دوره 1396، شماره 148 - ( 8-1396 )                   جلد 1396 شماره 148 صفحات 25-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (1085 مشاهده)
برنامهی توسعهی پنجسالهی کشور از جمله اسناد بالادستی کشور است که جهتگیری اصولی بخشهای مختلف کشور را مشخص میکند. بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور بهعنوان راهبردیترین بخش این صنعت در برنامهی ششم توسعهی کشور مورد توجه سیاستگذار واقع شده و موضوعات مهمی از قبیل افزایش مستمر ضریب بازیافت، دانشبنیان کردن صنعت نفت و گاز و جمعآوری گازهای همراه از مهمترین بندهای مطرح شده در آنست. در این تحقیق ضمن بررسی درجهی تحقق اهداف برنامههای سوم تا پنجم توسعه در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، الزامات تحقق اهداف برنامهی ششم توسعه در این بخش بررسی شده است. جهت دستیابی به اهداف مترتب بر این سیاستها، اتخاذ راهکارهایی از قبیل پیگیری سیاستهای توسعه و بهرهبرداری حداکثری از میادین مشترک نفت و گاز جهت کاهش عدمالنفع فراوان تأخیر در بهرهبرداری، فراهمسازی سازوکارهای دستیابی به فنآوریهای نوین و بومیسازی و تجاریسازی آن و ترغیب، افزایش ضریب بازیافت و حمایت از بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای جمعآوری گازهای همراه ضروری است.
متن کامل [PDF 258 kb]   (795 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۴