکیده:   (768 مشاهده)
امروزه شناسایی خودکار پدیدهها از دادههای لرزهنگاری از الزامات اساسی تفسیر اطلاعات است. کانالها در دادههای لرزهنگاری از جمله پدیدههای رسوبی مهم در اکتشاف منابع هیدروکربنی هستند که با توجه به عمق تدفین و نیز محتویات سیال ممکن است قابلیت مخزنی داشته باشند یا بهعنوان مخاطرهی حفاری درنظر گرفته شوند. در هر دو صورت، قبل از برنامهریزی جهت حفاری چاه باید بتوان محل وقوع آنها را تعیین کرد. تبدیل شیرلت بهعنوان تبدیلی چندمقیاسی و چندجهتی قابلیت مناسبی در شناسایی پدیدهها با شیبهای مختلف دارد و تا کنون کاربردهای زیادی در پردازش تصویر داشته است. از آنجا که دادههای لرزهنگاری حالت خاصی از تصاویر رقومی است میتوان برای یافتن لبهها در دادههای لرزهای که محل وقوع کانالها هستند از خاصیت ناهمسانگردی تبدیل شیرلت استفاده کرد. در این مطالعه، طرحوارهی شناسایی لبه بر مبنای شیرلتهای دوبعدی مخروط-سازگار با پشتیبانی فشرده جهت شناسایی مرز کانالها روی برشهای زمانی از دادههای لرزهای سهبعدی پس از برانبارش مصنوعی و واقعی حاوی کانال طراحی و اعمال شد. نتایج حاصل از شناسایی مرز کانالها بر مبنای تبدیل شیرلت با عملگرهای شناخته شده در پردازش تصویر مانند عملگرهای سوبل و کنی هم بهصورت کیفی و هم بهصورت کمی مقایسه شد که طرح وارهی شناسایی لبه بر مبنای تبدیل شیرلت حتی در حضور نوفهی اتفاقی نتایج مطلوبتری ارائه داد.
متن کامل [PDF 736 kb]   (189 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۱