دوره 1395، شماره 137 - ( 8-1395 )                   جلد 1395 شماره 137 صفحات 67-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه آزاد دماوند
2- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (1730 مشاهده)

روشهای خوشهسازی1، امروزه از بهترین روشها برای شناسایی رخسارههای الکتریکی مخزن بهشمار میروند. این روشها هم میتوانند با نظارت اطلاعات دیگری ازمخزن رخسارهها را شناسایی کنند و هم میتوانند بدون ناظر، توالی مخزن را به رخسارههای مختلف با ویژگیهای مختلف دستهبندی نمایند.

درمطالعه حاضر بهکمک تعدادی از نمودارهای الکتریکی برداشت شده از توالی یک مخزن کربناته بهعنوان ورودی برای مدل رخسارهای و استفاده از تعدادی روشهای خوشهسازی شامل روشهای 3AHC ،2 MRGC، 4 SOM و DC 5 رخسارههای الکتریکی در توالی مخزنِ مورد مطالعه شناسایی شدند. از آنجاییکه در بین روشهای مورد استفاده، روش MRGC  بهطور خودکار تعداد رخسارههای بهینه را با توجه به نمودارهای ورودی معرفی مینماید، درنتیجه این روش بهعنوان الگو برای درنظر گرفتن تعداد رخسارهها برای تمامی روشها در نظر گرفته شد. با استفاده ازروش MRGC تعداد 6 رخساره بهعنوان تعداد رخسارههای بهینه معرفی و درنظر گرفته شد. درنهایت با کالیبره کردن رخسارههای الکتریکی بهدست آمده با پارامترهای پتروفیزیکی مخزن مورد مطالعه، دو روش MRGC و AHC توانستند بهترین تفکیک رخسارهای را در توالی مخزنِ مورد مطالعه ازلحاظ ویژگیهای زمینشناسی/پتروفیزیکی داشته باشند که از این دو روش نیز میتوان گفت روش AHC تا حدودی تفکیک بهتری از پارامترهای پتروفیزیکی مخزن نسبت به روش MRGC داشته است. همچنین رخساره مخزنی در این چاه نیز دارای لیتولوژی آهکی و آهک/ دولومیتی میباشد.

متن کامل [PDF 1181 kb]   (1158 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۹/۳