دوره 1394، شماره 129 - ( 9-1394 )                   جلد 1394 شماره 129 صفحات 61-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (1907 مشاهده)

مدلسازی فضایی تخلخل و تراوایی با استفاده از دادههای متعدد چاه دارای اهمیت بسیار مهمی در مطالعات اکتشاف و تولید نفت و گاز است. اهمیت هر مدلسازی اصولاً به روش/روشهای استفاده شده برای مدلسازی بستگی دارد. در مطالعه حاضر از روش شبکههای عصبی مصنوعیِ پسانتشار خطا برای تخمین مقادیر تخلخل و تراوایی بخشهای مختلف سازند ایلام در یکی از میادین نفتی حوضه زاگرس استفاده شده است. نمودارهای چاهنگاری تخلخل نوترون، سرعت صوت و چگالی بهعنوان سلولهای لایه ورودی و دادههای تخلخل و تراوایی حاصل از مغزه چهار چاه نیز به عنوان سلولهای لایه خروجی برای آموزش شبکه مورد استفاده قرار گرفتهاند. پس از آموزش شبکه با این دادهها، از دادههای یک چاه دیگر برای آزمون شبکه استفاده شده که آزمون شبکه آموزش دیده ضرایب همبستگی 91/0 و 82/0 را بهترتیب برای تخلخل و تراوایی به دست داده که این ضرایب درستی شبکه آموزش دیده را تأیید میکنند. بعد از اطمینان از درستی شبکه آموزش دیده، مقادیر تخلخل و تراوایی برای تمامی چاههای میدان محاسبه شده است. پس از محاسبات مذکور نحوه توزیع سهبُعدی پارامترهای تخلخل و تراواییِ پیشبینی شده از شبکه عصبی مصنوعیِ پسانتشار خطا توسط الگوریتمهای زمینآماری مثل کریجینگ و شبیهسازی گوسی ترتیبی در مقیاس میدان مشخص شد. طبق مدل بهدست آمده بخشهای 1-2 و 2-2 سازند ایلام در میدان مورد مطالعه دارای کیفیت مخزنی بالا، بخش1 دارای شکستگی و بسیار پیچیده و بخش 3 این سازند فاقد کیفیت مخزنی تشخیص داده شد. تمرکز بخشهای تراوای سازند ایلام در قسمت شمال غرب و تاحدی هممرکز میدان، قابل توجه ذکر شد که به گسترش بیشتر شکستگیها در این قسمت مرتبط گردید.

متن کامل [PDF 562 kb]   (1868 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۲