دوره 1394، شماره 128 - ( 8-1394 )                   جلد 1394 شماره 128 صفحات 24-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (3296 مشاهده)

در تحقیق حاضر تلاش شده با مطالعهی گسترده ی عوامل مؤثر بر پیادهسازی استراتژیها در صنعت نفت، موارد مهم و کلیدی استخراج و امتحان شوند تا با بهدست آوردن این عوامل، آنها را بهعنوان راهنمایی جهت استفاده از شرکتهای زیرمجموعهی صنعت نفت ارائه کرد. بدین منظور ابتدا الگوهای عوامل مؤثر بر پیادهسازی استراتژی از دیدگاه محققان و پژوهشگران بررسی شده و بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق، فرضیات تحقیق ارائه گردیده است. پس از آن جهت آزمون فرضیهها، از طریق پرسشنامه و بر اساس مقیاس لیکرت، اطلاعات اولیه در خصوص تأثیر عوامل هشتگانه بر پیادهسازی اثربخش استراتژیها در صنعت نفت، با پنج گزینه و آلفای کرونباخِ 6/87 درصد از قلمرو تحقیق (یعنی مدیران ارشد صنعت نفت) بهروش نمونهگیری تصادفی، جمعآوری شد و با استفاده از روش آماری تحقیق t استیودنتِ تکنمونهای مرحله به مرحله، تأثیر این عوامل مورد آزمون قرار گرفت. همچنین از طریق آزمون فریدمن عوامل مؤثر بر پیادهسازی اثربخش استراتژیها در صنعت نفت بهترتیب تأثیر، رهبری، شایستگیهای راهبردی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات، منابع انسانی، تخصیص بهینهی منابع، سیستمهای اطلاعاتی و ساختار سازمانی تعیین گردید. در انتها نیز پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

متن کامل [PDF 439 kb]   (3440 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد |
دریافت: 1394/11/24 | پذیرش: 1394/11/24 | انتشار: 1394/11/24