دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 101-106 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


وزارت امور خارجه
چکیده:   (3094 مشاهده)

همراه با نگرانی روبهرشد در مورد گرم شدن کرهی زمین ناشی از فعالیتهای انسانی، ارتباط بین انتشار دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی نیز پررنگتر شده است. تحقیقات نشان میدهد که رابطهای قوی بین برخی از آلایندههای زیستمحیطی و سطح سرانهی تولید ناخالص داخلی وجود دارد. عمدهی تحقیقات انجام شده نشان میدهند که کشورهای در حال توسعه با وجود سهم قابلتوجه در انتشار، کمتر در کنوانسیونهای بینالمللی مورد تأکید قرار گرفتهاند و در این میان ایران با مقدار انتشاری که آنرا در ردهی دهم جهانی قرار میدهد سهم قابلملاحظهای دارد. این مقاله با روش گردآوری اطلاعات توصیفی و آماری موجود درصدد است با ارائهی تصویری از چالشهای بینالمللی پیشروی اقتصاد نفتی و پرانتشار کشورمان، ضرورت اولویتبخشی به ملاحظات زیستمحیطی و مکانیسمهای پاک و کمانتشار در صنعت را مورد تأکید قرار دهد. در این راستا، کوشش مقالهی حاضر معطوف به شناسایی و معرفی فرصتها و چالشهای ناشی از تعهدات بینالمللی کاهش انتشار، نقاط ضعف سیاستهای ملی کاهش انتشار و ظرفیتها و چالشهای موجود برای دست یابی به اقتصاد کمانتشار است که در ادامه تشریح خواهند شد.

متن کامل [PDF 178 kb]   (1843 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/12/7 | پذیرش: 1395/12/7 | انتشار: 1395/12/7