دوره 1396، شماره 148 - ( 8-1396 )                   جلد 1396 شماره 148 صفحات 34-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (2473 مشاهده)
جامعهی امروز، جامعهای سازمانی است. امروزه بخش عمدهی زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری میشود. مردم از طریق سازمانها کارها را مؤثرتر انجام میدهند و چگونگی عملکرد آنها بر کیفیت فعالیتهای سازمانها و در نتیجه چگونگی انجام امور جامعه تأثیر میگذارد. تحلیل رفتار سازمانی به مدیران این فرصت را میدهد تا با شناخت نیازها، انتظارات، محیط کار و دیگر عوامل مؤثر بر رفتار کارکنان، سازمانی پویا و کارکنانی راضی و بالنده فراهم آورند. با توجه به ارزش نیروی انسانی در سازمان مهمی مانند شرکت ملی نفت ایران پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهی هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جهت سنجش متغیرهای تحقیق با کمک پرسشنامهی استاندارد هوش هیجانی برادبری با 28 سؤال و پرسشنامهی سنجش رفتار شهروندی سازمانی-ارگان و کونوسکی با 25 سؤال تدوین گردید. در این تحقیق، جامعهی آماری کارکنان ستادی شرکت ملی نفت ایران است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 136 نفر تعیین شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت ملی نفت ایران رابطهای مثبت وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی با نوع دوستی، احترام و تکریم، جوانمردی، وجدان کاری و آداب اجتماعی در کارکنان نیز رابطهای مثبت وجود دارد.
متن کامل [PDF 203 kb]   (1183 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴