دوره 1394، شماره 130 - ( 12-1394 )                   جلد 1394 شماره 130 صفحات 21-29 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
چکیده:   (3546 مشاهده)

تنظیمگری که بهعنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب مطرح است میتواند  د ر کنار سایر عناصر منجر به ایجاد  حاکمیتی مطلوب و مؤثر شود . تنظیمگری بهمعنای وضع قوانین، بهمنظور هد ایت و اصلاح رفتار عوامل مؤثر د ر یک بازار تعریف شد ه است. بنابراین باید  توجه د اشت تنظیمگری ابزاری است که اساساً د ر پاسخ به ناکامی بازار استفاد ه میشود  و هد ف آن ارتقاء بازد هی بازار از طریق افزایش رقابت د ر بازار و کاهش انحصار است. همچنین نهاد  تنظیمگری، یک مرکز د ولتی مسئول یا سازمان غیرد ولتی با اختیارات قانونی است که اصول و قوانین کنترلی یک صنعت یا یک بخش اقتصاد ی را وضع میکند ، بر فعالیتهای شرکتهای د رون آن صنعت یا بخش نظارت (حسن اجرا) د ارد  و د ر خصوص موارد  اختلافی، د اوری میکند . با توجه به اسناد بالاد ستی کشور د ر بخش نفت و گاز، بهروشنی وظایف وزارت نفت د ر زمینهی راهاند ازی نهاد  تنظیمگری جهت تسهیل فضای کسب و کار، ایجاد  رقابت و رفع انحصار تبیین شد ه است. البته ساماند هی نهاد  تنظیمگری باید  بر اساس بررسی و تحلیل نیازها و شرایط خاص هر بخش و کشور انجام شود  و نمیتوان ساختار تنظیمگری یک کشور توسعهیافته را با همان مقیاس د ر یک کشور د ر حال توسعه پیاد ه کرد .

واژه‌های کلیدی: تنظیم گری، خصوصی سازی، رقابت، انحصار
متن کامل [PDF 360 kb]   (827 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴