دوره 1395، شماره 135 - ( 6-1395 )                   جلد 1395 شماره 135 صفحات 89-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- شرکت ملی نفت ایران- مدیریت برنامه ریزی تلفیقی
2- انیستیتو مهندسی نفت
3- مدیریت اکتشاف
چکیده:   (2455 مشاهده)

سرعت عملیات شبیهسازی مخازن بهدلیل پیچیدگیهای ساختاری در توصیف مدل استاتیک و زیاد بودن تعداد معادلات در مدل دینامیک، همواره یکی از چالشهای علم مهندسی مخزن بوده است. شبیهسازی سریع، تابع فاکتورهای متعددی از جمله روش حل عددی معادلات، شیوه پیکربندی، توان سختافزاری و غیره میباشد. از میان روشهای حل عددی معادلات حاکم بر مخزن، روش صریح سادهتر و به مراتب سریعتر از سایر روشهاست اما در حالتی که گام زمانی بزرگ برای حل معادلات انتخاب شود، در نواحی ناهمگن مخزن و بهطور کلی در هر مکانی که تغییرات فشار و یا اشباع نسبتاً زیاد باشد، روش صریح کارایی خود را از دست داده و از نظر عددی ناپایدار میشود. هدف از این تحقیق استفاده از سرعت روش صریح و درعین حال از بین بردن ناپایداری عددی آن است. برای بررسی تکنیک شبیهسازی سریع، یک مدل ناهمگن سهبعدی و دو فازی در نظر گرفته شده و با روش تفاضل محدود کدنویسی گردید. اعتبارسنجی مدل با مدل تحلیلی صورت پذیرفت و پس از اطمینان از صحت عملکرد نرمافزار، اثر پارامترهایی همچون تراوایی، گرانروی سیال تزریقی و فشار مویینه بر پارامترهای تولیدی همچون نرخ تولید نفت و نسبت تولید آب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که با این تکنیک، بهخصوص در مدلهایی که پیچیدگی ساختاری کمتری دارند، سرعت کلی انجام محاسبات افزایش مییابد، ولی در مخازنی که ناهمگنی عمده وجود دارد استفاده از گامهای زمانیِ بسیار کوچک جهت حفظ پایداری، سرعت کلی محاسبات را بهبود نمیدهد.

متن کامل [PDF 331 kb]   (1025 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/7/10 | پذیرش: 1395/7/10 | انتشار: 1395/7/10