دوره 1397، شماره 154 - ( 3-1397 )                   جلد 1397 شماره 154 صفحات 23-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (919 مشاهده)
صنعت جهانی انرژی در افق 2060 با رشد کمتر (اشتغال ناشی از کاهش جمعیت)، پیشرفت رادیکال فنآوریهای جدید و چالشهای زیستمحیطی شدیدتر مواجه است. بسته به اینکه جهان چگونه از طریق مکانیسمهای سیاستی و بازاری با رشد اقتصادی، بهرهوری و چالش اقلیمی مواجه شود چنین روندهایی میتواند منجر به آیندههای محتمل متفاوتی شود. جاز، سمفونی و راک بهعنوان سناریوهای شورای جهانی انرژی (1WEC) برای ترسیم آیندهی صنعت جهانی انرژی هستند. نتیجهی سناریوی جاز در سال ۲۰۶۰، جهانی با مجموعهای از سیستمهای انرژی تابآور و کمکربنتر است. در سناریوی سمفونی تا سال ۲060 جهان به هماهنگی رسیده و بهسمت سیستم انرژی تابآور، یکپارچه، جهانی و کمکربن رفته است. نتیجهی سناریوی راک در سال ۲۰۶۰، جهانی از همگسیخته، با مجموعهی متنوعی از پیامدهای انرژی و اقتصادی است. مکانیسمهای سیاستی متمایز و روندهای رشد اقتصادی در جاز، سمفونی و راک به تنوع گستردهای در ترکیب منابع مورد استفاده برای برآوردن تقاضای انرژی منجر میشود.
واژه‌های کلیدی: صنعت جهانی انرژی، سناریو، جاز، راک، سمفونی
متن کامل [PDF 507 kb]   (278 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۱