دوره 1395، شماره 140 - ( 11-1395 )                   جلد 1395 شماره 140 صفحات 4-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- شرکت نفت فلات قاره ایران
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده:   (2385 مشاهده)
پیامدهـای اکتشـاف و اسـتخراج منابـع نفـت و گاز غیـر متعـارف بـا روشهای پیشـرفتهی بسـیار مهـم و پیچیدهاند. ایـن الزامات نهتنهـا فرصتی بـرای بازیگـران عرصـهی انـرژی و تولیدکننـدگان اسـت بلکه اثـرات قابلتوجهی نیـز بر صنایـع تولیدی پاییندسـتی و مصرفکننـدگان دارد. منظـور از مخـازن نفـت و گاز غیرمتعـارف مخازنی اسـت کـه با روشهای حفاری عـادی قابل بهرهبرداری نیسـتند. این مطالعه با روش بررسـی کتابخانـهای و ارزیابـی آمارهـا و جـداول حـوزهی نفـت در اغلب پایگاه دادههای جهان انجام شـده اسـت. جهـت انعـکاس و بیـان پتانسـیل تغییـرات شـدید قیمتهـا در بـازار نفـت بـا هـدف بـرآورد تأثیـر قیمتهـای گاز طبیعـی و نفـت، بـازهی وسـیعی انتخـاب شـده اسـت. بنابرایـن بـا درنظـر گرفتـن بـازهی قیمـت 8-2 دالر بـرای هـر میلیـون بیتی‌یـو گاز شـیل و 150-50 دالر بـرای 1 هــر بشــکه نفتخــام برآوردهــا نشــان میدهــد کــه در ســال 2025 اثــر اقتصــادی مســتقیم نفــت و گاز غیرمتعــارف بــر اقتصــاد آمریــکای شــمالی 335-70 میلیــارد دالر در هــر ســال اســت. اثــر غیرمســتقیم نیــز میتوانــد 150-30 میلیــارد دالر باشــد؛ در حالــی کــه اثــر اضافــی القـاء شـده در اقتصـاد نیـز میتوانـد 220-45 میلیـارد دالر باشـد. بنابرایـن در سـال 2025 اثـر اقتصـادی کل افزایـش تولیـد گاز شـیل و نفـت شــیل 705-145 میلیــارد دالر بــرآورد میشــود.
متن کامل [PDF 223 kb]   (1211 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد |
دریافت: 1395/12/7 | پذیرش: 1395/12/7 | انتشار: 1395/12/7